• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Hergün bir tarih test sorusu

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mart 2009
Mesajlar
633
Tepkime puanı
6
Puanları
18

İtibar:

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya
dengelerinin değişmesi ve devletlerarası bloklaşmaların
oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?


A) Fransa’nın Alsas Loren’i kaybetmesi
B) Sanayi İnkılâbı’nın getirdiği sömürgecilik yarışının hız kazanması
C) Almanya ve İtalya’nın siyasi birliğini tamamlaması
D) Çekoslovakya ve Yugoslavya’nın kurulması
E) Rusya’nın uyguladığı Panslavizm politikasının Balkanları tehdit etmesi


Cevap:D
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

davutt37

Acemi Üye
Üye
Katılım
23 Eylül 2012
Mesajlar
9
Tepkime puanı
16
Puanları
3
Yaş
42

İtibar:

. Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda,
– Anadolu’da Celali isyanlarının artması,
– devlet adamlarının sık sık görev yerlerinin değişti­rilmesi,
– saray kadınlarının devlet işlerine karışması
gelişmeleri, öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Beşik ulemalığının yaygınlaşmasına
B) Divan-ı Hümayun’un güç ve etkinliğini yitirmesine

C) Toprak sisteminin bozulmasına
D) Devşirme uygulamasına son verilmesine
E) Merkezi otoritenin güç kaybetmesine

CEVAP E

 

davutt37

Acemi Üye
Üye
Katılım
23 Eylül 2012
Mesajlar
9
Tepkime puanı
16
Puanları
3
Yaş
42

İtibar:Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda hafif ateşli silahları
ustalıkla kullanmaya başlayan Avrupalı devletlerin
orduları karşısında zorlanmaya başlamıştır.


Bu bilgiye dayanarak, Osmanlı Devleti’nin
askeri mücadelelerde zorlanmasında
aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilebilir?


A) Eyalet askerlerinin sayısının günden güne azalması
B) Yeniçeri Ocağı’nın devşirme sistemine dayalı olarak oluşturulması

C) Avrupalı devletlerin askeri teknoloji alanında Osmanlı Devleti’nden üstün hale gelmeleri
D) Osmanlı ordusunda Avrupalı subayların görevlendirilmesi

E) Osmanlı Devleti’nin oldukça geniş topraklara sahip olması


CEVAP C
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

davutt37

Acemi Üye
Üye
Katılım
23 Eylül 2012
Mesajlar
9
Tepkime puanı
16
Puanları
3
Yaş
42

İtibar:

Osmanlı Devleti’nin 1606’da Avusturya ile
imzala*dığı Zitvatorok Antlaşması’nda,
I. Avusturya’dan alınan yıllık vergi kaldırılacaktır.
II. Avusturya savaş tazminatı ödeyecektir.
III. Eğri, Kanije ve Estergon kaleleri Osmanlı Devleti’nin olacaktır.
hükümlerinden hangileri bulunmaktadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III


CEVAP D
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

byzmbk

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Tepkime puanı
2
Puanları
18

İtibar:

Mustafa Kemal,Şam'da bulunan V.Ordu'ya bağlı
30.Süvari Alayı'nda staj yaptığı sırada
aşağıdaki cemiyetlerden hangisini kurmuştur?


A) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
B) İttihat ve Terakki Cemiyeti
C) Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti
D) Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti
E) Ahrar CemiyetiCevap: A
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
1,033
Tepkime puanı
771
Puanları
113
Konum
Konya

İtibar:

III. Selim’in gerçekleştirdiği,
I. Nizam-ı Cedit Ordusu’nu oluşturması,
II. Avrupa’da daimi elçilikler açılması,
III. Matbaa-i Amire’nin kurulması
ıslahatlarından hangileri daha çok
Yeniçerilerin tepkileriyle karşılamıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

Cevap: A
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

percy

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
25 Eylül 2009
Mesajlar
441
Tepkime puanı
1,589
Puanları
93
Yaş
35

İtibar:

