• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Hergün bir tarih test sorusu

byzmbk

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Tepkime puanı
2
Puanları
18

İtibar:

1606 yılındaki Zitvatoruk Antlaşması'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin Avusturya ile 50 yılı aşkın bir süre savaş yapmamasında;

I. Osmanlı Devleti'nin doğudaki İran seferlerine ağırlık vermesi
II. Avrupa'da, Avusturya'yı olumsuz etkileyen mezhep savaşlarının olması
III. Osmanlı Devleti'nde iç karışıklık yaşanması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?


A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I,II ve III

​CEVAP: E
 

byzmbk

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Tepkime puanı
2
Puanları
18

İtibar:

Milli Mücadele yıllarında halkın dini duygularının kötüye kullanıldığına aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilmez?

A) İtilaf Devletlerinin ve İstanbul Hükümeti'nin Anadolu hareketini Halife'ye baş kaldırı olarak nitelemesi
B) Şeyhülislam'ın Milliciler aleyhine fetva yayımlaması
C) TBMM'ye karşı ayaklanan birlikler için Kuva-yı Muhammediye adının kullanılması
D) TBMM'nin açılışının Cuma günü yapılması
E) Oluşturulan Hilafet Ordusu'nun Millicilere karşı isyan etmesi

​CEVAP: D
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

byzmbk

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Tepkime puanı
2
Puanları
18

İtibar:

İzmir İktisat Kongeresi'nde "Ham maddesi ülkede var olan sanayi dalları kurulmalıdır." kararının benimsenmesiyle ulaşılmak istenen amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilmez?

A) Devletçi ekonomik sistemi hakim kılmak
B) Ekonomik atılımları gerçekleştirmek
C) Ekonomide dışa bağımlılığı azaltmak
D) Avrupa ile ekonomik alanda rekabet edebilmek
E) Milli sanayiyi kurmak

​CEVAP: A
 

byzmbk

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Tepkime puanı
2
Puanları
18

İtibar:

"İnkılap var olan müesseseleri zorla değiştirmek, milleti en yüksek medeniyet icaplarına uygun, ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlar ortaya koymaktır."

Atatürk'ün yukarıdaki tanımına bakılarak inkılapların öncelikli amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Milli birlik ve beraberliği güçledirme
B) Çağdaşlaşmayı sağlama
C) Dış politikada devletin etkinliğini artırma
D) Sosyal eşitlik ve adaleti sağlama
E) Barışçı politikaları benimseme

CEVAP: B
 

byzmbk

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Tepkime puanı
2
Puanları
18

İtibar:

* Bankaların açılması
* 1934-1939 döneminde birçok sanayi tesisinin kurulması
* Büyük çiftliklerin ve tarım kredi kooperatiflerinin kurulması

Cumhuriyet döneminde görülen yukarıdaki gelişmelerin ortak sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Adana Mersin demiryolunun millileştirilmesi
B) İstihdam olanaklarının artması
C) Kapitülasyonların kaldırılması
D) Türk parasının değerini korunması
E) Gümrük gelirlerinin azalması

​CEVAP: B
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mart 2009
Mesajlar
633
Tepkime puanı
6
Puanları
18

İtibar:

Atatürk inkılapları, günün koşullarına göre kendini yenileyen ve sürekli gelişmeyi amaçlayan bir düşünce sistemi üzerine kurulmuştur.
Bu açıklamaya göre, aşağıdakilerden hangisi inkılapçılık anlayışına uygun değildir?
A) Çağdaş eğitim sistemiyle ilgili yasalar çıkarmak
B) Teknolojik gelişmelere uyum sağlamak
C) Halka eşit bir şekilde seçme ve seçilme hakkı tanımak
D) Hukukun üstünlüğü ilkesini uygulamak
E) Kendi ulusunu diğer uluslardan üstün görmek


