• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

9. sınıf sınavları

kursadugras

Usta Üye
Üye
Katılım
3 Ekim 2009
Mesajlar
110
Tepkime puanı
18
Puanları
18
Yaş
39

İtibar:

ADI SOYADI

2012- 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
// ALDIĞI PUAN //
SINIFI

ETİMESGUT SATI KADIN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ

NUMARASI

9. SINIF TARİH I. DÖNEM ORTAK SINAVI
1- Olayları ders verici şekilde anlatır.Ahlaki ve milli duyguları aşılamaya çalışır.
Yukarıda özelliği verilen yazılışına göre tarih çeşidi aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Öğretici Tarih
B) Sosyal Tarih
C) Kronik Tarih
D) Araştırmacı Tarih
E) Hikayeci Tarih


2- I.Oniki Levha Kanunları,
II.Alfabe,
III.Onlu Askeri Teşkilat,
IV.Güneş Takvimi

Roma İmparatorluğu zamanında kültürel alanda görülen yukarıdaki gelişmelerden hangisi veya hangileri günümüz medeniyetini etkilemiştir?

A)I-II
B)III-IV
C)Yalnız IV
D)II-IV
E)I-II-IV


3- Aşağıdaki devletlerden hangisi hem tarih öncesi dönemde hem de tarih döneminde hüküm sürmüştür?

A) İyonyalılar
B)Roma İmparatorluğu
C)Lidyalılar
D) Sümerler
E)Frigyalılar


4- Kızılırmak boyundaki Anadolu kent devletleri yanında ticaret kolonileri kurarak, Mezopotamya kültürünü Anadolu’ya taşıyan
uygarlık aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Pers
B) Asur
C) Fenike
D) Sümer
E)Elam

5- Ülkenin satraplığa ayrılması uygulaması aşağıdaki ilkçağ uygarlıklarından hangisine aittir?

A)Sümerler
B) Pers
C) Babil
D)İyonyalılar
E)Frigyalılar


6- Tarihte bilinen ilk yazılı kanunlar aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılmıştır?

A) Urgakina
B)Hammurabi
C) Solon
D)Klistenes
E)Giges

7- Tarihte bilinen ilk kütüphane hangi devlet zamanında ve hangi şehirde kurulmuştur ?

A) Asurlular-Sus
B) Asurlular-Hattuşaş
C) Sümerler-Ninova
D) Babiller-Ninova
E) Asurlular-Ninova


8- Aşağıda verilen medeniyetlerden hangisinde Politeist (Çok Tanrılı) inanç sistemi görülmez?


A)Fenikeliler
B) İbraniler
C)Sümerler
D) Frigler
E)Hititler


9- Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da yer alan Doğu Roma (Bizans) Dönemi eserlerinden biridir?

A)Avgustus Tapınağı
B)Zeus Tapınağı
C) Bozdoğan Kemeri
D)Aspendos Tiyatrosu
E) Ayasofya Kilisesi


10- İlkçağda, Mısır’da Nil nehrinin taşma zamanının önceden bilinememesi ve buna bağlı olarak tarla sınırlarının bozulması,
I. Geometri
II. Eczacılık
III. Takvim
alanlarından hangilerinin geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III


11- Çin’de edebiyat ve tarih yazıcılığı büyük gelişme göstermiştir.

Çin’de yaşanan bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ticaretin gelişmiş olması
B)Yerleşik hayatın benimsenmesi
C) Kağıt ve matbaanın kullanılması
D) Felsefi düşüncelere inanılması
E)Sanatın gelişmesi


12- Persler İlk Çağ’ın en önemli uygarlıklarından birisini oluşturan İran toplumudur.Perslerin uygarlığa katkıları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Alfabe
B)Satraplık Sistemi
C)Zerdüşt Dini
D)Merkeziyetçi Devlet Sistemi
E) Posta Örgütü
13- Frigyalılar Anadolu Uygarlığı’na aşağıdakilerden hangisini kazandırmışlardır?

A)Çivi Yazısını
B)Altın ve gümüş parayı
C)Tapates adı verilen halı ve kilimleri
D)Kral Yolunu
E)Hiyeroglif Yazısını

D) Çayönü-Çatalhöyük E) Tekkeköy-Macunçay
14- Hititlerde ,
I.Ele geçirilen ülkelerin de tanrılarına inanılması,
II.Anal ismi verilen yıllıkların objektif olarak yazılması,
III.Diplomatik yazışmalarda Akadca’yı kullanmaları

Durumlarından hangileri kültürler arası etkileşime örnek olarak gösterilemez?

A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)Yalnız III
D)I ve III
E)II ve III


15- Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazılarda hiyeroglif yazısının kullanıldığı gümüş paralar ile yazılı antlaşma metinleri bulunmuştur.Bu belgelerden yararlanılarak o devir hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşılmıştır.

Bu bilgiler dikkate alındığında araştırmacıların aşağıdaki tarihe yardımcı bilim dallarının hangisinden yararlandığı söylenemez?

A) Antropoloji
B) Paleografya
C)Arkeoloji
D)Diplomatik
E)Nümizmatik


16- I-Mısır’da piramitlerin inşa edilmesi
II-Hindistan’da Kast Sistemi’nin olması,
III-Mezopotamya’da Ay yılı esaslı takvimin kullanılması

Yukarıda verilenlerden hangileri toplumların bilimsel ve kültürel alanlarda ilerlediklerine kanıt olarak gösterilebilir?

A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)I ve II
D)I ve III
E)I,II ve III17- Eski bir yerleşim merkezinde yapılan kazılarda tarih öncesi devirlerin tümüne ait kalıntılar bulunmuştur.

Buna göre,toprağın en üst katmanında aşağıdaki devirlerin hangisine ait kalıntıya rastlanır?

A)Yontma Taş Devri
B)Demir Devri
C)Tunç (Bronz) Devri
D)Cilalı Taş Devri
E)Bakır Devri


18- -Herhangi bir dönem için yapılan araştırmada tarihe yardımcı bilimlerden hangilerinden faydalanılmazsa tarihi araştırma kesinlikle geçerliliğini yitirir?

