• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

el-İtkan

Ece

Usta Üye
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
14,110
Puanları
0
el-İTKÂN


Süyûtî'nin (ö. 911/1505) Kur'an ilimlerine dair eseri.
Kur'an ilimleriyle ilgili bütün konulan içine alan müstakil bir eserin bulunmadı­ğı kanaatiyle böyle bir eser yazmayı dü­şündüğünü söyleyen müellif, hocaların­dan Kâfiyeci'nin tefsir ilimlerine dair muhtasar eserini ve Abdurrahman b. Ömer el-Bulkinî'nin oldukça hacimli Mevâkı'u'l-'ulûm min mevâkfu'n-nücûm'unu incelemiş, bunlardan ikinci ki­tapta muhtasar bulduğu konulan geniş­leterek ve yeni konular ilâve ederek önce et-Tahbîr fî cilmi't-tefsîr"m\ yazmıştır (872/1467-68). Daha sonra Bedreddin ez-Zerkeşî'nin bu alanda yazılan ilk müsta­kil eser olan el-Burhân fî 'uIûmi'I-Kur-ân adlı kitabını gören ve Kur'an ilimleri­ne dair çalışmalarını bu eseri örnek ala­rak sürdüren Süyûtî, el-Burhân'dan da­ha muhtevalı ve daha düzenli olduğunu söylediği el-îtköriı, hazırlamakta olduğu Mecmtfu'I-bahreyn ve moüacu'l-bedreyn adlı büyük tefsirine mukaddime ol­mak üzere kaleme almıştır.
Telifi sırasında İbn Cerîr et-Taberî. İbn Ebû Hatim, İbn Merdûye, İbn Hayyân, Ebû Ubeyd Kasım b. Sellâm, İbn Ebû Dâ-vûd, Nevevî, Âcurrî, Alemüddjn es-Sehâ-vî, İbnü'l-Cezerî, Hüzelî, Nehhâs. Ebû Amr ed-Dânî. Râgıb el-İsfahânî, İbn Kuteybe, İbn Cinnî, Hattâbî, Rummânî, Bâkıllânî gibi âlimlerin tefsir, hadis, fıkıh, lügat, kıraat, resm-i hat, ahkâm ve tarihle ilgili kitaplarından faydalanılan eser birbirine yakın konular birlikte ele alınarak seksen başlık (nevi) halinde düzenlenmiştir.
Konular işlenirken önce aynı konuda eseri bulunan müellif ve eserleri zikredi­lerek değerlendirilmiş, ilgili meseleler âyet ve hadisler ışığında, bunlarda yok­sa âlimlerin sözlerinden deliller getirile­rek çözümlenmiş, faydalanılan kitaplar­dan özet metinler aktarılmıştır. Farklı gö­rüşler nakledildikten sonra müellif kendi görüşünü ortaya koymuş, haberlerin kay­nak ve isnadını belirtmiştir. Hadisler se­netleriyle verilmiş, sıhhatleri üzerindeki değerlendirme ise araştırmacıya bırakıl­mıştır.
el-İtkörida konular birbirinden farklı hacimlerde işlenmiş olup sayfalarca tu­tanları bulunduğu gibi bir iki sayfa kadar olanları da vardır. Kur'an'ın nüzul sebep­leri, isimleri, sûre adları. Kur'an'ın toplan­ması, tertibi, sûre, âyet, kelime ve harf sayıları, isnad dereceleri, kıraatler, tecvid-le İlgili konular, tilâvet âdabı, tefsir me­todolojisi, müfessirlerin tabakaları, sûre­lere dair tefsir rivayetleri ayrıntılı biçim­de ele alınmıştır. Konular arasında ayrıca "tenbih, fer', fasi, teznîb, fâide, mesele" gibi başlıklar altında çeşitli bilgiler veril­miştir.
Eser. ilk defa Mevlevî Beşîrüddin ve Nûrulhak tarafından Aloys Sprenger'in bir tahliliyle birlikte neşredilmiş (Kalküta1852-1854), daha sonra Mısır'da yayımlanmış (Kahire 1278, 1279, 1287, 1306), ayrıca kenarında Bâkıllânî'nin İ'câzü'!-Kur'dn'ıyla birlikte basılmıştır (Kahire 1317, 1318, 1370/1951). Bunun dışında el-İtkân, Muhammed Ebü'l-Fazl İbrahim'in tahkiki (Kahire 1387/1967, 1405/1985) ve Mustafa Dîb el-Bugâ'nın ta'likiyle (Beyrut 1407/1987) iki cilt halinde yayımlanmıştır. Sakıp Yıldız ve Hüseyin Avni Çelik eseri eî-İtkan fî ulûmi'l-Kur'an: Kur'an İlim­leri Ansiklopedisi adıyla Türkçe'ye çe­virmişlerdir (İstanbul 1987).

Bibliyografya :


Süyûtî. el-tân(Ebü'l-Fazl), 1,3-14, 18-21; a.mlf., et-Tahbîrfî'ilmi't-tefsîr{nşr. FethîAbdiil-kâdir Ferîd), Riyad 1402/1982, s. 27-29; ayrıca bk. neşredenin girişi, s. 11-13; Serkîs, Mu'cem, I, 1074; Abdülhafîz Fergalî el-Kamî, el-Hâfız Ce-lâlüddîn es-Süyûtî, Kahire 1990, s, 108-122; İyâd Halici et-Tabbâ*. el-imâmü'!-Hâfız Celâlüd-dfn es-Süyûtî, Dımaşk 1417/1996,5. 113, 114; Abdülkadir Karahan. "Süyûtî", İA, XI, 261.
 

semuyaa

Acemi Üye
Katılım
18 Ağu 2012
Mesajlar
2
Puanları
0
Suyuti'nin "El Itkan Fi Ulumil Kur'an" adlı eserini nereden satın alabiliriz?
Saygılarımla.
semuyaa
 
Üst Alt