• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Eğitim Haber Devamsızlık yapmayan öğrenci ödüllendirilecek

Devamsızlık yapmayan öğrenci ödüllendirilecek
Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni düzenleme ile liselerde okuyan ve devamsızlık yapmayan öğrenciler için yeni bir ödül mekanizması hayata geçirilecek.

You must be registered for see images

Öğrencilerin teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi almaları için başarı ortalamalarının yanında özürsüz devamsızlık sürelerinin 5 günü geçmemesi gerekecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, "1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" yasal dayanak kapsamına alındı.

AİLEYE BİLDİRİLECEK
Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

Yeni yönetmelik ile il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları, özel yetenekli öğrenciler ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirilmesi konusunda yeni yetkilere sahip oldu. Liselerdeki yazılı sınavlar, gerektiğinde okul, eğitim bölgesi, ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar şeklinde yapılabilecek.

You must be registered for see images


ÖĞRENCİ ÖDÜLLENDİRİLECEK
Yönetmelik değişikliğiyle devamsızlık yapmayanların ödüllendirilmesi ve okula devamın sağlanması amacıyla özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler için düzenleme yapıldı.

Buna göre, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70'ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden, 70 ile 84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi, orta öğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirecek.

You must be registered for see images


DİSİPLİN DÜZENLEMESİ
Yönetmelikte pansiyon, başka okul veya işletmedeki disiplin olaylarına ilişkin de düzenleme yapıldı. Buna göre araştırma, inceleme, soruşturma süreci, ilgili okulların öğrenci ödül ve disiplin kurullarının iş birliği içerisinde yürütülecek.

Öğrencinin kayıtlı olduğu okulun öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı veya işletme yetkilisi görüşlerine başvurulmak üzere olayla ilgili öğrenci ödül ve disiplin kurulu toplantısına katılacak.


Öğrencinin kayıtlı olduğu okulun öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı karar için oy kullanacak ancak işletme yetkilisi kullanamayacak.

You must be registered for see images


HAFIZLIK PROGRAMI
Okul değiştirme cezası kesinleşen öğrencinin diğer okula nakil işlemi gerçekleştirilinceye kadar geçen sürede öğrenci okula devam ettirilmeyecek ve bu süre devamsızlıktan sayılmayacak. Yönetmelik ile ayrıca yetenek sınavı ile öğrenci alan Anadolu imam hatip liselerindeki programlara "hafızlık" programı da eklendi.

E-MESEM YAZILIMI GETİRİLİYOR
Yeni düzenlemeye, mesleki eğitim merkezleri ile ilgili iş ve işlemlerin e-Okul veri tabanında izlenmesinde yaşanan sorunların giderilmesi için e-Mesem yazılımı üzerinden takip edileceği hükmü eklendi.

Ayrıca öğrencilerin öğrenme eksikliklerini ortaya koymak için yapılan ölçme çalışmaları ile bu çalışmaların yanında anketlerin de uygulanması konularını kapsayan "İzleme Araştırması" kavramı da yönetmeliğe girdi. Bunun yanında ortaöğretim kurumları tanımlarında artık "eğitim kampüsü" ifadesi de yer alacak.


Liselerde haftalık ders programı, "öğretmenler kurulunda görüşüldükten sonra" okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulacak. Haftalık ders programı hazırlanırken engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin bu durumları dikkate alınacak.

Yönetmeliğe pansiyonlu okullara, belirlenen pansiyon kontenjanı kadar "uzaktan yakına" ilkesi gözetilerek tercihe göre yerleştirme yapılmasına ilişkin hüküm konuldu.

You must be registered for see images


YAŞI İLERLEMİŞ ÖĞRENCİLER
Yeni yönetmelik ile yaşı ilerlemiş öğrencilerle ilgili de yeni düzenleme yapıldı. Öğrenimine ara vermemiş olanlarda yaş şartı aranmayacak.

Ancak 22 yaşını tamamladığı eğitim ve öğretim yılının sonunda sorumluluk sınavlarına girerek okuldan mezun olabilecek durumda olanlar hariç, okuldan mezun olamayanların ilişiği kesilerek açık ortaöğretim kurumlarına veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilecek.