A)Coğrafya –Arkeoloji
B)Antropoloji-Epigrafi
C)Coğrafya-Kronoloji
D)Nümizmatik-Paleografya
E)Etnografya-Filoloji


19- Hellenizm Uygarlığı’nın ortaya çıkışında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A)Anadolu Uygarlıkları
B)Pers Uygarlığı
C)Mısır Uygarlığı
D) Yunan Uygarlığı
E) Roma Uygarlığı


20- Farklı coğrafyalarda yaşayan Girit Uygarlığı ile Urartu Uygarlığının her ikisinde de mezarların oda şeklinde yapıldığı ve eşyaların konulduğu görülmüştür.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A)Din adamlarının yönetimde etkili olmasıyla
B)Ahiret inancına sahip olmalarıyla
C)Denizcilikle uğraşmalarıyla
D)Madencilikte ileri gitmeleriyle
E)Aynı soy tarafından yönetilmeleriyle


21- Hindistan’da İlk Çağ’da yaşayan insanların ortak bir kültür oluşturamayışlarının ve ulusal bütünlük kuramayışlarının nedenleri içinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A)Kast Sistemi’nin
B) Doğal Kaynaklarının Zenginliği
C)Sık Yaşanan istilaların
D)Brahman Rahiplerin
E) Yerleşik Hayatın


22- Mısır,şehir devletlerinden meydana gelmiş bir krallıktır.Mısır’daki şehir devletlerine ne ad verilirdi?

A) Nom
B) Site
C)Polis
D)Patesi
E)Thema (Tema)23- Türklerin kullanmış olduğu aşağıdaki takvimlerden hangisi Ay yılına dayalı bir takvimdir?

A) Hicri Takvim
B)Miladi Takvim
C)Rumi Takvim
D) 12 Hayvanlı Türk Takvimi
E)Celali Takvim24- İlkçağ uygarlıklarının kullandıkları, Batı Anadolu’dan başlayan Mezopotamya’ya kadar uzanan önemli ticaret yolunun adı aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Kürk Yolu
B) Baharat Yolu
C) İpek Yolu
D) Kral Yolu
E) Akdeniz Ticaret Yolu


25- İyonya’da özgür düşüncenin, pozitif bilimlerin gelişmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Yunanistan’dan Batı Anadolu’ya gelmeleri
B) Asya’dan gelen ticaret yollarının bitiş noktası olması
C) Ticaret kolonileri kurmaları D) Kral Yolunu yapmaları
E) Efes, Milet gibi şehir devletleri kurmaları
NOT:
Ø Sınav süresi 35 dakikadır.
Ø Her soru 4 puan değerindedir


1
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
2
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
3
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
4
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
5
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
6
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
7
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
8
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
9
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
10
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
11
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
12
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
13
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
14
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
15
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
16
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
17
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
18
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
19
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
20
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
21
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
22
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
23
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
24
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
25
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
 

kursadugras

Usta Üye
Üye
Katılım
3 Ekim 2009
Mesajlar
110
Tepkime puanı
18
Puanları
18
Yaş
39

İtibar:

karışık sorular
Antik dönemde Sümerlerde görülen;
I. Sitelerin başında rahip-kral olan “patesi”nin bulunması
II. Zigurrat adı verilen yüksek tapınakların gözlem evi olarak kullanılması
III. Dinlerinin dünyevi özelliklere sahip olması
özelliklerden hangisi ya da hangileri, teokratik bir yönetim uygulandığını gösterir.
A) Yalnız I B) Yalnız I C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi, Hititlerin Mısır Uygarlığı’ndan etkilendiğine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Merkezi yönetime önem vermeleri
B) Doğa unsurlarını tanrılaştırmaları
C) Tarımla uğraşmaları
D) Hiyeroglif(resim yazısı)’i kullanmaları
E) Yazılı antlaşma imzalamaları

İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası’nda Bizans ve Sasani Paraları kullanılmaktaydı.
Buna göre;
I. Arap yarımadasında siyasi otoritenin bulunmadığı
II. Kervan ticaretinin önemini yitirdiği
III. İran kültürünün Arap Yarımadası’na etki ettiği
IV. Bizans Devleti’nin siyasi gücünün azaldığı
yargılarından hangisine ulaşılabilir?
A) Yalnız IV B) I ve III C) II ve IV
D) I, II ve III E) I, III ve IV

Avrupa Hun Devleti, aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle ortaya çıkmıştır?
A) Göktürk Devleti’nin yıkılmasıyla
B) Hun Devleti’nin ikiye ayrılmasıyla
C) Kavimler Göçü’yle
D) Attila’nın Galya Seferi’yle
E) Bizans İmparatorluğu’nun zayıflamasıyla

İslam tarihinde Dört Halife döneminde yapılan aşağıdaki faaliyetlerden hangisi daha çok iç huzuru korumaya yönelik olarak gerçekleştirilmiştir?
A) Hz. Ebu Bekir döneminde peygamber olduklarını söyleyen yalancıların yok edilmesi
B) Hz. Ömer’in sınırlarda ordugâhlar kurması
C) Hz Osman döneminde Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması
D) Hz. Ali döneminde İslam toplumunda bölünmelerin olması
E) Arabistan yarımadasının dışında fetihlere başlanılması

İlk Türk-İslam devletlerinden olan Gaznelilerin, etnik yapı olarak bir çok milletten meydana gelmiş olmasının sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Ordularında çeşitli milletlerden askerler olması
B) Selçuklularla mücadele etmeleri
C) Kültür birliğinin olmaması
D) Devletin iç karışıklıklarla yıkılması
E) Farklı kültürlerin etkisinde kalmaları

Aşağıdaki yargı ya da bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Milattan önceki tarihlerden sayıca büyük olan küçük olandan günümüze daha uzaktır.
B) Milattan önceki bir tarihle Milattan sonraki yıl farkını bulmak için ikisini toplamak gerekir.
C) Miladi iki ayrı tarih arasındaki farkı bulmak için, iki tarihi birbirinden çıkarmak gerekir.
D) Milattan önceki iki tarih arasındaki farkı bulmak için ikisini toplamak gerekir.
E) Milattan sonraki iki tarihten büyük olan günümüze daha yakındır.

