• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

George Carpenter Miles

Aslı

Usta Üye
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
10,577
Puanları
83
MILES, GEORGE CARPENTER


(1904-1975) İslâm sikkeleri, ölçüleri ve kitabeleri üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Amerikalı arkeolog ve nümîsmat.


Çocukluğunun üç yılını geçirdiği İtalya ve İsviçre'de İtalyanca ve Almanca öğren*di. 1926'da Princeton Üniversitesi Ede*biyat Fakültesi İngiliz Dili Bölümü'nden mezun olduktan sonra aldığı bir teklifle Robert College'da İngilizce dersleri ver*mek üzere İstanbul'a gitti ve beş yıl ka*dar orada kaldı. Yaz tatillerini Anadolu. Bulgaristan ve Yunanistan'da seyahatlere Çıkarak ve Perugia Üniversitesi'nde İtal*yanca, Heidelberg Üniversitesi'nde Almanca kurslarına devam ederek değer*lendiriyordu. İstanbul'da kaldığı süre içe*risinde ilk defa burada karşılaştığı İslâm kültürüne büyük İlgi duydu ve Osmanlıca öğrenmeye çalıştı. 1931'de Philip Khuri Hitti'den Arapça okumak için Princeton Üniversitesi'ne döndü ve onun danışman*lığında Doğu dilleri ve edebiyatı alanında yüksek lisans ve doktora yaptı; arkasın*dan aynı üniversitede Türkçe ve Farsça dersleri vermeye başladı. 1934-1937 yıl*ları arasında Boston Güzel Sanatlar Mü*zesi ile Philadelphia Üniversite Müzesi1-nin İran'ın Rey ve Luristan bölgelerinde yürüttüğü arkeoloji kazılarında kitabe uz*manı (epigrafıst) ve hafriyat başkan yar*dımcısı olarak görev aldı. Bu kazılar ken*disine arkeoloji alanında arazi tecrübesi kazandırdı ve onu nümismatiğe yönlen*direrek ilk büyük eseri The Numismatic History of Rayy için [443] te*mel teşkil etti.

Miles, II. Dünya Savaşı yıllarını asteğ*men rütbesiyle girip binbaşılığa kadar yükseldiği deniz kuvvetlerinde Washing*ton, Ankara, Kalküta ve Yeni Delhi'de as*kerî diplomasi göreviyle geçirdi. Savaştan sonra araştırma asistanı olarak Ame*rican Numismatic Society'ye (New York) girdi ve emekliye ayrılıncaya kadar bura*da yirmi beş yıl İslâmî sikkeler konserva-törlüğü (seksiyon şefliği), başkonservatör-lük, genel sekreterlik ve başkanlık yaptı. Ayrıca üyesi olduğu bilimsel kuruluşlar*dan American Oriental Society'nİn baş*kan yardımcılığını ve Atina'daki American School of Classical Studies ile Encyclo-paedia ot islam'ın yönetim kurulu üyeli*ğini yürüttü. Yunanistan'da geçirdiği kazı mevsimlerinde Ortaçağ Yunanistanı üze*rindeki Arap etkilerini belgeleyen bulgu*lara ulaştı. Özellikle Abbasî Halifesi Me'-mûn döneminde (813-833) fethedilen Gi*rit'teki Arap idaresi hakkında çalışmalar yaptı ve adadaki ilk müslüman yerleşim merkezi olan Herakleion'daki (Kandiye) kazılarında, 827-961 yılları arasında Ebû Hafs Ömer b. îsâ el-Endelüsî'nin soyun*dan gelen emirlerin adada bastırdıkları o güne kadar bilinmeyen çok kıymetli sik*keler buldu.

Çalışmalarında sikkeleri tarihî metin*ler ve kitabelerle birlikte ele alan Miles, onları kullanıldıkları çağın atmosferinde değerlendirerek sadece birer antik obje olmaktan çıkardı ve nümismatik ilminin epigrafiden farklı bir uzmanlık alanı ha*linde gelişmesine büyük katkıda bulun*du; böylece kısa zamanda büyük bir say*gınlık kazandı. Başta Atina agorası kazı*larında ele geçenler olmak üzere Endü*lüs'ten Hindistan'a kadar hemen her ka*zıda çıkan sikkelerin çözümü için ona baş*vuruldu. Bu arada Endülüs'te bulunan Vizigot sikkeleri gibi İslâmî olmayan sik*keleri de yayımladı.

Miles, 15 Ekim 1975'te vefat ettiğinde Doğu ve Batı'nın pek çok üniversite ve akademik kuruluşuna şeref üyesi seçil*miş, bunlardan American Numismatic Society, Hispanic Society of America ve Royal Numismatic Society'nİn (İngiltere) altın madalyalarıyla Ödüllendirilmişti. Ölü*münden bir yıl önce adına on dört ülke*den kırk sekiz bilim adamının katılımıyla bir armağan kitabı yayımlanmıştır.[444]

İlk dönemlere ait İslâm paralarının dı*şında cam ağırlıklar ve damgalar üzerin*de de çalışan Miles bu konuda birçok eser vermiştir. Onun İslâm nümismatiği ve metrolojisi alanında yaptığı çalışmalar pek çok tarih araştırmasına temel teşkil etmiş ve toplam sayısı 500'ü geçen eser*leri birer başvuru kaynağı oluşturmuştur. Miles, Sâmerrâ'da kazı yapan ünlü arkeo*log Herzfeld'e adanan hâtıra kitabının da [445] editörüdür.Eserleri.The Numismaüc History of Rayy [446] A Byzantine Weight Validated by al-Waîid [447] Early Arabic Glass Weights and Stamps [448] The Coin-age of the Umayyads of Spain [449] Rare Islamic Coins [450] Early Arabic Glass Weights and Stamps: A Supplement [451] Fatimid Coins in the Collections of the University Museum, Philadelphia, and the American Numismatic Society [452]The Coinage of the Visigoths of Spain, Leovigüd to Achila [453] Coins of the Spanish MuIukal-Tawa'if [454] Con-trib u tions to Arabic Metrology I. Early Arabic Glass Weights and Measure Stamps Acquired by the American Nu*mismaüc Society, 1951-1956 [455] Excavations Coins from the Per-sepoüs Region [456] The Athenian Agora. Results of the Exca-vations Conducted by the American School of Classicai Studies at Athens, Vol. IX: The Islamic Coins [457] Contributions to Ara*bic Metrology, II. Early Arabic Glass VVeights and Measure Stamps in the Benaki Museum, Athens and the Peter Ruthven Collection, Ann Arbor [458] The Windows of Saint Barnabas, Irvington-on-Hudson [459] The Coinage of the Arab Amirs of Crete. [460]Bibliyografya :


M. Thompson, "George Carpenter Miles", Near Eastern Numismaücs, Iconography, Epig-raphy and History -Studies in Honor of George C. Miles (ed. D. K. Kouymlian). Beyrut 1974, s. XV-XV1; J. Bacharach - D. Kouymjian, "A Bib-liography of the Works of George C. Miles", a.e., s. XVH-XXV; J. L Bacharach, "George C. Miles", UMES, Vll/2 (1976), s. 290-291; G. Oman, "Ricardo di George Carpenter Miles", OM, LV1I/1-2 (1977), s. 34-39; Çevriye Artuk, "Ölmeyen Numismatlar: George C. Miles", Ko*leksiyon Dergisi, sy. 32 (1977], s. 11-12. 
Üst Alt