• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

9.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı (Ortak Sınav) Soruları

fatak

Acemi Üye
Üye
Katılım
25 Eylül 2009
Mesajlar
2
Tepkime puanı
2
Puanları
3

İtibar:

AD SOYAD :
NO :
SINIF :
SUPHİ KOYUNCUOĞLU LİSESİ 2008-2009 YILI 9. SINIF TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI (ORTAK SINAV) SORULARIDIR
A GRUBU1. Tarih, geçmiş dönemlerde yaşayan insan topluluklarının bütün faaliyetlerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman göstererek ve belgelere dayanarak açıklayan sosyal bir bilimdir.
Buna göre tarihi olayları incelemek isteyen bir araştırmacı aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanamaz?
A) Kaynak taraması yapma
B) Olayların kronolojik sınıflamasını yapma
C) Olaylar arasında bağlantı kurma
D) Olayın geçtiği yerde araştırma yapma
E) Olayları gözlemleyerek birbirleriyle karşılaştırma

,
2- Tarihçi araştırmalarında değişik kaynaklardan yararlanarak tarihi olayları inceler. Bu kaynaklar yazılı ve sözlü kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi tarihçinin yararlandığı sözlü kaynaklardan biri değildir?

A) Tarihi şiirler B) Destanlar C) Menkıbeler D) Efsaneler E)Şecereler

3- Türklerin tarihi süreç içerisinde çeşitli takvimler kullanmalarında,
Ị-astronomi bilimine ilgi duymaları
II-İslamiyet’i kabul etmeleri
III-Avrupa devletleriyle ekonomik ve sosyal ilişkileri kolaylaştırmak istemeleri
Gibi durumlardan hangileri etkili olmuştur?
A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII D)I,III E)I,II,III

4-Aşağıdakilerden hangisi hikayeci tarih yazıcılıyla ilgili değildir?
A) MÖ 5. yüzyılda ortaya çıkmıştır
B)Sebep sonuç ilişkileri üzerinde durulmaz
C)XVIII. yüzyıla kadar Avrupa ve İslam dünyasında bu tarz eserler yazılmıştır
D)Bu tarzın ilk temsilcisi Tukidides’tir
E)Bu tarz yazımda hikaye ve efsanelere yer verilir.

5-Osmanlı Devleti’nde tarih yazıcılığındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Devletin başarılarının gelecek nesillere aktarılması
B)Padişahların hayatlarının ve başarılarının öğretilmesi
C)Devletin uygulamalarına yönelik sonradan ortaya çıkabilecek iddia ve taleplere karşı kanıt oluşturma
D)Türklerin İslam tarihindeki rolünü ortaya koyma
E)Türklerin dünya tarihindeki yerini araştırma

6- Tarih olaylarının ve medeniyetlerin meydana gelmesinde tabiat şartlarını ve yer şekillerini inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arkeoloji B) Coğrafya C) Antropoloji
D) Nümizmatik E) Etnografya
7-İlkçağ medeniyetleri arasındaki ticari ilişkileri araştıran bir araştırmacı aşağıdaki tarihe yardımcı bilimlerden hangisine başvurursa konuyla ilgili bilgilere daha kolay ulaşır?

A) Filoloji B)Arkeoloji C) Nümizmatik D) Diplomatik E) Kronoloji8-Eski Yazıları okuyarak tarihe yardımcı olan bilim hangisidir?
A)Nümizmatik B)Heraldik C)Antropoloji
D)Paleografya E)Filoloji

9- İnsanlığın “tarımsal üretime ilk geçiş” aşaması taş devirlerinden hangisine rastlamaktadır?
A) Cilalı taş Devri B) Yontma Taş Devri
C) Kalkolitik Devir D) Kabataş Devri E) Bakırtaş Devri

10-İlk imparatorluklar hangi tarih devirlerinde ortaya çıkmıştır?
A)Bakır Devri B)Cilalı Taş Devri C) Tunç Devri
D)Yontma Taş Devri E)Demir Devri

11-Mezopotamya’nın tarihi Sümerlerle başlar. Asya kökenli bir kavim olan Sümerler M.Ö. IV. Binde Aşağı Mezopotamya’ya yerleşmişlerdir. Burada şehir devletleri kurmuş, ilk kanunları yapmış ve yazıyı bulmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki bilgilerden çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
A) Mezopotamya medeniyetinin temelini atanlar Sümerlerdir.
B) Mezopotamya’da tarihi devirler Sümerlerle başlamıştır.
C) Bilinen ilk hukuk kurallarını Sümerler oluşturmuştur.
D) Mezopotamya’da yazıyı ilk defa Sümerler kullanmıştır.
E) Sümerlerin dünya medeniyetine büyük katkıları olmuştur.

