• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Atatürk İlkeleri

ayyıldız

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
3,467
Puanları
83
TEST–1

1--1938’de Fransa’nın Suriye üzerindeki güdümü kaldırması Hatay Sorununun yeniden gündeme gelmesin de etkili olmuştur
Türkiye bu sorunu kendi lehine çözmek için öncelikle aşağıdaki hangi politikayı izlemiştir?
A) Sorunu Milletler Cemiyeti’ne götürme
B) Suriye’ye savaş ilan etme
C) Fransa ile anlaşma yoluna giderek Hatay’ anavatana katma
D) Almanya’dan yardım isteme
E) Hatay’lılara Turkiye’ye katılma çağrısını yapma .


2--Boğazlar Komisyonunun kaldırılması, Lozan’a göre
askersiz olması gereken bölgelerin Türkiye tarafından istenilirse silahlandırılabilmesi ve böylece Türkiye’nin egemenlik haklarını sınırlandırıcı durumun ortadan kalkması anlamına gelir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma yol açan gelişmedir?
A) Balkan Antantı’nın kurulması
B) Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne katılması
C) Montrö Boğazlar Sözleşmesinin düzenlenmesi
D) Fransa’nın Suriye ve Lübnan üzerindeki güdümü
kaldırması
E) Sadabat Paktı’nın oluşturulması

3. Devletin idaresinin kişilere veya belirli zümrelere verilmemesi en çok aşağıdaki hangi ilkeyle ilgilidir?
A) Milli Egemenlik
B) Çağdaşlaşma
C) Bağımsızlık
D) Akılcılık
E) Barışçılık

4. Halkın kendi yöneticilerini kendisinin seçmesi
aşağıdaki Atatürk ilkeleri’nden hangisiyle doğrudan
ilgilidir?
A) Devletçilik
B) İnkılapçılık
C) Laiklik
D) Ulusçuluk
E) Cumhuriyetçilik

- 5. “Yenileşme vadisinde duracak değiliz, dünya müthiş bir akışla ilerliyor. Biz bu ahengin dışında kalabilirmiyiz?”
Yukarıdaki belirleme ile aşağıdaki Atatürk İlkeleri’nden hangisinin altı çizilmektedir?
A) Cumhuriyetçilik
B) Ulusçuluk
C) Laiklik
D) İnkılapçılık
E) Devletçilik

6--Türk Ulusu içindeki çeşitli toplumsal grupların yararına, yasalar önünde eşit hakların tanınması ve halkın ülke yönetiminde etkin olmasını sağlayan temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devletçilik
B) Laiklik
C) Ulusçuluk
D) Halkçılık
E) Devrimcilik

7-. Atatürk, devletin dış politikasını yönlendirmede
aşağıdaki bütünleyici İlkelerden hangisini temel ilke saymıştır.?
A) Özgürlük ve bağımsızlık
B) İnsan ve insanlık sevgisi
C) Çağdaşlık ve batılılaşma
D) Ulusal birlik ve beraberlik
E) Akılcılık ve bilimsellik

8. Atatürk’ün ulus anlayışında;
I. Yurt birliği,
II. Irk birliği,
III. Din birliği,
gibi unsurlardan hangilerinin yer alması düşünülemez ?
A) Yalnız II
B) 1 ve II
C) I ve III
D)II ve III
E)I , II ve III

9. 1982 Anayasasında Türkiye Cumhuriyeti’nin;
I. Atatürk milliyetçiliğine bağlı olma,
II. Demokratik bir hukuk devleti niteliği taşıma,
III. İnsan hak ve özgürlüklerine sahip çıkma,
Bu özelliklerden hangilerinin ulusal birlik ve beraberliğin sağlanmasında belirleyici unsur olduğu ileri sürülebilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D)II ve III
E)I , II ve III

10. Atatürk ilkeleri ile Cumhuriyet döneminde yapılan yenilikler arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır.
Buna göre;
I. Türk Tarih Kurumu’nun açılması,
II. Tevhid—i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması,
III. Türk Dil Kurumu’nun açılması,
gelişmelerinden hangilerinin milliyetçilik ilkesi ile ilişkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D)II ve III
E)I , II ve III


11. Halkçılık ilkesinin;
I. Ulusal egemenlik ve demokrasi anlayışlarının tam anlamıyla yerleşmesini sağlamak,
II. Toplumda, kişi ve zümre ayrıcalıklarına son vermek,
III. Sınıfsal mücadeleyi reddederek sosyal dayanışmayı güçlendirmek,
amaçlarından hangileri, Cumhuriyetçilik ilkesinin doğal bir sonucu olduğunun kanıtı olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D)I ve III
E) II ve III