İslam tarihinde ilk devlet örgütlenmesi aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?
A) Mekke’nin fethinin
B) Anadolu’nun Türkleşmesinin
C) Kuzey Afrika’nın fethedilmesinin
D) Arap Yarımadası’nın İslamlaşmasının
E) Medine’ye hicret edilmesinin

Karahanlı devletinde hanedan mensupları çeşitli bölgelerin ve eyaletlerin yöneticileri olarak tayin edilirlerdi. Bu da “kut” anlayışından ileri gelmiştir.
Buna göre Karahanlılar’daki bu uygulamanın temel sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Eski Türk adetlerini devam ettirme
B) Merkezi otoriteyi sağlamlaştırma
C) İkili teşkilatı uygulamak
D) Hükümdar olması muhtemel kişilerin deneyim kazanmasını sağlamak
E) Bulundukları bölgenin Türkleşip, İslamlaşmasını sağlamak

- İlkçağ’da Yunanistan halkı şehir devletleri halinde örgütlenmiş ve dört yılda bir tanrıları adına düzenlenen olimpiyatlarda bir araya gelmişlerdir?
Buna göre, Yunanistan ile ilgili olarak,
I. Siyasi birlik yoktur.
II. Kültürel etkileşim vardır.
III. Çok tanrılı dinler yaygındır.
gibi yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II, ve III

Hz. Ömer döneminde aşağıdaki gelişmelerden hangisi hem ikta sisteminin hem de ilkel de olsa haberleşme teşkilatının oluşturulmasını zorunlu hale getirmiştir?
A) Hicri takvimin oluşturulması
B) Arabistan yarımadasında siyasal birliğin sağlanması
C) Devlet teşkilat yapısının uygulanması
D) Yoğun fetih hareketleriyle sınırların son derece genişlemesi
E) Sasani topraklarına egemen olunması

İslâmiyet’i kabul eden devletlerden bazılarında yönetici kadro ile halkın aynı etnik kökenden olmadığı görülmektedir.
Aşağıdaki devletlerden hangisinde halk ve yönetici kadro arasında böyle bir ayrılık yoktur?
A) Karahanlılar B) Samanoğulları
C) Tolunoğulları D) Akşitler
E) Gazneliler

I. İlk yazı Mezopotamya’da bulundu.
II. Kâğıt, matbaa ve pusula Çinliler tarafından bulundu.
III. Avrupalılar bu teknik buluşları geliştirdiler.
Yukarıdaki bilgilere dayanarak, uygarlık için aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur?
A) Uygarlık, insanlığın ortak ürünüdür.
B) Tarih devirleri Avrupa’da başlamıştır.
C) Uygarlığın ilk beşiği Avrupa’dır.
D) Çin uygarlığı yakın çevresini etkilemiştir.
E) Uygarlık batıdan doğuya yayılmıştır.

Göktürkler döneminde;
I. Göktürk alfabesinin kullanılması
II. ikili teşkilat sisteminin uygulanması
III. Göktanrı inancının benimsenmesi
Gibi gelişmelerden hangileri, Türk milliyetçiliğinin göstergesi sayılabilir?
A) Yalnız III B) Yalnız II C) Yalnız I
D) I ve II E) II ve III

İslam Devleti’nin resmen kurulması ve tanınmasında:
I. Hicret, II. Hudeybiye Barışı, III. Mekke’nin fethi
gibi gelişmelerden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

Gaznelilerde devlet-halk birliğini sağlayan tek unsurun İslamiyet olması bu devlet hakkında aşağıdaki yargılardan hangisini doğrular?
A) Gaznelilerin tek bir milletten oluşan ulusal devlet olmadığının
B) Gazneli devletinin Anadolu’da kurulduğunu
C) Gazneli devletinin Arap-İslam devleti olduğunu
D) Devlet içerisinde sadece Türklerin yaşadığını
E) Gazneli devletinin çok geniş topraklara sahip olmadığını

Doğu Anadolu Bölgesi’nde kurulan Urartular için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tarımla uğraşmışlardır.
B) Taş mimarisinde ileri gitmişlerdir.
C) Madencilik alanında eserleri vardır.
D) En önemli eserleri İvriz Kabartmalarıdır.
E) Çivi Yazısı ve hiyeroglif yazıyı kullanmışlardır.

Orta Asya Türk Devletleri, Türk boylarının birleşmesi ile oluşmuştur. Boy beyleri, halk tarafından adaletli, yetenekli, güçlü ve bilgili kişiler arasından seçilirdi. Devletle ilgili kararların alındığı ”Kurultay” boy beyleri de katılırdı.
Bu bilgilere dayanarak Orta Asya Türk Devletleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Orta Asya Türk Devletleri alt kurumların da bir araya gelmesiyle oluşmuştur.
B) Orta Asya Türk Devletleri’nde halk devlet yönetimine ortak olmuştur.
C) Türk Devletleri’nde hükümdarlığın kaynağının ilahi olduğu inancı ortaya çıkmıştır.
D) Halk devlet yönetiminde güvenilir kişilerin olmasına önem vermiştir.
E) Boy beyleri yönetimde söz sahibidir.

IV yüzyılın sonlarına doğru başlayan Kavimler Göçü’nü başlatanlar Kuzey Hunlarıdır. Bu göçler sonucunda ana yurttaki (Orta Asya) Türklerin büyük kısmı dünyanın bir çok bölgesine göç etmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün Türk tarihi açısından bir sonucu olamaz?
A) Türk kültürü dünyanın bir çok bölgesine yayılmıştır.
B) Bir kısım Türkler milli benliklerini kaybetmiştir.
C) Bir çok bölge Türk hakimiyeti altına girmiştir.
D) Türk tarihini bir bütün olarak incelemek zorlaşmıştır.
E) Orta Asya’da azalan Türkler zamanla milli benliklerini yitirmiştir.