12-Hangisi Mezopotamya uygarlıklarından değildir?
A) Elam B)Asur C)Babil D)Fenike E)Akad

13-Asurlular ticaretle uğraşmış ve Mezopotamya medeniyetinin diğer ülkeler tarafından tanınmasını sağlamışlardır.
Asurluların Anadolu Kültürüne en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ticaret kolonileri kurmaları
B) Anadolu’ya yazıyı getirmeleri
C) Atlı askeri birlikler kurmaları
D) Ülkelerinde zengin bir kütüphane kurmaları
E) Kadeş antlaşmasının imzalanmasına neden olmaları

14-Paleografya
- Epigrafi
- Diplomasi
Tarihe yardımcı olan yukarıdaki bilimlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarih çağlarını aydınlatan bilimlerdir.
B) Tarih öncesi devirleri anlatan bilimlerdir.
C) Yazısız kaynakların araştırılması ve incelenmesinde kullanılır
D) Tarihe yardımcı olan tabii bilimlerdir
E) Tarihi olayların geçtiği yerin belirlenmesinde yardımcı olur
.
15-İnsanlar maden kullanımında önce bakır, sonra tunç, sonra da demirden eşya yapmışlardır. Madenlerin kullanılmasında böyle bir aşama geçirilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğada kolay bulunması
B) İşleme ve biçim verme kolaylığı
C) Rastlantıların etkisi
D) Bulunuş sırasının etkisi
E) Coğrafi koşullar
16-. Tarihin farklı dönemlerinde ortaya çıkan aşağıdaki gelişmelerden hangisi ekonomik yapının gelişmesine daha çok katkıda bulunmuştur?
A) Ateşi kullanmanın öğrenilmesi
B) Çivi yazısının bulunması
C) Madenden araç gereçler yapılması
D) Ok ve yayın kullanılması
E) Dokumacılığın başlaması
17. Neolitik dönemde Anadolu'nun önemli merkezlerinden biri olan Diyarbakır Çayönü'nde yapılan kazılar sonucu orak, bıçak ve tahıl öğütme taşları ortaya çıkarılmıştır.
Yukarıda verilen bilgilere göre öncelikle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?
A) Bölge toplumları savaşçıdır.
B) Nüfus yoğunluğu artmıştır.
C) Medeniyet gelişmiştir.
D) Tarımsal üretim yapılmıştır.
E) Nüfus artışı ile göçler başlamıştır

18- Aşağıdakilerden hangisi ilk Osmanlı Vakanüvisti(tarihçi)’dir
A) Aşık Paşazade B)Oruç Reis C)Naima
D)Hoca Saadettin E)Peçevi
19-Tarih öncesi devirlerin aydınlatılması için yapılacak en önemli iş bu devirlere ait toprak altında kalan malzemelerin gün yüzüne çıkarılmasıdır.
Buna göre bir tarihçi tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında tarihe yardımcı aşağıdaki bilim dallarından en fazla hangisinden faydalanır?

A) Karbon 14 B) Arkeoloji
C) Paleografya D) Antroponomi
E) Etnografya
20- I-Anadolu’nun Türkleşmesi
II-Mohaç Meydan Savaşı
III-Talas Savaşı
IV-Türklerin islamlaşması
Yukarıdaki öncüllerden hangisi ya da hangileri olguya örnek olamaz?
A)I,IV B)IV C)II,III D)I E) I,III

21-Tarihte bilinen ilk yazılı hukuk kuralları hanisi tarafından yapılmıştır?
A)Hammurabi B) Sargon C) Urnamu D) Urugakina E)Asurbanipal

22- I. Babil Devleti hangi devlet tarafından yıkılmıştır?
A)Akad B) Elam C) Hitit D) Pers E) Asur


22-Aşağıdaki destanlardan hangisi Sümerler’ e aittir?
A) Yaradılış B)Türeyiş C) Şu D) İlyada E) Manas