12. İnkılapçılık ilkesinde temel amaç, modernleşmek ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmaktır.
Bu ilkenin kabul edilmesinde;
I. Cumhuriyet yeniliklerinin sürekliliğini sağlama,
II. Ekonomik kalkınmayı hızlandırmak için batılı devletlerin ekonomik sistemlerini benimseme,
III. Gerçekleştirilen yenilikleri çağın değişen koşullarına göre geliştirme,
çabalarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D)I ve III
E) II ve III

13. Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde hazırlanan Amasya Genelgesi’nde, “Milletin istiklalini yine milletin azım ve kararı kurtaracaktır.” hükmü yer almıştır.
Amasya Genelgesi’nde yer alan bu hükmün;
I. Çağdaşlık ve batılılaşma,
II. Ulusal egemenlik,
III. Ulusal bağımsızlık,
ilkelerinden hangileriyle ilişkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D)I ve II
E) II ve III


TEST-2

1. Ülkenin yönetimi ulusun Özgür iradesine dayanmalıdır.
Bu anlayışı karşılayan Atatürk ilkesi hangi seçenekte bütünleyeni ile birlikte verilmiştir?
A) Milliyetçilik — Ulusal bağımsızlık
B) Cumhuriyetçilik — Ulusal egemenlik
C) Laiklik — Akılcılık ve bilimsellik
D) Halkçılık — İnsan ve insanlık sevgisi
E) İnkılapçılık — Çağdaşlık ve batılılaşma

2. Atatürk’ün “Türk milletinin yürümekte olduğu gelişme ve uygarlık yolunda, elinde tuttuğu meşale müsbet bilimdir” sözü aşağıdaki bütünleyici ilkelerden hangisi kapsamında değerlendirilebilir?
A) Milli birlik ve beraberlik
B) Ulusal egemenlik
C) Akılcılık ve bilimsellik
D) Yurtta barış, dünyada barış
E) İnsan ve insanlık sevgisi

3. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülük ile bağdaşmaz?
A) Herkese seçme seçilme hakkı tanınması
B) Devletin her sosyal sınıfa ayrı haklar tanıması
C) Örgütlenme özgürlüğünün olması
D) Devletin herkesin din ve vicdan özgürlüğünü güvenceye alması
E) Düşünce Özgürlüğünün olması

4. “Bizim gözümüzde çiftçi, çoban, amele, tüccar, sanatkar, asker, doktor ve sonuç olarak herhangi bir sosyal kurumda çalışan bir yurttaşın hak, yarar ve özgürlüğü eşittir.”
Atatürk’ün bu sözleri:
I. Devletçilik,
II. Cumhuriyetçilik,
III. Halkçılık,
ilkelerinden hangilerinin ifadesi olarak alınabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D)I ve III
E)I- II ve III


5. TBMM’nin açılması, Türk devriminin başlangıç aşamasını oluşturur.
TBMM’nin açılmış olması, Atatürk’ün;
I. Cumhuriyetçilik
II. Devletçilik
III. Halkçılık
ilkelerinden hangilerini, gerçekleştirmeyi düşündüğü devrimler için temel aldığına kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D)II ve III
E)I- II ve III

6. Türkiye Cumhuriyeti’nde;
I. Anayasanın dilinin Türkçeleştirilmesi,
II. Kadınlara siyasal hakların verilmesi,
III. Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi,
gelişmelerinden hangileri, ulusçuluk ilkesinin kurumlaştırılmak istendiğinin kanıtı olarak alınabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D)I ve III
E) II ve III

7. Türk Devrimi saltanata ve emperyalizme karşı yapılmış, ayrıcalıklı olanların egemenliğine son verip, halkın yaşam düzeyini yükseltmiştir
Bu bilgide aşağıdaki ilkelerden hangisine doğrudan değinilmemiştir?
A) İnkılapçılık
B) Cumhuriyetçilik
C) Laiklik
D) Bağımsızlık
E) Halkçılık

8. Erzurum ve Sivas Kongresi ile Misak-ı Milli kararlarında dile getirilmiş olan milli birlik ve beraberlik ve ülke bütünlüğü ilkesi gerek Milli Mücadele yıllarında gerekse Cumhuriyet Döneminde vazgeçilmez önemli ilkeler olarak kabul edilmiştir.
Bu ilke aşağıdaki ilkelerden özellikle hangisini bütünler?
A) Milliyetçilik
B) Cumhuriyetçilik . .
C) Halkçılık
D) Laiklik bir nitelik taşıdığı savunulabilir?
E) Devletçilik