İbraniler, Museviliğin yalnızca kendi kavimlerine gönderildiğine inanmışlar ve bu nedenle de dinlerini yaymaya yönelmişlerdir?
Aşağıdakilerden hangisinin bu anlayışın bir sonucu olduğu söylenebilir?
A) Museviliğin, geniş kitlelerin inandığı bir din olması
B) Dünyaya yayılmış olan Yahudilerin benliklerini koruması
C) Ticari etkinliklerin yaygın şekilde sürdürülmesi
D) Mimarilerinin gelişmesinin sağlanması
E) İbranice’nin yaygın bir dil haline gelmesi

“ Hicret’le kurulan Arap-İslam devleti kısa sürede tüm Arabistan’ı hakimiyeti altına almıştır.” şeklindeki bir yargı aşağıdakilerden hangisini doğrular?
A) Kültürel etkileşim artmıştır.
B) Ekonomik hayat canlanmıştır.
C) Siyasi birlik sağlanmıştır.
D) Sosyal faaliyetler artmıştır.
E) Halifelik saltanata dönüşmüştür.

Emeviler Döneminde;
I. Kerbela olayı ile İslam dünyası dini açıdan gruplara bölünmüştür.
II. İç isyanlar baş göstermiştir.
III. Eyalet sistemi uygulanmıştır.
IV. Resim ve heykel sanatı ortaya çıkmıştır.
V. Arapça resmi dil ilan edilmiştir.
Bu gelişmelere bakıldığında hangisi ya da hangilerinin başka medeniyetlerden etkilenmeler sonucu ortaya çıktığı söylenebilir?
A) Yalnız II B) I ve IV C) IV ve V
D) III ve IV E) II ve IV

Bizans ve Sasani uygarlıklarının aşağıdakilerden hangisinde İslam uygarlığını etkilediği söylenemez?
A) Mimari B) İdari C) Din
D) Ekonomi E) Siyasi

İlk Türk –İslam devletlerinden Karahanlılar Orta Asya devlet teşkilat yapısını aynen devam ettirmişlerdir. Bu devletin değişik kültürlerden etkilenmesi kendisinden sonra kurulan devletlere nazaran daha az olmuştur.
Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tamamen Türk unsurlu bir coğrafyada kurulması
B) Tarihte kurulan ilk Türk-İslam devleti olması
C) Kurucularının Türk olması
D) Toplum içinde değişik etnik kökenden insanları barındırması
E) Hükümdarların toplumsal hayata töreleri hakim kılması

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’e yaptıkları hizmetlerden biri değildir?
A) İslamiyeti geniş alanlara yaydılar.
B) İslam dünyasının savunuculuğunu üstlendiler
C) Türk – İslam Devletleri’ni kurdular
D) İslam medeniyetini kurdular
E) İslam devletlerinde görevler üstlendiler

Aşağıdaki bölgelerden hangisinde tarihi çağlara geçiş diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir?
A) Mezopotamya B) Ön Asya
C) Çin D) Ege
E) Doğu Akdeniz

Mısır’da Kral(Firavun) bütün insanların üstünde bir varlık olup emirleri Tanrı buyruğu gibi yerine getirilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?
A) Mısır’ın istilalara uğraması
B) Tıp ve mumyacılığın gelişmesi
C) Kralın dini ve siyasi gücü şahsında toplaması
D) Güneş yılı esaslı takvimin yapılması
E) Çivi yazısının yaygınlaşması


Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet’ten önceki Türklerin ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Boylar halinde yaşamaları
B) Göktanrı dinine inanmaları
C) Sözlü destanlar bırakmaları
D) Yazılı hukuk kuralları oluşturmaları
E) Düzenli ordular kurmaları

Müslümanların ilk zaferi sayılan Bedir Savaşı’nda çeşitli ganimetler alınmış ve bu ganimetlerin beşte biri ilk kez devlet hazinesine aktarılmıştır.
Yukarıdaki ifadelere göre Bedir Savaşı’yla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Müslümanların ilk kez savaştıkları
B) Mekke ileri gelenlerinin bir çoğunun esir alındığı
C) Savaş sırasında baba ile oğulun karşı karşıya geldiği
D) İslamiyet’te ilk savaş hukukunun doğduğu
E) Savaşın çok uzun sürdüğü

Hz. Peygamber zamanında Medine’de Müslümanlarla Müslüman olmayan Araplar ve Yahudiler arasında bir antlaşma yapılmıştır. Antlaşmada Medine’nin beraberce savunulması kararlaştırılmıştır. Hak ve hürriyetler belirlenmiş, can ve mal güvenliğinin sağlanması istenmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez?
A) Medine’de İslam Devleti kurulduğu
B) Müslümanların kendilerini güvenceye aldıkları
C) İslam Devleti’nin ilk anayasasının yapıldığı
D) Dışarıdan gelecek saldırılara karşı ittifak yapıldığı
E) Mekkelilerle mücadelenin sona erdiği

Avrupa Hun Devleti’nin en önemli hükümdarı olan Attila’nın sarayında Hun dilinden başka Latin ve Germen dilleri de konuşuluyordu. Aşağıda verilen yargılardan hangisi bu durumdan ortaya çıkabilecek doğru bir bilgi olamaz?
A) Hunların ele geçirdikleri bölge halkıyla birlikte yaşadıkları
B) Hunların pek çok kavmi egemenlik altına aldıkları
C) Avrupa’da kavimler arasında kültürel etkileşim olduğu
D) Devlet işlerinde değişik kültürlerden insanların bulunduğu
E) Hunların milli benliklerini kaybettiği

Karahanlıların; kendilerinden önceki Orta-Asya Türk devletlerinden farklı olan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) İslamiyet’i benimsemeleri
B) Türkçe’yi resmi dil olarak kullanmaları
C) Veraset anlayışı
D) Hükümdarların han unvanını kullanmaları
E) Saltanat kavgaları sonucu ikiye ayrılması

Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da egemenlik kuran Türk-İslam Devletleri arasında yer almaz?
A) Eyyübiler B) Samanoğulları
C) Tolunoğulları D) Memlükleri
E) Akşitler