23-
 
İlginizi çekebilecek benzer konular

yeter

Acemi Üye
Üye
Katılım
10 Eylül 2009
Mesajlar
2
Tepkime puanı
1
Puanları
3
Yaş
42

İtibar:1. Mezopotamya tarihi üzerine çalışan tarihçiler, bu medeniyeti kuranların “yuvarlak kafalı, esmer tenli ve orta boylu insanlar olup, Orta Asya’dan geldiklerini” söylemişlerdir Bu tarihçilerin yukarıda belirtilen hükme, aşağıdakilerden hangisi ile ulaştıkları söylenebilir?
A) Coğrafya bilgisi B) Kültürel değerler
C) Yazılı belgeler D) Antropolojik veriler
E) Fen bilimleri2- Mustafa Kemal "Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek, insanı şaşırtacak bir nitelik alır." diyerek tarihçinin hangi özelliği üzerinde durmuştur?
A) Olayların geçtiği yerlerin belirtilmesi
B) Olayları günümüz şartlarına bağlı olarak yazma
C) Olayları tek bir kaynaktan yazma
D) Olaylarda zaman bildirme
E) Olayları yazarken objektif olma


3- Tanım: Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, uğraşlarını, birbiriyle olan ilişkilerini, yer ve zaman göstererek nede-sonuç ilişkileri içinde inceleyen bilim dalıdır.
Durum: Mısır’da yerleşim M.Ö. IV. binde kadar çıkar. Mısır’da kral bütün insanların üstünde bir varlık olup dini ve siyasi otoriteyi şahsında toplamıştır. Kralın yanında devlet işlerini yürüten memurlar asillerden seçilirdi. Öldükten sonra dirilmeye inanan Mısırlılar ölüleri mumyaladıkları için tıp alanında ilerlemişlerdir.
Yukarıda verilen durumda tarihin tanımında yer alan özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?
A) Toplumların yaşayışları
B) Neden-Sonuç ilişkisi
C) Zaman
D) Yer
E) Toplumlar arası etkileşim

4- Bir bölgede gerçekleşen tarihi olayların oluş zamanına göre sıralanmasının,
I. Olayın yol açtığı olumsuzluğu ortadan kaldırması
II. Olaylar arasında neden-sonuç ilişkilerinin incelenmesi
III. Olayların konulara göre incelenmesi
çalışmalarından hangilerini kolaylaştırdığı ileri sürülebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

5- Cilalı Taş devrinde toplumsal yaşam biçiminin bir sonucu olarak insanlar arasında iş bölümü yapılması ihtiyacı doğmuştur.
Bu durumun,
I. çeşitli meslek dallarının ortaya çıkması
II. kölecilik anlayışının ortaya çıkması
III. madenlerin eşya yapımında kullanılması

sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

6- Hititlerde adalete önem vermişler ve aynı suça farklı ceza verilmesini önlemeye çalışmışlardır.
Hititlerin,
I. Anal adını verdikleri yıllıkları tutması
II. Yasaları yazılı hale getirmeleri
III. Çok tanrılı dinlere inanmaları
tutumlarından hangilerinin bu durumu kolaylaştırmaya yönelik olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

7- Tarih Öncesi Dönemler dünyanın her bölgesinde aynı zamanlarda yaşanmamıştır.
Buna göre,
I. Toplumların kullandıkları eşyalar arasında benzerlikler olması
II. Toplumların dini inançlarının benzer olması
III. Aynı dönemde yaşayan toplumlar arasında uygarlık düzeyinin farklı olması
durumlarından hangileri bu yargıya kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

8- Yontma Taş Çağı insanları, toplayıcılık ve avcılıkla geçinmişlerdir.
Bu bilgi,
I. Göçebeliğe dayalı yaşam biçimi sürdürmüşlerdir
II. Mimaride gelişmenin temeli olmuştur
III. Üretim etkinlikleri başlamıştır
yargılarından hangilerine ulaşılmasını sağlar?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

9- Tarihe yardımcı bilim dalları ve inceleme alanlarından bazıları şunlardır;
I. Nümizmatik: Eski paraları inceler
II. Paleografya: Eski yazıları inceler
III. Epigrafya: Her türlü kitabeleri inceler
bilim dallarından hangilerinin Sümerlerin yazıyı bulmadan önceki dönemle ilgili tarih araştırmalarında tarihe yardımcı olduğu söylenmez?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

10- İlkçağda Anadolu’da kurulan uygarlıklardan olan Hititler, kralın otoritesini güçlendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmuşlardır.
Bu durum Hititlerin;
I. Pankuş meclisinin yetkilerini kısıtlamaları,
II. Eyaletlere merkezden valiler atanması
III. Tavananna unvanlı kraliçelere devlet yönetiminde görev vermeleri
faaliyetlerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