NAKİL DÜZENLEMESİ
Öğretim yılı içerisinde de örgün ve açık öğretim kurumları arasındaki nakil ve geçişlere daha fazla imkan sağlanması amacıyla açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi veya açık öğretim imam hatip lisesinden örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler, ders kesiminden yeni öğretim yılı birinci döneminde ekim ayının sonuna kadar, ikinci dönemde ise dönemin ilk iş gününden şubat ayı sonuna kadar yapılabilecek.

You must be registered for see images


HAMİLE VE ENGELLİ ÖĞRETMENLERİN NÖBETLERİ
Hamile öğretmenler ile engelli öğretmenler ve engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin nöbet tutma konusuna açıklık getirildi. Hamile öğretmenlere, hamileliğin 24'üncü haftasından itibaren ve doğumdan itibaren bir yıl süre ile nöbet görevi verilmeyecek.

Engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenler nöbet görevinden muaf tutulacak. Ancak, engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenlerden istekli olanların nöbetlerinin belirlenmesinde tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılacak.

You must be registered for see images


OKUL BİRİNCİLİĞİ
Ders kesiminde, dört yıllık eğitim ve öğretim yılına ait mezuniyet puanı en yüksek olan öğrenci öğretmenler kurulunca okul birincisi olarak tespit edilecek.

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde; Anadolu meslek ve Anadolu teknik programları ile bünyesinde farklı programlar uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde her program için ayrı ayrı okul birincisi tespit edilecek.

FOTOĞRAFLI KİMLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU KALKTI
Okul müdürlüğünce öğrencilere, nüfus kayıt ve okul bilgilerini içeren, fotoğraflı öğrenci kimlik belgesi düzenlenmesi zorunlu olmayacak.

Okullarda, öğrencilerde çevre bilinci, yaşam becerileri ve sorumluluklarını geliştirmek amacıyla eğitim ortamlarının temiz ve düzenli tutulması alışkanlığını kazandırmak için gerekli tedbirler alınacak. Daha önceki düzenlemedeki "rehber öğretmen" ibaresi "rehberlik öğretmeni" olarak değiştirildi.

You must be registered for see images


BAŞARISINI YÜKSELMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN YAPILAN SINAV KALDIRILDI
Bakanlığın yeni düzenlemesi ile sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca yapılan ortak sınavlarla ilgili önemli bir karar alındı.

Bu sınava katılan ve başarısını yükselten öğrenci sayısının az olması nedeniyle sınavın amacına hizmet etmediği taleplerinin yoğunluğu tespit edildiğinden bu sınavlar kaldırıldı.

HER DERSTEN EN AZ İKİ SINAV YAPILACAK
Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki sınav yapılması esas olacak. Her dönem başında sınav sayısı eğitim kurumu alan zümrelerince, sınav tarihleri ise zümre başkanları kurulunca belirlenecek.

Okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilecek. Yazılı sınavlar, gerektiğinde okul, eğitim bölgesi, ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar şeklinde yapılabilecek. Bu sınavların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler Bakanlıkça hazırlanan yönerge veya kılavuz ile belirlenecek.

KAYNAŞTIRMA VE BÜTÜNLEŞTİRME ÖĞRENCİLERİNE ÖZEL İMKÂNLAR

MEB’in yeni düzenlemesinde, il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına da yeni yetkiler verildi. Buna göre, bu komisyonlar, ilköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden tam zamanlı kaynaştırma ya da bütünleştirme yoluyla eğitim alacak öğrencileri, gerekli konuları dikkate alarak her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde ortaöğretim kayıt alanı içindeki liselere yerleştirilmelerine olanak sağlayacak.

Ayrıca, tam zamanlı kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla eğitim alacak öğrencilerden yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara yerleştirilecekler, ilgili okul müdürlüklerince oluşturulan komisyon tarafından kendi aralarında yetenek sınavına alınacak ve başarılı olanların kayıtları yapılacak.

You must be registered for see images


DEVAMSIZ ÖĞRENCİLERİN DURUMU
Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmi raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanacak.


19 Haberin Yorumları

Bağlantıyı görüntüleme izniniz yok Giriş yap veya üye ol.


Yeniden eskiye Eskide
 
Son düzenleme:
Tarih Öğretmeni

Yorumlar

Son kaynaklar

Üst Alt