“Pers hükümdarı I. Dara yaptığı reformlarla ülkeyi satraplık(valilik)lara ayırmıştır.”
I. Dara bununla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
A) İç karışıklıklara engel olmak
B) Ülkesinin savunmasını kolaylaştırmak
C) Ekonomisini güçlendirmek
D) Yönetimde kolaylık sağlamak
E) Bölgelerarası göçü durdurmak

M.Ö. 13. yy.’da Trakya kökenli bazı kavimler Anadolu’ya doğru göç ettiler. Bu göçlere “Ege Göçleri” denir.
Aşağıdakilerden hangisi göçlerle birlikte Anadolu’da ortaya çıkan durumlardan biri olamaz?
A) Anadolu merkezi birliğinin sağlanması
B) Anadolu’da kültürel kaynaşmanın oluşması
C) Anadolu’nun siyasi ve sosyal açıdan tahrip olması
D) Anadolu’da yeni devletlerin kurulması
E) Anadolu’da etnik kaynaşmanın meydana gelmesi

Hindistan’da Budizm’in geçmişi eski olmasına rağmen, Brahmanizm zayıflayıncaya kadar Budizm etkili olamamıştır.
Budizm’in hangi özelliği yayılmasını geciktirmiştir?
A) Brahmanizm’e düşmanlığı telkin etmesi
B) Kendine mahsus bir felsefesinin olmayışı
C) Sosyal eşitliği savunması
D) Savunduğu ilkelerin halk tarafından anlaşılmaması
E) Devlet tarafından desteklenmesi

Eski Türk devletlerinde göçebelik yaygın bir yaşam biçimiydi. Bu özellikleri toplumun sosyal yapısında önemli etkiler yaratmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin sosyal yaşayışının en önemli siyasal sonucudur?
A) Mutlak ve merkeziyetçi yönetimin kurulamayışı
B) Güçlü ve düzenli bir orduya sahip olmaları
C) İç savaşların toplum yapısını bozmaları
D) Ekonomilerinin genellikle hayvancılığa dayalı olması
E) Şehir hayatına geçişte güçlük çekmeleri

Orta Asya’da yapılan kazılarda; kurganlarda kişisel eşya olarak kılıç, süngü, bıçak ve balta gibi silahlara rastlanması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Mimarinin gelişmemiş olması
B) Dünyanın en eski uygarlık merkezi olması
C) Ekonomik yapının hayvancılığa dayanması
D) Savaşçılık niteliğinin gelişmiş olması
E) Coğrafi konumun yaşam koşullarını zorlaştırması

Kavimler göçü aşağıdaki alanlardan hangisinde bir değişime neden olmamıştır?
A) Siyasal B) Toplumsal
C) Tarihsel D) Ekonomik
E) Dinsel

Eski Türk devletlerinde kağanların yetkilerini sınırlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pankuş meclisi B) Kurultay C) Divan
D) Yabgu E) Şad

Hicret: İslam tarihinde 622 yılında Mekke’deki Müslümanların Medine’yi yurt edinmek amacıyla yaptıkları göçe denir. Hicretle birlikte İslam dini siyasi bir kimlik kazanarak kısa zamanda İslam medeniyeti oluşmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Mekke’den Medine’ye Hicretin yapılmasına diğerlerine oranla daha fazla zemin hazırlamıştır?
A) I. Ve II. Akabe Biatları
B) Habeşistan’a göçlerin yaşanması
C) Bedir ve Uhud savaşlarının yapılması
D) Mekke’nin putperest kabilelerin merkezi olması
E) Medine’li Müslümanların, Mekkeli Müslümanlara oranla daha çok samimi davranmaları.

Emeviler bir Arap devleti görünümündeyken Abbasiler başlıca özellikleriyle bir İslâm devleti kimliğini ön plana çıkarmışlardır.” diyen bir tarihçi bu ayrımı aşağıdakilerden hangisine göre yapmıştır?
A) Halifelik anlayışı B) Veraset sistemi
C) Ekonomik yapı D) Milliyetçilik düşüncesi
E) Fetih politikası

İnsanlığın “tarımsal üretime ilk geçiş” aşaması taş devirlerinden hangisine rastlamaktadır?
A) Cilalıtaş Devri B) Yontmataş Devri
C) Kalkolitik Devir D) Kabataş Devri
E) Bakırtaş Devri

“Patesi” kavramı aşağıdaki ilkçağ medeniyetlerinden hangisine aittir?
A) Çin B) Hint C) İskit
D) Fenike E) Mezopotamya

“Orta Asya Türk tarihinde yönetimde ilkel bir demokrasi anlayışı vardır.” Fikrine aşağıdakilerden hangisi kanıt olabilir?
A) Hanedan arasında saltanat mücadelesinin olması
B) Devletin siyasi, ekonomik ve kültürel işlerinin görüldüğü Kurultay adı verilen bir tür meclisin bulunması
C) Toplumda sınıf kavramının gelişmemiş olması
D) Hükümdarın “Kut” adı verilen Tanrısal yetkisinin bulunması
E) Yazılı hukukun gelişmemiş olması

Türkler gerek yaşam biçimleri, gerekse istilalar sonucu çok geniş alanlara yayılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin bu etkinliklerinin sonucu değildir?
A) Ticaret yollarına hakim olunması
B) Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması
C) Kalıcı mimari eserler yapılmaması
D) Çeşitli Türk devletlerinin kurulması
E) Yazılı eserlerin çok az olması

Hz. Muhammed, İslamiyet’i ilk kez Mekke’de yaymaya başlayınca Mekkelilerin büyük tepkisiyle karşılaşmış ancak Medine halkı tarafından çabuk kabul görmüştür.
Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Medinelilerle Kureyş ileri gelenleri arasında rekabet olması
B) Mekke’nin kervan ticaretinin denetimini elinde tutması
C) Medine’de putperestlik dışındaki inançların var olması
D) Akabe Biatları ile Medine ileri gelenlerinin Hz. Muhammed’i çağırması
E) Mekkelilerin Hudeybiye Antlaşması ile Medine’yi resmen tanıması

