• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Hergün bir tarih test sorusu

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
1,033
Tepkime puanı
770
Puanları
113
Konum
Konya

İtibar:

Londra Konferansı’nda Tevfik Paşa ilk gün söz alarak Türk halkının gerçek temsilcisinin Ankara hükümeti olduğunu belirtmiştir. Bunun üzerine İtilaflar görüşmelerini TBMM temsilcisiyle gerçekleştirmiştir.
Bu tutum Osmanlı Hükümetiyle ilgili,
I. Milli Mücadeleyi uluslar arası alanda tanıdığı,
II. İtilafların Türk tarafı arasındaki ikilik çıkarma çabalarını engellediği,
III. TBMM’nin uluslar arası alandaki başarılarından rahatsız olduğu,
durumlarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III


Cevap: C
 

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
1,033
Tepkime puanı
770
Puanları
113
Konum
Konya

İtibar:

XVII. yüzyılda kişisel yönden yetenekleri sınırlı padişahlar tahta geçmeye başlamıştır.
Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin ortam hazırladığı ileri sürülebilir?
A) Kadınların devlet yönetimine karışması
B) Önemli görevlerin rüşvetle dağıtılması
C) Tımar sisteminde bozulmaların görülmesi
D) Sancağa çıkma usulüne son verilmesi
E) En yaşlı şehzadenin tahta geçmeye başlaması

cevap D
 

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
1,033
Tepkime puanı
770
Puanları
113
Konum
Konya

İtibar:

Lozan Görüşmelerine Osmanlı Hükümetinin de davet edilmesi üzerine TBMM Türkiye’yi yalnız Ankara hükümetinin temsil edebileceğini, aksi halde toplantıya katılmayacağını İtilaf hükümetlerine bildirmiştir.
TBMM bu doğrultuda aşağıdaki uygulamalardan hangisine başvurmuştur?
A) Sevr’in geçersizliğinin ilan edilmesi
B) Saltanat yönetimine son verilmesi
C) Mudanya Ateşkesi’nin imzalanması
D) Meclis Hükümeti sisteminin benimsenmesi
E) Fransa ile Ankara Antlaşmasını imzalanması
Cevap: B
 

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
1,033
Tepkime puanı
770
Puanları
113
Konum
Konya

İtibar:

Halifeliğin Kaldırıldığı 3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Erkan-ı Harbiye Vekâleti’nin ve Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kapatılması gibi inkılâplarda yapılmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) İnkılâpların halkın isteğiyle gerçekleştirildiğinin
B) Yönetimde laikleşmenin tamamlandığının
C) Demokrasinin güçlenmesi için belirli bir süre beklenildiğinin
D) Eğitim ve siyasette köklü bir yenileşmeye başvurulduğunun
E) Hükümet kurmanın kolaylaştırılmaya çalışıldığının
Cevap: D
 

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
1,033
Tepkime puanı
770
Puanları
113
Konum
Konya

İtibar:

Rusya’nın XVII. yüzyılın sonlarında
I. Petro tarafından temelleri atılan,

I. Baltık Denizi’ni Rus gölüne dönüştürme,
II. Rusya’yı güçlü bir Avrupa devleti haline getirme,
III. Ortodoks Rusları, çarlığın himayesi altında birleştirme
politikalarından hangilerinin, Osmanlı Devleti ile Rusya’nın
Balkanlar ve Karadeniz’de sık sık çatışmasına yol açtığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
Cevap: E
 

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
1,033
Tepkime puanı
770
Puanları
113
Konum
Konya

İtibar:

İzmir İktisat Kongresi’nde,
I. Yerli kaynaklara dayalı ulusal endüstri kurulmalıdır.
II. Ülkede yabancı etkinliğinden ve yabancı tekelinden kaçınılmalıdır.
III. Yerli malların karada ve denizde ucuz tarife ile taşınması sağlanmalıdır.
kararlarından hangileri ekonomide milliliğe ve bağımsızlığa dayalı bir kalkınma politikası benimsendiğini gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
Cevap: E
 

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
1,033
Tepkime puanı
770
Puanları
113
Konum
Konya

İtibar:

Mudanya Ateşkesi’nde kabul edilen,
I. Türk ve Yunan orduları arasındaki savaş sona ere*cektir.
II. Yunan ordusu Meriç Irmağı'na kadar olan Doğu Trakya'yı 15 gün içinde boşaltacaktır.
III. İstanbul, Boğazlar ve çevresinin yönetimi TBMM'ye bırakılacaktır.
hükümlerinden hangileri TBMM’nin Misak-ı Milli’yi sağlamada başarılı olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

Cevap: D
 

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
1,033
Tepkime puanı
770
Puanları
113
Konum
Konya

İtibar:


I. Grup
II. Grup
I.
Yeniçerilerin siyasallaşması
Celali Ayaklanması
II.
I. Ahmet’in veraset sistemini düzenlemesi
Ekber ve Erşed Yasası
III.
IV. Murat’ın devletin durumuyla ilgili araştırma yaptırması
Koçi Bey Risalesi
IV.
II. Viyana Kuşatması’nın bozgunla sonuçlanması
Bucaş Antlaşması
V.
II. Osman’ın Yeniçeriler tarafından öldürülmesi
Vakay-ı Vakvakiye
Yukarıda I. grupta verilenlerden hangileri II. grupta verilenlerle doğru olarak eşleştirilmiştir?
A) I ve II B) II ve III C) II ve IV
D) III ve V E) IV ve V

Cevap: B
 

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
1,033
Tepkime puanı
770
Puanları
113
Konum
Konya

İtibar:

İbrahim:
Fatih Sultan Mehmet’in Venedik’e Kanuni Sultan Süleyman’ın ise Fransa’ya kapitülasyon verdiğini söylemiştir.
İsmail de padişahların bu faaliyetleriyle,
I. gümrük gelirlerini artırma,
II. Akdeniz ticaretini canlı tutma,
III. Haçlı ittifakının oluşmasını önleme
amaçlarına ulaşmaya çalıştığını söylemiştir.
İsmail yukarıdaki amaçlardan hangilerini söyleseydi İbrahim’e doğru bilgi vermiş olurdu?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
Cevap: E
 

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
1,033
Tepkime puanı
770
Puanları
113
Konum
Konya

İtibar:

Gerileme döneminde Osmanlılar, Ruslardan kaçan İsveç kralı Demirbaş Şarl’ı ve Leh mültecilerini himaye etmiştir.
Bu duruma bakarak Osmanlılar hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Dış politikada etkinliğini kaybetmiştir.
B) Sınırlarını genişletmeye önem vermiştir.
C) Ortodokslar üzerindeki egemenlikleri azalmıştır.
D) Rusların Karadeniz’deki yayılmacılığını önlemiştir.
E) Ruslara karşı güçlü bir devlet gibi hareket etmiştir.

Cevap: E
 

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
1,033
Tepkime puanı
770
Puanları
113
Konum
Konya

İtibar:

Avrupa'da barutun ateşli silahlarda kullanılması,
pusulan
ın geliştirilmesi, kağıt ve matbaanın
yayg
ın olarak kullanılması aşağıdakilerden
hangisine etki etmemi
ştir?
A) Avrupa'nın sosyoekonomik alanda değişim yaşamasına
B) Dinin toplum üzerindeki baskısının ortadan kalkmasına
C) Siyasi yapının değişmesine
D) Katolik Kilisesi'nin kontrolünde bulunan skolastik düşüncenin gelişmesine
E) Avrupa'nın gelişimine engel olan unsurların ortadan kalkmasına

Cevap: D
 

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
1,033
Tepkime puanı
770
Puanları
113
Konum
Konya

İtibar:

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda İstanbul, TBMM Hükümeti’ne bırakılmış ve 1 Kasım 1922’de de TBMM’de saltanatı kaldırmıştır.
Bu gelişmelerin,
I. TBMM’nin iç ve dış politikada etkinliğinin artması,
II. Osmanlı Devleti’nin siyasal varlığının sona ermesi,
III. İtilaf Devletleri’nin sömürgeci politikalardan tamamen vazgeçmesi
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı ileri sürülebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III


Cevap: C
 

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
1,033
Tepkime puanı
770
Puanları
113
Konum
Konya

İtibar:

“Bizim açık ve uygulanabilir gördüğümüz siyaset , milli siyasettir.Dünyanın bugünkü genel şartları ve yüzyılların beyinlerde ve karakterlerde biriktirdiği gerçekler karşısında hayalperest olmak kadar büyük hata olmaz.”
sözüne bakarak Atatürk dış politika görüşünün;
I-Ulusçu
II-Akılcı ve gerçekçi
III-Sömürgeci
özelliklerden hangilerini kapsadığı söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D)I ve II E) I,II ve III

