• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

el-Merasıl

Aslı

Usta Üye
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
10,577
Puanları
83
el-MERASIL


Ebû Dâvûd es-Sicistânî'nin (ö. 275/889) mürsel hadisleri ihtiva eden eseri.
J223 râvi (mürsil) tarafından rivayet edi*len 544 mürsel hadisi içermektedir. Ese*rin müstakil bir kitap mı, es-Sünen'm son bölümü veya tekmilesi mi olduğu husu*su tartışılmış ve es-Sünen'in tekmilesi olduğu, sonraki dönemlerde ayrıca istin*sah edildiğinden müstakil bir eser zanne*dildiği İhtimali ağırlık kazanmıştır. Nite*kim Ebû Davud'un es-Sünen'i tanıtmak için Mekkeliler'e yazdığı mektupta kita*bını on sekiz cüze ayırdığını, bu cüzlerden birinde mürsel hadisleri konularına göre tertip ettiğini belirtmesi [495] yi*ne bu mektubunda es-Simen'İn 4800 ka*dar hadis ihtiva ettiğini, bunlardan 600 kadarının mürsel olduğunu söylemesi [496] ve el-MerâsîI'deVÂ hadis sayısının bu rakama yakın olması, eserin bazı yazma nüshalarının es-Sünen'ln so*nunda yer alması [497] el-Merâsîl'i neşreden Abdülazîz İzzeddin es-Seyrevân'in neşrine esas aldığı Ezher Kütüphanesindeki üç nüshadan birinin son varağında "Hazâ âhirü'l-merâsîl min Kitâbi's-Sünen" kaydının bulunduğunu söylemesi eserin es-Sünen'in tekmilesi olduğunu göstermektedir.
Ebû Davud'un böyle bir kitabı niçin der*lediği veya es-Süneriine böyle bir bölü*mü niçin eklediği sorusu, onun mürsel hadislerin delil olarak kullanılıp kullanıl*mayacağı hususundaki görüşüyle bağlan*tılıdır. Mekkeliler'e yazdığı mektupta Süf-yân es-Sevrî, Evzâî, Mâlik b. Enes gibi âlimlerin mürsel hadisle ihticac ettikleri*ni, mürsel hadisleri delil olarak kullanma konusunu ilk tartışmaya açan kişinin İmam Şafiî olduğunu belirttikten sonra, mürsel rivayetin kuvvet bakımından müsned gibi olmamakla beraber mürsel hadislere zıt düşen müsned rivayetler ol*madığı veya herhangi bir konuda mürsel hadis dışında bir rivayet bulunmadığı takdirde mürsel hadisle amel edileceğini ifade etmektedi. [498]Ebû Davud'u mürsel hadisleri bir araya topla*maya sevkeden âmilin onun bu görüşleri olduğu anlaşılmakta, müellifin bütün mürselleri değil ayıklamaya tâbi tuttuğu mürselleri eserine aldığı daha kuvvetli bir ihtimal olarak kabul edilmektedir. Bu mürsellerden hangilerinin müsned tarik*leri bulunduğunu tesbit etmek amacıyla naşirlerin yaptığı tahricler yeterli değil*dir. Konunun aydınlanması için daha ge*niş çaplı araştırmalar yapmaya ihtiyaç vardır.
el-Merösü'ı hadislerin isnadlarını haz*federek yayımlayan Ali el-Mağrİbî et-Trablusî, [499]Abdülazîz İzzeddin es-Seyrevân [500] ve Abdülmu'tî Emîn Kal'acî'den [501] sonra ese*rin en güzel neşrini Şuayb el-Arnaût yap*mıştır.[502] Naşir, neşrine esas aldığı Köprülü Kütüphanesindeki yazmanın [503] son yaprağında bu*lunan bir kayıttan hareketle bu nüshanın İbn Hacer el-Askalânî'nin elyazması oldu*ğunu ileri sürmektedir.[504] el-Merâsi7'in Kütahya Vahîd Paşa İl Halk Kütüphanesi'ndeki nüshası*nın [505] eseri yayımlayanlar tarafın*dan görülmediği anlaşılmaktadır. Tuhfe-tü'l-eşrûî bi-ma'riieti'1-etrâf adlı eseri*nin [506]son kısmını mürsel hadisle*re ayıran Yûsuf b. Abdurrahman el-Miz-zî, Kütüb-İ Sifte'deki mürselleri râvileri-ne göre alfabetik olarak bir araya getir*miş, Ebû Davud'un ei-MerosiJ'indeki ri*vayetleri de on kadarı hariç aynen ikti*bas etmiştir. Mizzî bu eserinde, Ebû Dâ-vûd"un el-Merâsîl İndeki 544 rivayet dışında aynı türden 712 rivayete daha yer vermek suretiyle en fazla mürsel rivaye*ti toplayan kişi olmuştur.


Bibliyografya :


Ebû Dâvûd. el-MerâsîHnşt. Şuaybel-Arnaût), Beyrut 1408/1988, ayrıca bk. neşredenin girişi, s. 12-13; a.e. (nşr. Abdülazîz İzzeddin es-Seyre-vân), Beyrut 1406/1986; a.mlf., Risâletû Ebî Dâuûd es-Sicistânt ilâ ehli Mekke fî uaşfi sü-nenihî[nşr Abdülfettâh Ebû Gudde,Şelâsü re-sâ'ii fi'ilmi muştalahi't-hadîş içinde), Beyrut 1417/1997, s. 27-54; Mizzı, Tuhfetü't-eşrâf bi-ma'rifeti'l-etrâf (nşr. Abdüssamed Şerefeddinj, Haydarâbâd 1401/1981, XIII, 131-457(nr. 18390-19626). Salahattin Polat
 

seframazan

Acemi Üye
Katılım
9 Şub 2013
Mesajlar
2
Puanları
0
Yaş
47
Eline sağlık Teşekkür ederim.
 
Üst Alt