• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Hergün bir tarih test sorusu

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
1,033
Puanları
113
Konum
Konya
I. Gulam
II. Yeniçeri
III. Levent
Yukarıdakilerden hangileri Gazne ordusu ile ilgili değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

Cevap: E
 

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
1,033
Puanları
113
Konum
Konya
Avrupa Hunlarının Anatolia ve Margos Antlaşmalarını imzalayarak vergiye bağladıkları devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çinliler
B) Avarlar
C) Ostrogot Devleti
D) Bizans Devleti
E) Batı Roma İmparatorluğu

Cevap: D
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mar 2009
Mesajlar
633
Puanları
18
)
 Stalin ölümü
 Moskova ve Rusya arasındaki ideolojik görüş ayrılığı
 Avrupa’nın birleşmesi
 Fransa’da De Gaulle’nin yönetime geçmesi
Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki hangi olaya yol açmıştır?

A-) Soğuk Savasın çözülmesi
B-) Sovyetler Birliği’nin dağılması
C-) NATO’nun Kurulusu
D-) Avrupa Birliği’nin Kurulusu
E-) Doğu Bloku’nun dağılması

Cevap:A
 

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
1,033
Puanları
113
Konum
Konya
Osmanlı ülkesinde Sekban-ı Cedit’in
kaldırılması üzerine aşağıdakilerden
hangisi kurulmuştur?

A)Nizam-ı Cedit B)Sürat Topçuları
C)Kara Mühendishanesi D)Eşkinci Ocağı
E)Mızıkay-ı Hümayun


Cevap: D
 

fualp

Usta Üye
Katılım
22 Mar 2009
Mesajlar
105
Puanları
18
Dört Haife döneminde yaşasaydınız aşağıdakilerden hangisine şahit olamazdınız?
A) Kuranın kitap haline getirilmesi
B)Hudeybiye Antlaşması
C)İlk İslam donanmasının hazırlanması
D) Cemel Vak'ası
E) Nihavent Savaşı

Cevap:B
 

fualp

Usta Üye
Katılım
22 Mar 2009
Mesajlar
105
Puanları
18
Aşağıdakilerden hangisi gelirleri doğrudan doğruya devlet hazinesine gitmek üzere ayrılmış topraklardır?
A) Dirlik
B) Paşmaklık
C) Malikane
D) Yurtluk
E) Mukataa

Cevap: E
 

fualp

Usta Üye
Katılım
22 Mar 2009
Mesajlar
105
Puanları
18
Aşağıdaki antlaşmalar ile imzalanan ülke eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
A) Amasya - İran
B) Zitvatoruk - Lehistan
C) Bahçesaray - Rusya
D) Pasarofça - Avusturya
E) Atina - Yunanistan

Cevap: B
 

fualp

Usta Üye
Katılım
22 Mar 2009
Mesajlar
105
Puanları
18
Aşağıdaki devletlerden hangisi II. Viyana kuşatmasından sonra Osmanlı aleyhine oluşturulan Kutsal İttifak devletlerinden değildir?
A) Rusya
B) Malta
C) Lehistan
D) Venedik
E) Fransa

Cevap: E
 

fualp

Usta Üye
Katılım
22 Mar 2009
Mesajlar
105
Puanları
18
Osmanlı padişahı..................................1808 yılında Ayanlarla Senediittifak'ı imzalamıştır.
Yukarıda verilen bilgide boş bırakılan yere aşağıdaki padişahlardan hangisi getirilirse doğru olur?
A) II. Mahmut
B) Genç Osman
C) III. selim
D) I. Abdülmecit
E) II. Abdülhamit

Cevap: A
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mar 2009
Mesajlar
633
Puanları
18
I.Kanun önünde eşitlik
II.Sosyal dayanışma
III.Millî egemenlik
Yukarıda verilenler, Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?
A)Lâiklik B)Milliyetçilik C)İnkılâpçılık
D)Devletçilik E)Halkçılık

CEVAP:E
 

byzmbk

Usta Üye
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Puanları
18
Türk İslam devlerinde Karahanlılar, İslamiyetten önceki Türk geleneklerini büyük ölçüde devam ettirmişlerdir.
Bu durumun oluşmasında Karahanlıların aşağıdaki özelliklerden hangisinin ​daha çok etkili olduğu savunulabilir?

A) İlk Türk İslam eserlerini oluşturmaları
B) Orta Asya'da kurulmaları
C) Bir süre Selçuklulara bağlı yaşamaları
D) İslam kültürüne ait kurumlar açmaları
E) Ticaret yollarına hakim olmaları

Cevap: B
 

byzmbk

Usta Üye
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Puanları
18
Osmanlı Devleti, Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu'dan getirdiği Türkmenleri yerleştirmiştir
Osmanlı Devleti'nin bu uygulamasının aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?