9.-- Halkçılık hürriyeti ve toplumsal düzenin sağlanmasını amaçlar. Halkın kendi yöneticilerini kendisinin seçmesini öngörür.
— Türk halkının mutluluğu için çalışmak, ortak geçmiş ve geleceğe, halkla birlikte inanmak gerektiğini savunur. .
Halkçılığın bu nitelikleri dikkate alındığında hangi ilkelerin zorunlu olduğu kabul edilebilir?
A) Devletçilik - Laiklik
B) Devletçilik - Cumhuriyetçilik
C) Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik
D) Milliyetçilik - Laiklik . .
E) Devrimcilik – Laiklik


- 10. Halk egemenliğini kurumsallaştıran Türk Devrimi, ak ve bilimi temel alan Atatürk ilkelerinin yaşama geçirilmesidir.
- Bu ifadede;
I-Cumhuriyetçilik
II-Laiklik
III-Devletçilik
İlkelerinden hangilerinin, aynı zamanda evrensel etkisi vurgulanmaktadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D)II ve III
E) I -II ve III

11. Atatürkçü düşünce sisteminin esaslarını belirleyen;
I. Devletçilik
II. Milliyetçilik
III. Laiklik
IV. Cumhuriyetçilik
İlkelerinden hangilerinin aynı zamanda evrensel bir nitelik taşıdığı savunulabilir.?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D)I ve IV
E) II- III ve IV

12. — Atatürk, Yurtta Sulh Cihanda Sulh ilkesi ile bir yandan yurt içinde huzur ve sükunu sağlayarak güven içinde yaşamayı amaçlarken, diğer taraftan da uluslararası barış ve güvenliği hedef alır.
— Bütün dünyada sınıf mücadelesinin olmadığı, demokrasinin egemen olduğu ve sosyal dayanışmanın sağlandığı toplumların oluşmasını gerçekleştirmeyi hedeflemiştir.
Bu düşünceler aşağıdaki ilkelerden hangilerini ön plana çıkarmaktadır.?
A) Milliyetçilik - Laiklik
B) Devletçilik - Halkçılık
C) Milliyetçilik - Halkçılık
D) Cumhuriyetçilik - Devletçilik
E) Milliyetçilik -İnkılapçılıkTEST–3

1--Demokrasi ilkesinin, en yeni ve akılcı uygulamasını
sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir. Demokrasi ilkesi, egemenliği kullanan araç ne olursa olsun, esas olarak ulusun egemenliğe sahip olmasını ve sahip kalmasını gerektirir
Atatürk’ün bu sözleri;
I. Ulusun, kendini yönetme hakkına sahip olması,
II. Egemenliğin, mutlaka ulusun elinde olması,
III. Ülke yönetiminin, demokratik esaslara dayandırılması,
düşüncelerinden hangilerini savunduğunun göstergesi olarak alınabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D)II ve III
E)I- II ve III

2. Cumhuriyetçilik ilkesine göre yasama yetkisi, belirli bir süre için seçilen milletvekillerinin oluşturduğu TBMM’ne aittir.
Milletvekillerinin görevlerinin sınırlandırılmasında
I. Rejimin devamlılığı açısından, demokratik işleyişi canlı tutmak,
II. Gençlerin de ülke yönetiminde görev alabilmelerini sağlamak,
III. Toplumda gelişen yeni fikirlerin, mecliste temsil edilebilmesine olanak sağlamak, .
amaçlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir.?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C)I ve II
D I ve III
E) II ve III

3. İnkılapçılık ilkesinin temel amacı; modernleşmek ve çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmaktır.
Buna göre İnkılapçılık İlkesi’nin
1. Yabancı yatırımcılara geniş kolaylıklar sağlayarak ekonomik kalkınmayı hızlandırmak
II. Yaşanılan çağın koşullarına uygun kurum ve anlayışlar geliştirmek,
III-. Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte başlayan yenileşme sürecini devam ettirmek, -
Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğu savunulabilir.?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D)I ve III
E)I- II ve III

4. Devletçilik ilkesi ile
— Ulusal ekonomiyi kurmak,
— Sanayileşmeye paralel olarak ekonomik kalkınmayı hızlandırmak,
amaçlanmıştır.
Buna göre;
I. Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması,
II. Karabük’te demir - çelik işletmesinin açılması,
III. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması,
gelişmelerinden hangilerinin bu amaç doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D)II ve III
E)I- II ve III