Cevap: D
 

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
1,033
Tepkime puanı
770
Puanları
113
Konum
Konya

İtibar:

XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı ülkesi Batılıların bir
pazar ve hammadde alanı haline gelmiş, hammadde
kaynakları dışarıya satılmış, dışarıdan bol miktarda ve
ucuz ürün alınmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun bir sonucu değildir?
A) Yerli üretimin ülke ekonomisindeki payının azalması
B) Lonca Teşkilatının önemini yitirmesi
C) Fiyatların düşmesiyle birlikte halkın gelir düzeyinin yükselmesi
D) İşsizlik ve buna bağlı toplumsal sorunların artması
E) Küçük zanaatkarlara ait işletmelerin kapanması

Cevap: C
 

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
1,033
Tepkime puanı
770
Puanları
113
Konum
Konya

İtibar:

Atatürk, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle
gelecekte kendisinin de aşılmasının yolunu
göstermiş, devlet ve toplum yapısının
sürekli olarak yenilenmesi gerektiğine işaret etmiştir?

A) Laiklik B) Devletçilik C) Ulusçuluk
D) Cumhuriyetçilik E) İnkılapçılık


Cevap: E
 

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
1,033
Tepkime puanı
770
Puanları
113
Konum
Konya

İtibar:

Mezopotamya'da tanrıların gökte aranması
astronominin gelişmesine neden olurken,
Yunan inançları daha çok heykel sanatının
gelişmesini sağlamıştır.
Bu durum, Yunanlıların hangi özelliğinden
kaynaklanmıştır?
A) Tanrılarını insan şeklinde düşünmeleri
B) Astronomide geri kalmış olmaları
C) Yönetimde cumhuriyeti denemeleri
D) Sanatkârların ayrıcalıklı bir sınıf oluştur*ması
E) Tarıma uygun olmayan bir yurtta yaşama*ları


Cevap: A
 

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
1,033
Tepkime puanı
770
Puanları
113
Konum
Konya

İtibar:

“Avrupa Devletleri XIX. Yüzyılda
Osmanlı Devleti’nin içişlerine
sık sık karışmışlardır.”

Avrupa Devletleri aşağıdakilerden
hangisini bu konuda bahane
olarak ileri sürmüşlerdir ?

A) Dış borçlar
B) Sömürgecilik
C) Azınlık hakları
D) Manda ve himaye
E) Askeri yardım

Cevap: C
 

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
1,033
Tepkime puanı
770
Puanları
113
Konum
Konya

İtibar:

Harf İnkılabıyla ilgili kanuna göre,
"Eski harflerle yazılmış kitaplarla öğretim
yapılması yasaklanmış; Türkçe öğretim
yapan bütün okullarda yeni Türk harflerinin
kullanılması zorunlu kılınmıştır."
Bu koşulun,
I. Türkçeyi resmi dil yapma,
II. oluşabilecek uygulama farklılıklarını engelleme,
III. inkılâpların benimsenmesini hızlandırma
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

Cevap: D
 

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
1,033
Tepkime puanı
770
Puanları
113
Konum
Konya

İtibar:

Osmanlı toprak yönetiminde dirlik uygulamasında,
toprağın geliri ile devlet memurlarının makamları
arasında bir orantı vardır.
Bu bilgiye göre, dirlik sistemi ile ilgili
a
şağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Maaş karşılığı olarak memurlara verilmiştir.
B) Geliri hayır kurumlarına ayrılmış arazilerdir.
C) Sınırlarda bekleyen askerlere verilmiştir.
D) Hazine adına kiraya verilen topraktır.
E) Özel mülkiyet hakkı olan topraklardır.


Cevap: A
 

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mart 2009
Mesajlar
1,033
Tepkime puanı
770
Puanları
113
Konum
Konya

İtibar:

Eski Türklerin devlet yönetimi anlayışında aşağıdaki özelliklerden hangisi yer almaz?
A) Kut anlayışı
B) Devletin boylardan oluşması
C) Kurultayın toplanması
D) Ülkenin kağanın oğullarına ait olması
E) Tahta kimin çıkacağının önceden belirlenmemesi

Cevap: D
 

Benzer Konular

Üst Alt