11- Tarihi olaylar için;
I. Tekrarlanmaz
II. Belgelerle incelenir
III. Belli bir zamanda ve yerde meydana gelmesi beklenmez
değerlendirmelerinden hangileri yapılamaz?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III


12- Asurluların Mezopotamya'da kurulmalarına rağmen Ana­dolu tarihine büyük etkileri olmuş, Anadolu'ya getirdikleri yazı ile tarihi dönemleri başlatmışlardır.
Asurluların Anadolu'ya yaptıkları yukarıdaki etkiler, onların hangi özelliğiyle bağlantılıdır?
A) Ticarette gelişmeleri
B) Göçebe yaşamı benimsemeleri
C) Dinlerine bağlı olmaları
D) Ordularının güçlü olması
E) Irkçı politika izlemeleri

13- "Mezopotamya Uygarlığını kuranlar ile Orta Asya uygarlığını meydana getirenler aynı topluluktur...." tezini savunan bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini öncelikli bir kanıt olarak ileri sürebilir?
A) Her iki bölgenin coğrafi yapılarının birbirine benzemesini
B) Her İki uygarlığın temel geçim kaynaklarının tarımsal faaliyetler olmasını
C) Yazılı belgelere ilk kez Mezopotamya'da rastlanılmasını
D) Her iki yerde ele geçirilen buluntuların birbirine benzemesini
E) Her iki bölgenin de dış istilalara açık olmasını

14- Cilalı Taş Devrini inceleyen bir araştırmacı, aşağıdaki bilim dallarının hangisinden faydalanamaz?
A)Coğrafya B)Arkeoloji C)Epigrafya D)Antropoloji E)Etnoğrafya

15- İnsan toplulukları, genellikle yaşadıkları bölgenin coğrafi konumuna uygun geçim kaynakları bulmuşlardır.
Aşağıda verilen uygarlıklardan hangisi, kurulduğu bölge tarıma uygun olmasına rağmen, tarımdan çok ticarette gelişme göstermiştir?
A) Lidya B) Mısır C) Hitit
D) Sümer E) Frig

16- Aşağıdakilerden hangisi ilk çağda Anadolu’da kurulan uygarlıkların ortak özelliklerinden biridir?
A) Merkezi yönetim anlayışının olması
B) İlkel demokrasinin ilk örneklerini uygulamaları
C) Çok tanrılı dinsel inançlarının olması
D) Gelişmiş bir denizciliğin olması
E) Ticaretin temel ekonomik uğraş olması


17- Dünyanın ilk yazılı kanunları Urganika (Sümer) ve sonra Hammurabi (Babil)’ye aittir. Bu kanunlar incelendiğinde Babil kanunlarında cezaların ağır olup şiddet içerdiği, Sümer kanunlarının ise tazminat esasına dayalı olduğu görülür. Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır?
A) Sümerlerin çok zengin olduğunun
B) Babil krallarının yönetimde yetersiz olduğunun
C) İki toplum arasında gelenek ve kültür farkı olduğunun
D) İki toplumun farklı coğrafi bölgelerde yaşadığının
E) Babil’de suç oranının daha fazla olduğunun

18- Eski Mısır’da, bir yandan tarım ürünlerinden alınan vergilerin hesaplanması matematiğin, Nil nehrinin taşma zamanının hesaplanması astronominin ve Nil sularının taşmasıyla bozulan arazi sınırlarının saptanması da geometrinin gelişmesinde etkili olmuştur.
Yukarıdaki bilgilere göre bilimsel gelişmeler ile aşağıdakilerden hangileri arasındaki ilişki vurgulanmıştır?

A) Dinsel inanışlar ve siyasal gelişmeler
B) Ekonomik ilişkiler ve dinsel inanışlar.
C) Kültürel gelişmeler ve doğa olayları
D) Siyasal gelişmeler ve teknik gelişmeler
E) Doğa olayları ve ekonomik gelişmeler


19- Hz. İsa'nın doğumu olan "0" yılı Miladi Takvim'in başlangıcı kabul edilmiş, bu tarihten önceki dönemlere Milattan önce, sonraki dönemlere Milat'tan sonra denilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Milat kavramıyla ilgili doğru bir bilgi değildir?
A)Milat'tan önceki dönemlerde geçmişe gidildikçe sayısal değer büyür.
B)Milat'tan önceki devirlerde tamamen Tarih Öncesi Devirler yaşanmıştır.
C)Milat'tan önce hüküm sürmüş devletlerde devletin kuruluş yılı yıkılış yılından büyüktür.
D)Milat tan önceki bir olayla Milat'tan sonraki olay arasındaki zaman farkı, iki zamanın toplanmasıyla elde edilir.
E) Milat tan sonraki dönemlerde geçmişe gidildikçe sayısal değer küçülür.