2 soru da benden olsun izninizle...TBMM'nin düzenli ordu oluşturması;
I. demokrasi
II. ulusal egemenlik
III. ulusal bağımsızlık
olgularından hangilerinin sağlanmasına yönelik bir çalışma olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III


CEVAP: C
 

percy

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
25 Eylül 2009
Mesajlar
441
Tepkime puanı
1,589
Puanları
93
Yaş
35

İtibar:

I. Trablusgarp Savaşı
II. Balkan Savaşları
III. I. Dünya Savaşı
Yukarıdakilerden hangisinde Osmanlı Devleti, milliyetçi düşüncelere karşı mücadele etmemiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III


CEVAP: A
 

byzmbk

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Tepkime puanı
2
Puanları
18

İtibar:

Osmanlı Devleti'nin 19.yüzyılda Avrupalı Devletlerle yaptığı antlaşmalarda "azınlıklara haklar veren" maddelerin yer almasının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?

A) İç işlerinin karışılmasına
B) Egemenlik haklarının zedelenmesine
C) Azınlıklar üzerindeki etkinliğinin azalmasına
D) Merkeziyetçi yapısının güçlenmesine
E) İç sorunlarının dış sorununa dönüşmesine

Cevap: D
 

byzmbk

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Tepkime puanı
2
Puanları
18

İtibar:

Aşağıdakilerden hangisinin 19.yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletlerinin denetim ve nüfuzu altına girmesine ortam hazırladığı savunulamaz?


A) Dış borçlanmaya gidilmesi
B) Müsadere Usulü'nün kaldırılması
C) Devletin askeri ve siyasi etkinliğinin azalması
D) Düyun-ı Umumiye İdaresi'nin kurulması
E) Dış ticaret antlaşmalarının yapılması

Cevap: B
 

byzmbk

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Tepkime puanı
2
Puanları
18

İtibar:

Atatürkçü cumhuriyetçilik anlayışı farklı fikirlerin Mecliste temsil edilmesinden yanadır.

Yalnız bu bilgiyle, Atatürk cumhuriyetçiliğinin;


I. siyasal partilerin kurulmasına imkan tanıma,
II. gelir dağılımında adaleti sağlama,
III. demokratik hakların tam olarak kullanılmasını sağlama,

özelliklerinden hangilerini taşıdığı savunulabilir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I,II ve III

Cevap: C
 

byzmbk

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Tepkime puanı
2
Puanları
18

İtibar:

Batı Göktürklerin başında bulunan İstemi Yabgu,Sasanilerle anlaşarak İpek Yolu üzerindeki Akhun Devleti'ni yıkmış, bir süre sonra da Sasanilere karşı Bizans İmparatorluğu ile ittifak kurmuştur.

Bu bilgilere bakılarak,Göktürklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?

A) Siyasi ve ekonomik çıkarları doğrultusunda değişken politikalar izlemişlerdir.
B) Çin baskısına karşı ikili ittifaklar kurmuşlardır.
C) Yarı göçebe yaşam tarzını terk etmişlerdir.
D) Orta Asya'da siyasi birlik kurmuşlardır.
E) Ülke topraklarını dış saldırılara karşı korumuşlardır.

Cevap: A
 

byzmbk

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Tepkime puanı
2
Puanları
18

İtibar:

Tanzimat döneminde Osmanlı Devleti'nde zorunlu ihtiyaç maddelerinin fiyatları birkaç kat artmış,verimli geniş araziler ekilmeden dururken dışarıdan buğday satın alınmıştır.

Bu gelişmenin Osmanlı ekonomisinde;


I. ekonominin dışa bağımlı hale gelmesi,
II. yüksek enflasyon görülmesi,
III. ekonomik kaynakların verimli şekilde değerlendirilmemesi,

durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I,II ve III

Cevap: E
 

byzmbk

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Tepkime puanı
2
Puanları
18

İtibar:

Lozan Antlaşması sonrasında aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözüme kavuşturulmasının Türkiye ile Yunanistan arasında yatay hareketlilik yaşanmasına neden olduğu savunulabilir?