İslam tarihinde,
I. Abbasiler devrinde, Urfa, Harran, Antakya ve İskenderiye gibi şehirlerde bulunan Roma dönemine ait eserler Harun Reşid devrinde toplanmış,
II. Halife Mansur devrinde, astronomide Hint eserleri Arapça’ya çevrilmiş,
III. Edebiyat ve güzel sanatlarda ise İran örnek alınmıştır.
Yukarıdaki örnekler aşağıdakilerden hangisinin önemli bir kanıttır?
A) İslam uygarlığının çeşitli uygarlıklardan etkilendiğine
B) Müslümanların tüm kültürlere açık siyaset izlediklerine
C) İslam toplumunun çeşitli etnik gruptan oluştuğuna
D) İslam devletinin geniş alanlarda etkinlik kurduğuna
E) İslam uygarlığının Roma uygarlığının etkisiyle geliştiğine

Aşağıda verilen yargılardan hangisi Mısır Krallarının dini ve siyasi otoriteyi şahsında toplandığının kanıtı sayılabilir?
A) Toprakların Kral adına ekilmesi
B) Kralın emirlerinin kanun gibi algılanması
C) Kralların korunması için piramitlerin yapılması
D) Kralların İlah-Kral olarak görülmesi
E) Rahiplerin nüfuz kazanması

Aşağıdakilerden hangisi Çinliler tarafından dünya kültür ve uygarlığına kazandırılan bir yenilik değildir?
A) Alfabe B) Barut
C) Matbaa D) Mürekkep
E) Pusula

Hz. Ömer döneminde ordugah şehirlerinin kurulmasıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?
A) Fetihlere hız kazandırmak
B) Zaman kazanmak
C) Mali düzenlemeler yapmak
D) Sınır güvenliğini sağlamak
E) Bölgeyi Müslümanlaştırmak

Dört Halife Dönemi ile başlayan İslam Devleti’nin sınırlarını genişletme çabaları, Emeviler Döneminde ikiye katlanmıştır. Sınırların genişlemesi sonucu değişik kültürlerle ilişkiler kurulmuştur.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde değişiklik yaptığı söylenemez?
A) İslam Mimarisi B) Halifelik Makamı
C) İslam Ekonomisi D) İslam Sanatı
E) Ordu ve Devlet Teşkilatı

Gaznelilerin İslam öncesi Türklerin kültürel özelliklerini koruyamadığına kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi, gösterilebilir?
A) Selçuklular ile Dandanakan Savaşı’nı yapması
B) Gazne’nin bilim merkezi haline getirilmesi
C) Bilim ve edebiyatta Arapça ve Farsça’nın kullanılması.
D) Farklı toplumlar üzerinde egemenlik kurması
E) Adını kurulduğu yerden alması

Eski Mısır’da, bir yandan tarım ürünlerinden alınan vergilerin hesaplanması matematiğin, Nil nehrinin taşma zamanının hesaplanması astronominin ve Nil sularının taşmasıyla bozulan arazi sınırlarının saptanması da geometrinin gelişmesinde etkili olmuştur.
Yukarıdaki bilgilere göre bilimsel gelişmeler ile aşağıdakilerden hangileri arasındaki ilişki vurgulanmıştır?
A) Dinsel inanışlar ve siyasal gelişmeler
B) Doğa olayları ve ekonomik gelişmeler
C) Kültürel gelişmeler ve doğa olayları
D) Siyasal gelişmeler ve teknik gelişmeler
E) Ekonomik ilişkiler ve dinsel inanışlar.

- Miladi takvime başlangıç olarak Hz. İsa’nın doğumu
- Hicri takvime başlangıç olarak Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçü esas alınmıştır.
Bu bilgilere göre, miladi takvimin Avrupa’da hicri takvimin ise Ön Asya’da daha yaygın olarak kullanılması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Farklı inanç sistemlerinin benimsenmesi
B) Miladi takvimde Roma uygarlığının etkisinin olması
C) Coğrafi konumlarının farklı olması
D) Bilimsel gelişmelerin yetersiz olması
E) Hicri takvimin ilk defa ön Asya’da kullanılmış olması.

Aşağıdakilerden hangisi ilk çağda Anadolu’da kurulan uygarlıkların ortak özelliklerinden biridir?
A) Merkezi yönetim anlayışının olması
B) İlkel demokrasinin ilk örneklerini uygulamaları
C) Çok tanrılı dinsel inançlarının olması
D) Gelişmiş bir denizciliğin olması
E) Ticaretin temel ekonomik uğraş olması

Kavimler göçünün aşağıdaki sonuçlarından hangisi Avrupa’nın siyasal haritasının değiştiğini kanıtlar niteliktedir?
A) Hıristiyanlığın yaygın bir din haline gelmesi
B) Skolastik düşüncenin hakim olması
C) Türk kültürünün dünyanın değişik bölgelerine yayılması
D) Roma İmparatorluğu’nun parçalanması
E) Bilimin kilisenin egemenliği altına girmesi

Feodalite, toprak köleliğine dayanan, merkeziyetçi olmayan, derebeylerin temsil ettiği keyfi bir yönetim şekli olup, rahiplerin ve derebeylerinin halk üzerinde baskı kurduğu bir rejimdir.
Bu bilgiye göre Feodal yönetimlerde aşağıdakilerden hangisi beklenemez?
A) Tarım üretimi B) Baskıcı yönetim
C) Kilise baskısı D) Din adamlarının etkinliği
E) Sınıf eşitliği

İslâm öncesi Türk devlet anlayışında; “Türk hakanı tanrı tarafından bütün insanlığı idare için gönderilmiş bir hükümdardı.” Hakan’a da “Acuncu”(Cihan) denilirdi.
Buradan hareketle Türk hakimiyet anlayışı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir?
A) Evrensel B) Milli
C) Feodal D) Teokratik
E) Yerel

X. Yüzyılda Abbasilerden ayrılarak kurulan Endülüs Emevi ve Fatımi devletlerinde hükümdarlar halife ünvanını kullanarak kendi adlarına hutbe okutmuşlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır?
A) Abbasiler siyasi gücünü arttırmıştır.
B) İslam dünyasında siyasi ve dini birlik bozulmuştur.
C) İslamiyet’in Avrupa’da yayılması durmuştur.
D) Abbasi halifeleri Türklerin askeri gücünden yararlanmıştır.
E) Endülüs Emeviler’i ve Fatımiler Abbasiler’e karşı ittifak kurmuştur.

