• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Henry Frederick Amedroz

Tarih Öğretmeni

Sultan
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
8,904
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
Henry Frederick Amedroz

(1854-1917) İsviçre asıllı ingiliz şarkiyatçı.

Winchester'de doğdu, kazandığı bir bursla aynı yerde hukuk öğrenimi yaptı. 1877'de girdiği Türkçe tercümanlığı imtihanını kazandı, fakat sıhhî sebeplerle bu işe devam edemedi. 1882'de baroya girdi ve raportör olarak çalıştı. Bu sırada Arapça öğrendi ve Arapça yazma bulunduran kütüphanelere devama başladı. Özellikle İslâm tarihi ve İslâm tarihçiliği konularıyla ilgilendi. Bir yandan araştırmalar yaparken öte yandan da aynı konuda çalışan diğer müsteşriklerle münasebet kurdu.

Araştırma ve yayınları yanında şarkiyat çalışmalarına idareci sıfatıyla da katıldı. Gibb Vakfının mütevelli heyeti üyesi olarak bu vakfın yayınları ve diğer çalışmalarındaki hizmetinin yanı sıra 1912-1915 yılları arasında Royal Asiatic Sociery'nin de idare heyetinde bulundu.

Hayatının son yıllarını Abbasî halifelerinden Muktedir devriyle ilgili kronikler üzerinde çalışarak geçiren Amedroz. Mart 1917'de öldü.Araştırma ve Neşirleri.


1) Hilâl es-Sâbi’nin (ö. 448-1056) Kitâbü'i'Vüzerâ ile et- Târih 'inin neşri:Historical remains, First Part of his Kitöb al-Wuzarâ and Fragment of his History [86] Leiden 1904. Amedroz bu yayınında, Abbâsîler'in dikkati çeken İki veziri İbnü'l-Furât ile Ali b. îsâ'nın hayatlarını ve devletin devamını sağlama gayretlerini. İslâm tarihçiliğinde önemli bir yeri olan Hilâl es-Sâbî gibi orijinal bir kaynaktan günümüze ulaştırmıştır. Hilâl'in Târih'i, 360-447 yılları arasındaki olayları ihtiva eden dokuz kitaptan ibaret iken bunların çoğu kaybolmuştur. Amedroz 380-393 [87] yıllarına ait bulabildiği kısmı. Kitâbü'l-Vüzerâ nın da yine bulabildiği sadece baş kısmını neşretmiştir.2) İbnü'l-Kalânisfnin Zeylü Târihi Dımaşk'ın neşri:History of Da-mascus [88] Leiden 1908. Bu kitapta da metni aslî dili olan Arapça ile verirken buna İngilizce bir özet, bir lügatçe ve gerekli indeksleri ilâve etmiş, ayrıca bu eserde, başka kaynaklardan faydalanarak hazırladığı dipnotlarla okuyucunun istifade imkânını arttırmış ve böylece metin neşrindeki titizliği ile dikkatleri çekmiştir.3) Bir başka İngiliz şarkiyatçı D.S. Margoliouth ile birlikte İbn Miskeveyh'in Tecâribü'1-ümem adlı eserinin neşri:


The Eclipse of the Abbaside Caliphate fl-VII, Oxford. [89]

Bunlardan başka, özellikle neşrettiği metinleri kullanarak yaptığı tematik incelemeleri, 1906-1915 yılları arasında İngiltere'de Journal of the Royal Asiatic Society, Almanya'da Der islam ve İtalya'da Bolletino mecmualarında yayımlamış, ayrıca Encyclopedia of Is-lam'ûa bazı Abbasî vezirlerinin biyografilerini yazmıştır. [90]Bibliyografya:


1- Ebü'l-Kasım Sehâb, Ferheng-i Hâverşinâsân, Tahran 1317 hş. s. 44.

2- A. J. Arberry, British Orientalists, London 1943, s. 5.

3- J. Sauvaget. Introduction a l'Histoire de’i' Orient Musuiman, Paris 1946, s. 132-133, 138.

4- J. W. Fück Die Arabischen Studien un Europa, Leipzig 1955, s. 275.

5- Necib el-Akiki. el-Müsteşrikün, Kahire 1980, II, 73-74.

6- Abdurrahman Bedevi, Meusû'atü'l-müsteşrikin, Beyrut 1984, s. 35-36.

7- D. S. Margoliouth. “H. R Amedroz”, JRAS (1917), s. 692-693.

[FONT=&quot]8- TA, 265. [/FONT]
 
Üst Alt