A) Türk İslam kültürünü yaymaya
B) Anadolu'nun etnik yapısını değiştirmeye
C) Hayvancılığı geliştirmeye
D) Gümrük gelirlerini artırmaya
E) Kapıkulu Ordusu'na kaynak sağlamaya

Cevap: A
 

byzmbk

Usta Üye
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Puanları
18
Mustafa Kemal Paşa'nın katıldığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trablusgarp
B) Balkan
C) Çanakkale
D) Sakarya
E) Büyük Taarruz

Cevap: A
 

byzmbk

Usta Üye
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Puanları
18
Osmanlı Anayasasına göre barış antlaşmalarının yürürlüğe girebilmesi için Mebuslar Meclisinin onayı gerekiyordu. Oysa Sevr Antlaşması imzalandığı sırada Mebuslar Meclisi padişah tarafından dağıtılmış durumdaydı.

Bu açıklama ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Sevr Antlaşması'nın yasal dayanaktan yoksun olduğu
B) Sevr Antlaşması ile Mondros Ateşkes Antlaşması'nın yürürlükten kaldırıldığı
C) İtilaf Devletlerinin Osmanlı topraklarını paylaşma konusunda anlaşamadıkları
D) Milletler Cemiyetinin Sevr Anlaşması' nı tanımadığı
E) Sevr Antlaşması'nın tek taraflı hükümler içerdiği

Cevap: A
 

byzmbk

Usta Üye
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Puanları
18
Kurtuluş Savaşı sırasında Mavi Mira Cemiyetinin,

I. Doğrudan Yunan Hükümetinden emir alması,
II. Büyük Yunanistan lehine propaganda yapması,
III. Batı Anadolu'da ilerleyen Yunan ordularına yardım etmesi

faaliyetlerinden hangileri, milli varlığa karşı çalışmalar içinde olduğunun göstergesidir?


A) Yanlız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I,II ve III

Cevap: E
 

byzmbk

Usta Üye
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Puanları
18
Antalya yakınlarındaki Uluburun'da 1300 yıllarında battığı tahmin edilen bir gemide; çeşitli renklerde cam külçeleri, fildişleri, Kenan uygarlığına ait altın madalyonlar ve Mısır Kraliçesi Nefertiti'nin bilinen tek altın mührü bulunmuştur.

Tarih biliminde bu bilgilere;

I. arkeoloji,
II. epigrafi,
III. sigilografi

bilimlerinin hangilerinden yararlanılarak ulaşıldığı savunulabilir?

A) Yanlız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I,II ve III

Cevap: D
 

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
1,033
Puanları
113
Konum
Konya
Aşağıdakilerden hangisi XVIII. yüzyılda
yapılan ıslahatlara Yeniçerilerin tepki göstermesinde
diğerlerine göre daha çok etkili olmuştur?


A) Islahatların askeri alanda yoğunlaşması
B) Avrupa’nın örnek alınması
C) Islahatların kalıcı hale getirilememesi
D) Islahatların devlet politikası haline dönüştürülememesi
E) Lale Devrinin yaşanması


Cevap: A
 

byzmbk

Usta Üye
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Puanları
18
Osmanlı Devleti'nde yaşayan azınlık unsurlar, Tanzimat ve Islahat fermanlarıyla yapılan yenilikleri ve kendilerine tanınan hakları yeterli bulmamışlardır.
Azınlıkların bu tutumunun Osmanlı Devleti'nde,
I. bağımsızlık taleplerinin devam etmesi,
II. toplumsal düzenin sarsılması,
III. azınlıklara yönelik düzenlemelerin sürmesi
gelişmelerden hangilerine yol açtığı söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I,II ve III

Cevap: E
 

byzmbk

Usta Üye
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Puanları
18
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde İran üzerine düzenlenen seferlerle, Osmanlı sınırlarının Basra Körfezi'ne ulaşması sağlanmıştır.
Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisini sağladığı söylenebilir?

A) Ön Asya'daki Osmanlı etkinliğinin güçlenmesini
B) Baharat Yolu'na yeniden işlerlik kazandırılması
C) Batılı ülkelerin İslam dünyasını hedef alan askeri girişimlerinin sona ermesini
D) Halifelik makamının etkinliğinin güçlendirilmesini
E) Portekiz'in Hint Okyanusu'ndaki etkinliğinin sona erdirilmesini

Cevap: A
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mar 2009
Mesajlar
633
Puanları
18
.I.İlk kez Gök Tanrı inancını terk ettiler.
II.İlk kez Musevi inancını benimsediler.
Yukarıda özellikleri belirtilen Türk devletleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıratla verilmiştir?
I. II.
A)Uygurlar Kırgızlar
B)Göktürkler Uygurlar
C)Uygurlar Hazarlar
D)Avarlar Asya Hunları
E)Göktürkler Avrupa Hunları


CEVAP:C
 
Üst Alt