İlkçağ medeniyetleri arasındaki ticari ilişkileri araştıran bir araştırmacı aşağıdaki tarihe yardımcı bilimlerden hangisine başvurursa konuyla ilgili bilgilere daha kolay ulaşır?
A) Filoloji B) Arkeoloji
C) Nümizmatik D) Diplomatik
E) Kronoloji

I. Merkezî otoritenin yeterince güçlü olmaması
II. Ulusal bütünlüğün uzun süre korunamaması
III. Çin saldırılarına uğranılması
IV. Göçebeliğin yaygın bir yaşam biçimi olması
V. İç mücadelelerin ekonomik yapıyı bozması
Eski Türk devletlerine ait mimari anlayışı aydınlatabilecek günümüze kadar ulaşabilen kalıcı eserler olmaması, yukarıdaki özelliklerden hangisinin ya da hangilerinin doğal bir sonucudur?
A) I ve II B) II ve III C) Yalnız II
D) IV ve V E) Yalnız IV

Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi “anayurtta kurulma” özelliğiyle diğerlerinden ayrılır?
A) Gazneliler B) Karahanlılar
C) Akşitler D) Selçuklular
E) Akkoyunlular

I. Çevresi doğal engellerle çevrili olduğundan istilalara az uğramıştır.
II. daha çok kendi iç dinamiği ile kalkınmış, diğer uygarlıkları etkilemiştir.
Yukarıda sözü edilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mezopotamya b) Roma c) Mısır
d) Yunan e) Anadolu

“İslam kaynaklarının belirttiğine göre, Hazar Hâkanlığı başkentinde yedi tane baş yargıç vardı. Bunlar ikişer ikişer Müslümanların, Hıristiyanların ve Musevilerin, bir de Slavların ve diğerlerinin davalarına bakardı.
Bu durum, Hazar Hakanlığı’nda aşağıdakilerden hanisinin bir göstergesi değildir?
a) Çok kültürlü bir yapıya sahip olduğunun
b) Gelişmiş bir adalet mekanizmasına sahip olduğunun
c) Halkın çoğunun tek tanrılı dinlere inandığının
d) Adalet ve hoşgörünün egemen olduğunun
e) Yöneticilerin Musevi olduğunun

Arap Yarımadası’ndaki Hicaz Bölgesi’nin diğer bölgelere göre daha önemli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Arap Yarımadası’nın en kalabalık yeri olması
b) Dini ve ticari yönden merkez olması
c) Arap Yarımadası’nın ortasında bulunması
d) İklimin daha uygun olması
e) Siyasi yönden diğer bölgelere hakim olması

İslamiyet’ten önceki Türk Devletleri’nde demokratik özelliklerin var olduğunu gösteren kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kurultay b) Senato
c) Şad d) Pankuş
e) Divan

I. Alfabenin İcadı – Fenikeliler.
II. Çivi yazısının icadı – Sümerler
III. Paranın İcadı – Lidyalılar
IV. Resim yazısının icadı – Mısır
V. İlk yazılı kanunlar - Yunanlılar
Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) I b) II c) III d) IV e) V

Yunan şehir devletleri arasında siyasi birlik olmamasına rağmen, kültür birliği vardır.
Bunu sağlayan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bağımsız yaşama isteği
b) Yunan şehirlerinin kalkınmış olmaları
c) Olimpiyatlar düzenleyerek yarışmalar yapmaları
d) Deniz ticaretiyle uğraşmaları
e) Okuma – yazma oranının yüksek olması

Selenga nehri ile Baykal Gölü kıyılarında
yapılan kazılarda, Hunlar Dönemi’nde yapılmış,
I. Sulama kanalları
II. Tahılları saklamak için özel olarak açılmış çukurlar
III. Tahılları öğütmek için kullanılan taşlar.
IV. Saban demirleri ve oraklar bulunmuştur.
Bu buluntulardan hangileri, Hunlar Dönemi’nde tarım yapıldığını doğrudan kanıtlar.
a) Yalnız I b) Yalnız II c) I ve III
d) I ve IV e) II, III ve IV

Ortaçağda Avrupa’da Papaların;
-Krallara taç giydirerek onların krallığını onaylamaları
-Aforoz yetkilerini krallara da uygulamaları
gibi özellikleri aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
a) Feodal düzen kurulduğunun
b) Eğitim ve öğretimin kralların denetiminde
olduğunun
c) Papaların siyasi otoritenin üstünde bir güç olduğunun
d) Papaların savaşlara öncülük ettiğinin
e) Kilisenin din adamı yetiştiren okullar açtığının

Hz. Muhammed, hicretten sonra Medine’deki bütün kan davalarını kaldırdı. Medine ve civarını içine alan bir şehir devleti kurdu. Bu devletin başkanı, kumandanı, yargıcı kendisi idi. Yahudiler de bu devletin vatandaşı olup Müslümanların yararlandığı her türlü haktan yararlanacaklar, dini ibadet ve ayinlerini serbestçe yerine getireceklerdi.

Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
a) Hoşgörülü bir yönetim anlayışını benimsemiştir.
b) Putperestlik ortadan kaldırılmıştır.
c) İslamiyet Arabistan’a ya yılmıştır.
d) Mekkelilere karşı üstünlük sağlanmıştır.
e) Müslümanların varlığı Mekkelilerce tanınmıştır.

Hititlerin bazı özellikleri şunlardır.
Toplumun fazla dindar olması rahiplerin etkisini azaltmıştır.
Asurlular ile yapılan ticaret sonunda çivi yazısı öğrenilmiştir.
Kendilerine toprak verilen soylular asker yetiştirmek ve savaşa katılmak zorundadır.
Bu özellikler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Halk sosyal sınıflara ayrılmıştır.
b) Toprak sistemine dayalı ordu oluşturulmuştur.
c) Ekonomik ilişkiler kültürel gelişmeye katkıda bulunmuştur.
d) Tarih çağlarına geçilmiştir.
e) Rahip-kral anlayışı yönetime hakimdir.