CEVAP:E
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mart 2009
Mesajlar
633
Tepkime puanı
6
Puanları
18

İtibar:

Rüşvet ve iltimasın artması
-Kadıların kanunlara aykırı karar vermesi
-Eyaletteki yöneticilerin başarısız olması
XVII. yy Osmanlı Devleti’nde yukarıda verilen durumlar aşağıdakilerin hangisine neden olmuştur?
A)Yönetim anlayışının değişmesine
B)Toprak kayıplarının artmasına
C) Ülkenin merkezlere ayrılmasına
D)Devlete olan güvenin sarsılmasına
E)Rejime yönelik ayaklanmaların çıkmasına

CEVAP :D
 

byzmbk

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Tepkime puanı
2
Puanları
18

İtibar:

Mustafa Kemal ,aşağıdaki okulların hangisinde Ömer Naci'yi tanıyarak edebiyat ve hitabet sanatına ilgi duymuştur?

A) Şemsi Efendi Mektebi
B) Selanik Askeri
C) Manastır Askeri İdadisi
D) Harp Okulu
E) Harp Akademisi

​CEVAP: C
 

byzmbk

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Tepkime puanı
2
Puanları
18

İtibar:

1921 Anayasısı'nın hükümleri arasında, aşağıdaki konulardan hangisine yer verilmemiştir?

A) Yasama yürütmenin düzenlenmesi
B) Kişi hak ve özgürlüklerinin belirlenmesi
C) Seçimlerin 2 yılda bir yapılması
D) İl, ilçe ve bucakların yönetiminin düzenlenmesi
E) Genel Müfettişliklerin kurulması

​CEVAP: B
 

byzmbk

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Tepkime puanı
2
Puanları
18

İtibar:

Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM'yi ortadan kaldırmaya yönelik ayaklanmalardan biri değildir?

A) Kuvayıinzibatiye ayaklanması
B) Şeyh Sait Ayaklanması
C) Konya Ayanlanması
D) Milli Aşireti Ayaklanması
E) Afyon Ayaklanması

​CEVAP: B
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mart 2009
Mesajlar
633
Tepkime puanı
6
Puanları
18

İtibar:

Krusçev, Sovyet Rusya'nın ekonomik kalkınmasını hızlandırma arzusundaydı. Devamlı bir savaş beklentisi, çabaların ekonomik
kalkınmaya yönelmesini önleyecekti. Sovyet komünizmi ekonomik refahı gerçekleştirmek zorundaydı. Dolayısıyla, Rusya uluslararası
barış politikasına yöneldi.
Buna göre, Krusçev Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ekonomik alanda atılımların hedeflendiği
B) Liberal ekonomi sisteminin benimsendiği
C ) Soğuk Savaş'ın toplum üzerindeki etkisinin silinmek istendiği
D) Sovyet dış politikasında değişikliğe gidildiği
E) Ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmek istendiği

CEVAP:B
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mart 2009
Mesajlar
633
Tepkime puanı
6
Puanları
18

İtibar:

Amerika, Uzak Doğu'daki Çin ve Sovyet yayılmacılığına karşı İngiltere ve Fransa ile birlikte Yeni Zelanda, Avustralya, Filipinler,
Tayland ve Pakistan'ın katılması ile SEATO'yu kurdu.
Buna göre, SEATO'nun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?
A) Çin yayılmacılığının Asya'da tamamen durdurulması
B) Bölgede çıkarları olan devletlerin askeri ittifak içine girmesi
C) Güney-Doğu Asya'daki ideolojik çatışmaların sona ermesi
D) Pasifik'teki Amerikan çıkarlarının tehlikeye girmesi
E) Uzak Doğu'daki emperyalist politikaların sona ermesi

CEVAP:B
 

byzmbk

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Tepkime puanı
2
Puanları
18

İtibar:

Aşağıdaki devletlerin hangisinde 1.Dünya Savaşı sonunda rejim değişikliği olmuştur?

