• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Ek Ders Saatlerine İlişkin Değişiklik

Hanımeli

Deniz Feneri
Emekli
Katılım
12 Mart 2009
Mesajlar
1,105
Tepkime puanı
2
Puanları
38

İtibar:

23 Ocak 2009 CUMA

Resmî Gazete
Sayı : 27119

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2008/14575

Ekli “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Millî Eğitim Bakanlığının 21/11/2008 tarihli ve 5793 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi ile 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Kanuna göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/11/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU K. TÜZMEN M. M. EKER K. TÜZMEN

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı V.

N. EKREN M. A. ŞAHİN M. V. GÖNÜL B. ATALAY

Devlet Bakanı V. Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı

A. BABACAN K. UNAKITAN H. ÇELİK F. N. ÖZAK

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı

R. AKDAĞ B. YILDIRIM M. M. EKER F. ÇELİK

Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

M. Z. ÇAĞLAYAN M. H. GÜLER E. GÜNAY B. YILDIRIM

Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı V.MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK

DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KARARMADDE 1 – 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar"ın 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez."

MADDE 2 – Aynı Kararın 23 üncü maddesindeki "10, 14 ve 21 inci maddelerindeki" ibaresi "10, 14 ve ek 1 inci maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Kararın 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki "10, 14 ve 21 inci maddeleri" ibaresi "10, 14 ve ek 1 inci maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücret ödemeleri nedeniyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılmakta olan ek ödemeden yararlanamayanlar için bu fıkra hükmü uygulanmaz."

MADDE 4 – Aynı Karara aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1 – (1) İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve şube müdürlerine haftada 10 saat, ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş yardımcılarına ise haftada 5 saat daha ek ders ücreti ödenir."

MADDE 5 – Aynı Kararın 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Maliye Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi
Sayısı

16/12/2006
26378

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazete'lerin


Tarihi
Sayısı

1-
21/7/2007
26589

2-
10/5/2008
26872


YUKARIDA EKLEDİĞİM 23 OCAK 2009 TARİHLİ RESMİ GAZETE İLANI İLE ; BUNDAN BÖYLE HER TÜRLÜ İZİN(SADECE AYLIKSIZ İZİNLER HARİÇ),RAPOR VE SEVK ALMA DURUMUNDA ,BAYRAM VE YILBAŞI TATİLLERİNDE HİÇBİR KESİNTİ YAPILMADAN EKDERS ÖDEMESİ YAPILACAKTIR.HAKKINIZI ARAYIN.BU BİLGİYİ BİRAN ÖNCE ÖĞRETMEN ARKADAŞLARINIZA ULAŞTIRIN Kİ HERKES HAKKINI BİLSİN.\\ - - //
(--O-O--)
----------oOOo-(_)-oOOo-------------

Özgür ERSÖZ-----------------Oooo--------------------
oooO ( )
( ) ) /
\ ( ( /
\_)

bırak
 
Üst Alt