• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Aurobindo

 • Konbuyu başlatan ilbilgehatun
 • Başlangıç tarihi
 • Cevaplar : 0
 • Görüntüleme : 1K
I

ilbilgehatun

Ziyaretçi
Aurobindo


Aurobindo, 15 Ağustos 1872'de oldukça İngilizleşmiş bir aileden, Kalkuta'da doğmuş bir Hind düşünürü ve mistiğidir. Beş yaşında Darjeeling İngi*liz okuluna verilmiştir. Yedi yaşında, çok parlak bir tahsil yaptığı İngitere'ye gönde*rilmiştir. Orada, İngilizce, Fransızca, Lâ*tince, Yunanca öğrenmiştir. Aynı zaman*da İngiltere'de fakirliğin ne demek oldu*ğunu da öğrenmiştir, Yirmi iki yaşında, batı kültürü ile dolu olarak Hindistan'a döndüğü zaman, ülkesi hakkında hiçbir şey bilmiyordu. O, profesör, gazeteci, Maharadjah’ın sekreteri olarak Hindin bağımsızlık savaşına katılmakta gecik*memiştir. Yirmi sekiz yaşında iken evlen*diği kadından, aksiyon hayatına katılma*dığı için beş yıl sonra ayrılmıştır. Bir yogi onu, derûnî hayattan haberdar etmiştir. 4 Mayıs 1908'de İngilizler tarafından tutuk*lanmış ve Alipore'da bir yıl hapis yatmış*tır. Hapishanede, Hinduizm’in dini kay*nakları olan Veda ve Upanişadları oku*muştur. Diğer yandan, can çekişen karde*şinin aniden iyileşmesi karşısında birden bir iç aydınlığına şahit olmuştur. Bunun üzerine, kendini ruhî araştırmaya vak*fetmek için ihtilâlci çalışmalardan vaz geçmiştir. Neticede, Fransa'da Pondichery'ye gelmiş ve orada ölümüne kadar kalmıştır. Kırk yıl boyunca o, dost*larının yanında okumuş, tefekkür etmiş, yazmış ve yoga'yı tatbik etmiştir. 1914 Ağustosunda, pastör Paul Richard ve ka*rısı Mira ile belli başlı eserlerini ve yoga*larının sentezini neşrettiği Arya dergisi*ni çıkarmaya başlamıştır. 1920 yılında Mi*ra yeniden ortaya çıkmıştır. O vakit onun yaşı 42'dir. Madam Alfassa adı altında onun eserine ortak olmuştur. Artık o, an*nedir. Birtakım dostlar ve talebeler onla*rın etafmda topanırlar. Nihayet 24 Kasım 1926'da Âshram, annenin idaresi altmda kurulur. Sulh ve murakabe, zühd ve ruhi egzersizler barınağı olan Aurobindo'nun Âshramı, sadece vicdanî kuvvetle değiştirmek istediği topluma açık kalmıştır. İşte bunun içindir ki, Aurobindo dünyayı değiştirmek endişe*sinden, mistik tecrübesini hiçbir zaman ayırmayacaktır. O, Gandhi'nin aksine 1939'da Nazizme karşı savaşın lehinde bulunmuştur. 15 Ağustos 1947'de 75. yaş gününde Hindistan'ın bağımsızlığının ilânını işitmekle mutlu olmuştur. 5 Aralık 1950'de ölmüştür.

Aurobindo'nun Âshram’ında büyük bir dogmatik hürriyet saltanat sürmektedir. O, onu, manevî hayatın direkt tecrübesi olarak isimlendirir. Onun öğretisi, tecrü*besinin bir tercümesidir. O, onu bizzat Hindin kutsal metinlerinde ifade edilmiş bulmakta; bütün sosyal kaygıları ile onu zenginleştirmektedir. Ona göre, dünyayı değiştirme gücünü elde edemezse; bilgi, boş bir raftan başka birşey değildir. Onun mesajı bu topyekün değişikliğe yönelmiş derûnî bir maceraya davettir. Onun til*mizleri için hiçbir şey, onu bizzat tecrübe etmek kadar değerli değildir. Bunun için o, onları daima uzaklara gitmeye, bütün yollan geçmeye, bütün geçmişten kurtulmaya davet etmiştir. Çünkü bugün kullanılan, yarın için faydasızdır. Bu, üstad, yol, din için de geçerlidir demekte*dir. O, müesseseleşmiş bütün dinlere kar*şıdır. Ona göre gerçek demokrasi, papa*nın, kilisenin, kutsal bir sınıfın insandaki hakimiyeti değil; Allah'ın krallığının in*sanda hakim oluşudur. O birgün keşifler âleminde iken şöyle der; Öngördüğümüz İhtilal, ruhî ihtilaldir. Maddi ihtilâl ise ancak bir gölge ve akisdir. Ruh, insan öncesi bir geçmişe ve insan üstü bir geleceğe sahiptir.
 
En Çok Görüntülenen Konular
 • Mizancı Murat
 • Mehmedkuluzâde Celil
 • Ziya Gökalp
 • Farabi
 • Aynı Kategoriden Son Konular
 • Mizancı Murat
 • Mirza Melkum Han
 • Miras Kamil
 • Mîr Said Sultan Galiyev
 • Gün Sazak
 • Ali Fehmi Cabiç
 • Önceki konu
  Üst Alt