A) Fransa
B) Almanya
C) İsveç
D) İngiltere
E) Japonya

​CEVAP: B
 

byzmbk

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Tepkime puanı
2
Puanları
18

İtibar:

Bulgaristan'nın 1.Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri'yle yaptığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Brest Litowsk Antlaşması
B Triyanon Antlaşması
C) Sen Germen Antlaşması
D) Nöyyi Antlaşması
E) Versay Antlaşması

​CEVAP: D
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mart 2009
Mesajlar
633
Tepkime puanı
6
Puanları
18

İtibar:

) Hitlerin II. Dünya Savası öncesinde işgal ettiği topraklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A-) Südetler
B-) Memel
C-) Avusturya
D-) Çekoslovakya
E-) Belçika

CEVAP:E
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mart 2009
Mesajlar
633
Tepkime puanı
6
Puanları
18

İtibar:

1948-1949 yılları arasında yaşanan Berlin Buhranı sonucunda Almanya'nın ikiye ayrılması dünyanın Doğu ve Batı Blokları olarak ikiye bölünmesini kesinleştirmiştir.
Buna göre, Berlin Buhranı'nın;
l. Batılı devletler ve Sovyetler arasındaki işbirliği olasılığının yok olması
II. Dünya'daki ideolojik çatışmaların kesinleşmesi
III. Sovyet Rusya tehdidinin azalmaya başlaması
durumlarından hangilerini ortaya çıkardığı söylenebilir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

CEVAP:B
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mart 2009
Mesajlar
633
Tepkime puanı
6
Puanları
18

İtibar:

I. Asya Hun
II. Avar
III. Uygur
IV. Avrupa Hun
V. Göktürk
Yukarıda adları yazılı Türk devletleri içinde, "Çin'den Hazar Denizine" bütün Orta Asya'da egemen olan devletler hangileridir?

A) I, II ve IV B) III ve V C) IV ve V D) I ve V E) I, III ve V

CEVAP:D
 

ayyıldız

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
11 Mart 2009
Mesajlar
3,433
Tepkime puanı
273
Puanları
83

İtibar:

751 yılında Çinliler ve Müslüman–Araplar arasında yapılan Talas Savaşı sırasında Türkler Arapların yanında yer almışlardır. Bu savaş sonucunda ortaya çıkan,
– Orta Asya'ya yönelik Çin tehdidi ortadan kalktı.
– İslamiyet Orta Asya ve Hindistan'a doğru yayılmaya başladı.
– İslam dünyası Çinlilerden kâğıt yapmayı öğrendi.
– İslamiyet Türkler arasında yayılmaya başlandı.
gelişmelerine bakılarak,
I. Orta Asya'nın Çinlileşmesi önlenmiştir.
II. Medeniyetler arasında kültürel etkileşim yaşanmıştır.
III. İslamiyetin geniş alanlara yayılması sağlanmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)Yalnız III
D)II ve III

E) I, II ve III


Cevap e şıkkı
 

dogachan

Acemi Üye
Üye
Katılım
19 Mart 2009
Mesajlar
8
Tepkime puanı
6
Puanları
3

İtibar:

I.Nesa
II.Serahs
III.Dandanakan
IV.Pasinler
Yukarıdakilerden hangileri Selçuklular ve Gazneliler arasında yapılan savaşlardan değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) Yalnız IV D) I ve III E) III ve IV

Cevap:C
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mart 2009
Mesajlar
633
Tepkime puanı
6
Puanları
18

İtibar:

Emevilerle mücadele ettiler.
Yaşadıkları çevrede bir göle adlarını verdiler.
Musevi dinini seçen ilk ve tek Türk toplumu oldular.
Yukarıda özellikleri verilen Türk toplumu, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hazarlar B) Bulgarlar C) Macarlar D) Peçenekler E) Kıpçaklar

CEVAP:A
 
Üst Alt