Özel mülkiyet kavramının ilk defa Sümerlerde oluşması aşağıdakilerden hangisini de beraberinde getirmiştir?
a) Ordu teşkilatının güçlenmesini
b) Bilimsel çalışmaların yapılmasını
c) Halkın sınıflara ayrılmasını
d) Yazılı kanunların yapılmasını
e) İç karışıklıkların sona ermesini

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’ten önce inandığı Gök Tanrı için söylenemez?
a) Tek yaratıcıdır.
b) Hükümdarları tahta çıkarır.
c) İyi ruhlarla birlikte kötü ruhlara karşı savaşır.
d) Halkı felaketlerden korur.
e) Hükümdarlara zaferler kazandırır.

Karahanlılar’ın Doğu ve Batı Karahanlılar olarak ikiye ayrılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
a) Türkçe’nin resmi dil olarak kullanıldığının
b) Ülkenin handan üyelerinin ortak malı olarak kabul edildiğinin
c) Selçuklular ile savaşıldığının
d) İlk Türk-İslam devleti olduğunun
e) Maveraünnehir’e egemen olduğunun

Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa’ya göç eden Türk topluluklarının bulundukları yerlerde azınlık durumuna düşmeleri sonucu etnik ve kültürel kimliklerini kaybettikleri görülür.
Aşağıdakilerden hangisi, Peçenekler’in kimliklerini koruduğunun göstergesi olarak kabul edilebilir?
a) Hıristiyanlığı kabul etmeleri.
b) Bizans ordusunda görev almaları.
c) Yerleşik hayatı benimsemeleri.
d) Malazgirt Savaşı’nda Selçukluların tarafına geçmeleri.
e) Bizans İmparatorluğu ile savaşmaları.

Müslümanlığın kabul edilmesiyle Arap Yarımadası’nda yaşayan insanların geleneksel uygulamalarında birçok değişiklik meydana gelmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tür bir genellemenin dışında kalır?
A) Toplumda kadının yeri B) Kâbe’nin kutsallığı
C) Kabilecilik anlayışı D) Kölelik anlayışı
E) Kan davası

Aşağıdakilerden hangisi, Abbasiler Dönemi’nde bilim ve kültür hayatında görülen gelişmelerin nedenlerinden biri değildir?
A) Akılcı düşünceye değer verilmesi
B) Evrenin sırlarının araştırılması
C) Hellenistik eserlerin incelenmesi
D) Halifelerin bilimadamlarını koruması
E) Haçlı Seferleri ile gerçekleşen etkileşim


Türkler M.Ö. 700 yıllarından M.S. XI. Yüzyıla kadar kuraklık, nüfus artışı salgın hayvan hastalıkları, otlak sıkıntısı, boylar arası anlaşmazlıklar, Çinlilerin baskısı ve yeni yerler fethetme isteği gibi nedenlerden dolayı Orta Asya’dan Avrupa’ya, Ön Asya’ya, Hindistan’a ve Çin’e göç etmişlerdir.
Bu bilgilere göre;
I. Türkler değişik kültürlerle tanışmıştır.
II. Türkler gittikleri yerlerde göçebe yaşam şeklini devam ettirmiştir.
III. Çin Türkleşmiştir.
IV. Türk tarihinin bütün halinde araştırılması zorlaşmıştır.
V. Türkler dünyanın değişik bölgelerine dağılmıştır.
yargılarından hangisine ulaşılamaz?
A) I ve II B) II ve III C) Yalnız IV
D) II ve V E) IV ve V

Abbasiler Dönemi’nde bazı Yunanca kelimelerin Arapça’ya girmeye başladığı görülmüştür.
Bu duruma yol açan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Eski Yunan eserlerinin Arapça’ya tercüme edilmesini
B) Abbasilerin Bizans ile savaşlar yapmaları
C) Yunanistan’da felsefenin gelişmesi
D) Abbasilerin kısa sürede merkezi otoritelerini kaybetmeleri
E) Eski Yunan eserlerinde çok tanrılı inanışlara yer verilmesi

Mete Han, Çin İmparatorluğu’na gönderdiği bir mektupta “Bütün ok atan kavimleri itaat altına aldığını ve ordularını teşkilatlandırdığını” anlatmaktadır.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Orduda “On’lu Sistem”in kurulduğuna
B) Devlet örgütünü gerçekleştirdiğine
C) Asya Hunları ile Çin arasında siyasi ilişkilerin bulunduğuna
D) Siyasi birlik sağlandığına
E) Çin’in askeri gücünü Asya Hunları’nın oluşturduğuna

Hz. Muhammed’in vefatından sonra dört halife devri başlamıştır. Bu devrin en önemli yönü ise halifelerin seçimle işbaşına gelmeleridir. İslam tarihindeki bu döneme “Cumhuriyet Dönemi” de denilir.
Buna göre İslam tarihindeki aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile Cumhuriyet devri kesintiye uğramış olabilir?
A) Siyasi otoritenin Türklerin eline geçmesiyle
B) Muaviye’nin oğlu Yezid’i veliaht ilan etmesiyle
C) Emevi devletinin yerine Abbasi devletinin kurulmasıyla
D) Endülüs Emevi devletinin Abbasi halifeliğini tanımamasıyla
E) 3 Mart 1924’te Halifeliğin kaldırılmasıyla

I. Kut anlayışı
II. İkili teşkilat
III. Tımar sistemi
IV. Vezirlik teşkilatı
V. Göçebe yaşam tarzı
Yukarıda Türklerle ilgili bazı kavramlar verilmiştir.
Bunlardan hangisi ya da hangileri tarih boyunca kurulan Türk devletlerinin kısa ömürlü olmasına doğrudan etki etmiştir.
A) IV ve V B) II ve III C) I ve II
D) I ve IV E) II ve V
 
Üst Alt