20- I.Kadeş Antlaşması M.Ö. 1285’te yapıldı.
II. Lidyalılar M.Ö. 700’lü yıllarda medeni para kullandı.
III. Sümerler Çiviyazısını M.Ö. 3500’lerde buldu.
IV. Kavimler Göçü 375 ‘te başladı
V. Büyük Roma İmparatorluğu 476’da ikiye ayrıldı.
Yukarıda verilen olayların tarihsel gelişiminin öncelik sırasına göre dizilişi, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)II. , III. , IV. , I. , V.
B)II. , III. , V. , I. , IV.
C)III. , I. , II. , IV. , V.
D)II. , V. , III. , IV. , I
E)V. , III. , II. , IV. , I


21- Maden Devri, insanlık tarihinde önemli bir aşamadır. Özellikle demir madeninin keşfedilmesiyle beraber demirden,daha dayanıklı aletler ve silahlar yapılmıştır.
Buna göre, demirin kullanılmasıyla;
I. Tarımsal üretimin artması
II. Toplumların egemenlik sahalarının genişlemesi
III. Göçebe yaşamın tamamen terk edilmesi
gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıkması beklenemez?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I,II ve III

22- Hititler'in oluşturduğu Anal (Yıllıklar)'ın tarih yazıcılı­ğının ilk tarafsız örneği olmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha çoktur?
A)Çivi yazısıyla yazılmaları
B)Kral'ın baskısıyla düzenlenmeleri
C)Kahramanlardan bahsetmeleri
D)Tanrılar için hazırlanmaları
E)Olaylara kronolojik sırayla değinmeleri

23- Günümüzde kullanılan Latin alfabesinin oluşumunda katkısı olan devletler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Fenike, Sümer, Asur, Yunan
B)Mısır, Hitit, Lidya, Hellen
C)Roma, Hellen, Yunan, Bizans
D)Hitit, Asur, İyon, Roma
E)Fenike, iyon, Yunan, Roma

24-
Eski Mısır'da ilk dönemlerde şehir devletleri halinde
yaşanırken, daha sonraki dönemlerde devlet yapılan­
masının merkezi krallık şekline dönüştürüldüğü
görülür.

Buna göre devlet yönetiminde yaşanan bu değişimin;
I. Merkezi otoritenin güçlendirilmesi
II. Siyasi birliğin sağlanması
III. Kültürel faaliyetlerin desteklenmesi
hedeflerinden hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

25- ilkçağ toplumlarının birçoğunda topraklar kral adına ekilmiş, gelirler doğrudan devlet hazinesine
aktarılmıştır.

Buna göre bu durumun ilkçağ toplumlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden öncelikle hangisinin gelişi­mini geciktirdiği söylenebilir?
A)Özel mülkiyet kavramının
B)Siyasi birliğin sağlanmasının
C)Toprağa dayalı zenginlik anlayışının
D)Bilimsel çalışmaların
E) Ekonomik faaliyetlerin

26- Sümer şehir devletleri, patesi adı verilen krallar tarafından
yönetilmekte olup, bu krallar başrahip başkomutan
gibi unvanları taşımaktaydı.
Bu bilgilere göre Sümerlerle ilgili,
I. Siyasi birlikten yoksundurlar.
II. Merkezi otoritenin gücü arttırılmaya çalışılmıştır.
III. Teokratik bir yönetime sahiptirler.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

27- İlkçağ medeniyetlerinden;
- Sümerler tarımsal alanda gelişmişlerdir.
- Asurlar, kara ticaretinde ileri gitmişlerdir.
- Urartular, maden işlemeciliğinde en önde gelen uygarlıklar arasına girmişlerdir.
Bu toplumların değişik alanlarda gelişme göstermelerinde aşağıdakilerden hangisinin daha fazla etkili olduğu savunulabilir?
A) Coğrafi konumları
B) Toplumsal yapıları
C) Başka kültürlerle olan ilişkileri
D) Dinsel inanışları
E) Etnik yapıları