5. Cumhuriyet Türkiye’sinde;
I. Özel girişimcilerin yeterli sermayeden yoksun olmaları,
II. Genç nüfusun büyük bir bölümünün savaşlarda kaybedilmiş olması,
III. Tarım ve sanayi üretiminin geliştirilmesinde gerekli olan alt yapının bulunmaması,
gibi nesnel koşullardan hangilerinin, ekonomide devletçilik ilkesinin benimsenmesinde etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D)II ve III
E)I- II ve III

6. Laiklik ilkesinde temel amaç; toplumun ilerlemesinde, çağdışı engellerin ortadan kaldırılarak yerine akılcı ve bilimsel kuralları egemen kılmaktır.
Buna göre;
I- Devletçilik
II-. İnkılapçılık
III. Milliyetçilik
İlkelerinden hangilerinin laiklik ilkesini desteklediği savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D)I ve II
E)I ve III


7. Devletçilik ilkesine göre;
Ekonominin gelişebilmesi için özel girişimcilere yardım edilecek, onların başaramadıkları çalışmalar devlet eliyle gerçekleştirilecektir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin bu politikasının;
I. Yabancı sermayenin ülkeye girişini kolaylaştır
ekonomik
II. Ekonomik kalkınmada, halkçılığa dayanan liberalizmle, yarı devlet müdahaleciliğini gerçekleştirmek,
III. Devletin ekonomik alt yapı hizmetlerini gerçekleştirerek, bunları özel girişimcilere devretmesini sağlamak,
Amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D)I ve II
E)II ve III


8. Atatürk’ün;
I.- Ne Mutlu Türk’üm diyene,
II- Türk; öğün, çalış, güven,
III-. Türk Milleti çalışkandır, zekidir.
Özdeyişlerinden hangileri, ülkede yurttaş bilincini geliştirmeyi amaçladığının kanıtı olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D)I ve III
E)II ve III


9. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 1937 yılında yaptığı bir düzenleme ile Atatürkçülüğün ana esaslarını oluşturan altı ilkeyi anayasaya dahil etmiştir.
Yalnız bu bilgiye dayanarak;
I. Devletin temel nitelikleri kesinleştirilmiştir,
II. Rejim karşıtı faaliyetlerin artması, böyle bir düzenlemeyi zorunlu kılmıştır.
III. İlkelerin anayasal güvenceye alınması, rejimin devamlılığını sağlama düşüncesinden kaynaklanmıştır,
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D)I ve III
E)II ve III

10. 1928 yılında, “TC. Devleti’nin resmi dini İslam’dır.” maddesinin anayasadan çıkarılması;
I. Laiklik ilkesinin devlet yönetiminde egemen kılındığı,
II. Halkın inanç özgürlüğünün kısıtlandığı,
III. Rejim karşıtı ayaklanmaların sona erdiği,
durumlarından hangilerinin kanıtı olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D)I ve III
E)II ve III

11. Halkçılık; ulus içerisindeki çeşitli insan gruplarının yararına eşit bir siyaset izlenmesi ve halkın, kendi kendini yönetmeye alıştırılmasıdır.
Halkçılık ilkesinin;
I. Siyasal yaşamda, halkın iradesini egemen kılma çabası,
II. Toplumsal eşitliği esas alması,
III. Yönetimde, sınıf ve zümre ayrıcalığına karşı olması,
gibi özelliklerinden hangileri, ulusçuluk ilkesinin doğal bir sonucu olduğunun göstergesi olarak alınabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D)II ve III
E)I- II ve III


12. Türk halkının Milliyetçilik ilkesini benimsemesinde;
I. Tam bağımsızlığı gerçekleştirme,
II. Laik bir devlet düzeni oluşturma,
III. Ulusal bir ekonomiye sahip olma,
çabalarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D)II ve III
E)I- II ve III
 

emmi

Acemi Üye
Katılım
3 Mar 2011
Mesajlar
18
Puanları
0
cevaplarıda yazsaydın daha iyi olurdu değil mi?
 

Furkan

Usta Üye
Katılım
20 Mar 2009
Mesajlar
694
Puanları
43
cevaplarıda yazsaydın daha iyi olurdu değil mi?


Hocamız testleri paylaşmış, sağolsun. Cevapları da bir zahmet siz bulunuz..
 
Üst Alt