A) Patrikhane
B) Nufüs mübadelesi
C) Dış borçlar
D) Yabancı okullar
E) Savaş tazminatı

Cevap: B
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mart 2009
Mesajlar
633
Tepkime puanı
6
Puanları
18

İtibar:

Maastricht Anlaşması ve Kopenhag Kriterleri aşağıdakilerden hangisinin kurulması yönündeki aşamaları oluşturur?
A) NATO
B) Batı Avrupa Birliği
C) Birleşmiş Milletler
D) Avrupa Birliği
E) CENTO


CEVAP:D
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mart 2009
Mesajlar
633
Tepkime puanı
6
Puanları
18

İtibar:

1955 Bandung Konferansı’yla başlayan Bağlantısızlar Hareketi,
l. sömürgeciliğin sona ermesi,
ll. uluslar arası barışa önem verilmesi,
lll. “soğuk savaş”ın kaçınılmaz olduğu tezinin reddedilmesi
durumlarından hangilerini destekleyici nitelikte kararlar almıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III


CEVAP:E
 

byzmbk

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Tepkime puanı
2
Puanları
18

İtibar:

Şeyh Sait İsyanı'nda TBMM Hükümeti isyan bölgesinde sıkı yönetim ilan etmiş ve bölgede İstiklal Mahkemeleri kurmuştur.

Bu durumun TBMM Hükümeti'nin;

I. yasama,
II. yürütme,
III. yargı,

alanlarından hangilerinde etkinliğini artırmasına ortam hazırladığı savunulabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Cevap: E
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mart 2009
Mesajlar
633
Tepkime puanı
6
Puanları
18

İtibar:

23 Nisan 1920te açılmış olan ilk TBMM, "Kurucu
Meclis" olarak nitelendirilmiş ve buna uygun yetkilerle
donatılmıştı. Farklı ideolojiye sahip milletvekillerini bir
arada bulunduran bu meclis 1 Nisan 1923te seçim
kararı almış ve çalışmalarını sona erdirmiştir.
Buna göre TBMM'nin seçim kararı almasında,
I. Farklı ideolojileri barındırması nedeniyle zamanla yıpranması,
II. Önemli başarılara imza atması
III. Halkın temsilcilerinden oluşması
gibi özelliklerde hangilerinin etkili olduğu söyle¬nebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I ve III


CEVAP:A
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mart 2009
Mesajlar
633
Tepkime puanı
6
Puanları
18

İtibar:

- Osmanlı Devleti, Baharat Yolu'nun önemli bir bölü-
mü üzerinde denetim sağlamış, buradan elde ettiği gelirler ülke ekonomisinde büyük etkiye sahip ol¬muştur.
- Osmanlı imparatorluğu birbirinden farklı etnik grup¬ları bünyesinde barındıran bir imparatorluk kimliğine sahip olmuştur.
Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki-lerden hangisinde Osmanlı Devleti'ne zarar veren gelişmeler doğru olarak verilmiştir?
A) Rönesans - Coğrafi Keşifler
B) Coğrafi Keşifler - Fransız ihtilali
C) Reform - Amerika'nın Keşfi
D) Rönesans - Sömürgecilik
E) Reform - Fransız ihtilali


CEVP:B
 

byzmbk

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Tepkime puanı
2
Puanları
18

İtibar:

Karahanlı Hükümdarı Yusuf Kadir Han, ölmeden önce ülkesini oğulları arasında paylaştırmış ve bu durum Karahanlılar'ın yıkılış sürecini hızlandırmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Yusuf Kadir Han'ın böyle bir politika izlemesinin temel nedenidir?

A) Demokrasiyi yerleştirmek istemesi
B) Eski Türk yönetim geleneklerine bağlı olması
C) Ülke sınırlarının genişlemesini hedeflemesi
D) İslamiyeti daha hızlı yayma düşüncesi
E) Devletin parçalanmasını engellemek istemesi

CEVAP: B
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Benzer Konular

Üst Alt