28- Yontmataş Devri’nde taşlar yontularak şekillendirilmiş, ilkel el baltaları yapılmış, mağara duvarlarına av sahneleri resmedilmiş, dönemin sonlarına doğru insanlar ateşi kullanmayı öğrenmişlerdir.
Bu bilgilerden hareketle, Yontma Taş Devri’nde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmiş olduğunu gösteren bir kanıt yoktur?
A) İnsanların mağaralarda yaşadıklarını
B) Avlanmak için ilkel aletlerin yapıldığını
C) İnsanların beslenme şeklinin değiştiğini
D) Yerleşik hayata geçildiğini
E)Sanatsal faaliyetlerde bulunulduğunu

29-Cilalı Taş Devri’ ne ait bir kazı merkezinde yapılan araştırmada, saban, buğday, arpa taneleri ve damga mühürlerine rastlanmıştır.
Yukarıdaki bilgiler esas alındığında;
I. Özel mülkiyet kavramının geliştiği
II. Değiş – tokuş usulünün görüldüğü
III. Tarımsal üretimin başladığı
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

30-- Frigler, Sakarya Nehri civarında
- Lidyalılar, Gediz ve Küçük Menderes Nehirleri civarında
- İyonlar, İzmir ve Büyük Menderes Nehri arasındaki kıyı şeridine yerleşmişlerdir.
Bu bilgiler dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim birimlerinin seçilmesinde etkili olduğu savunulabilir?
A) Geçimlerini sağlama çabaları
B) Güvenlik ihtiyaçları
C) Bilimsel çalışmaya uygunluğu
D) Dini ihtiyaçları
E) Zengin maden yatakları


31- İlkçağ’dan günümüze kadar gelen tarih çağlarının sürelerinin giderek kısaldığı görülür.
Buna göre,
I. Toplumlararası etkileşimin giderek artması
II. Bilim ve teknik alanındaki gelişmelerin hızlanması
III. İletişim olanaklarının artması
IV. Toplumlar arasında sınıf farklılığının artması
etkenlerinden hangileri tarih çağlarının sürelerinin kısalmasının nedeni olarak gösterilemez?
A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II
D) I, II ve III E) II, III ve IV32-- Mezopotamya’ da taş az olduğu için insanlar evlerini ve tapınaklarını kerpiçten yapmışlardır.
- Doğu Anadolu’ da yaşayan Urartular bölge dağlık olduğu
için kaya mimarisinde ileri gitmişlerdir.
Buna göre;
I. Coğrafi şartlar insanların uğraşlarına yön vermiştir.
II. Uygarlıklar, ihtiyaçlarını karşılamak için farklı arayışlara
yönelmişlerdir.
III. Kerpiç, Mezopotamya’ da yoğun olarak kullanılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I,II ve III

33-Tarih öncesi dönemlerle ilgi olarak, aşağıdakilerden
hangisinde I. de verilenin II. ye ortam hazırladığı savunulamaz?
I II
A) Ateşin bulunması Vahşi doğaya egemen
olunması
B) Tekerleğin bulunması Göçlerin kolaylaşması
C) Yazının icadı Yerleşik yaşama geçilmesi
D) Madenlerin kullanılması
Daha dayanıklı araç–
gereçlerin yapılması
E) Topraktan tarım amaçlı
faydalanılması
Köy yaşantısının başlaması

 

kibela24

Usta Üye
Emekli
Katılım
12 Mart 2009
Mesajlar
7,910
Tepkime puanı
95
Puanları
48

İtibar:

xKx2x2

Acemi Üye
Üye
Katılım
8 Ocak 2013
Mesajlar
2
Tepkime puanı
1
Puanları
3
Yaş
30

İtibar:

Bunların Cevapları yokmu ?????? :help: :
 

Tarih Öğretmeni

Kurucu
Yönetici
Sultan
Top Poster Of Month
Katılım
11 Mart 2009
Mesajlar
10,253
Tepkime puanı
7,851
Puanları
113
Yaş
50
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com

İtibar:

Değerli ziyaretçimiz lütfen, içeriği görüntüleyebilmek için Giriş yap veya Kayıt ol anlayışınız için teşekkürler.


Değerli ziyaretçimiz lütfen, içeriği görüntüleyebilmek için Giriş yap veya Kayıt ol anlayışınız için teşekkürler.


Değerli ziyaretçimiz lütfen, içeriği görüntüleyebilmek için Giriş yap veya Kayıt ol anlayışınız için teşekkürler.


Değerli ziyaretçimiz lütfen, içeriği görüntüleyebilmek için Giriş yap veya Kayıt ol anlayışınız için teşekkürler.


cevaplar yukarıdaki linklerde :)
 
Üst Alt