• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

9. Sınıf Meb Tarih 1.Ünite Tarih ve Zaman Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
14,375
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
9. Sınıf Meb Tarih 1.Ünite Tarih ve Zaman Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Tarih ve Zaman Sayfa 24, 25 1.Ünite Tarih ve Zaman Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Tarih ve Zaman Sayfa 24, 25 1.Ünite Tarih ve Zaman Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları
1.Ünite Tarih ve Zaman Ölçme ve Değerlendirme
9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı

Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.
Tarih :
ülkeleri, ulusları, toplumları, kuruluşları etkileyen eylemlerden doğan olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki nedensel bağları, bunların daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her ulusun kurduğu uygarlıkları, ulusların kendi iç sorunlarını vb. inceleyen bilim.
Kronoloji : tarihsel olayların zamanını konu alan bilim.
Hafıza : öğrenilmiş ya da yaşanmış konuları, bunların geçmişle ilgisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü.
Millî Kimlik : Milli kimlik, kişinin vatanına, milletine ve devletine olan bağlılığı ile ailesine, dinine ve geleneklerine olan bağlılığının kavram olarak temsil edilmesidir.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Olay ve olgu arasındaki farklılıklar nelerdir?
Cevap: Olay ve olgu arasındaki fark şudur;
Olay: Kısa bir sürede olup biten şeylerdir. (İstanbul’un fethi, yağmurun yağması, çocuğu doğması…)
Olgu: Zaman içinde uzun bir sürede oluşur. (Fetih hareketi, nüfus artışı, Anadolu’nun Türkleşmesi, insanın büyümesi…)
2. Hicrî takvim ile miladi takvim arasındaki farkları belirterek bunların günlük hayatımıza etkilerini açıklayınız.
Cevap: Hicri Takvim’de bir yıl 354 gündür. Miladi takvimde ise bir yıl 365 gün 6 saattir.• Hicri Takvim’de başlangıç Hz. Muhammed’in hicretidir. Miladi takvimde ise başlangıç, Hz. İsa’nın doğum tarihidir.
• Hicri Takvim’de ay yılına göre düzenlenmiştir. Miladi takvimde ise güneş yılına göre düzenlenmiştir.Bu farklar sadece dini ve milli bayramların hesaplanmasında günlük yaşamı etkiler. Çünkü, dini bayramlar hicri, milli bayramlar ise miladi takvime göre hesaplanır.
3. Tarih bilimini niçin öğrenmeliyiz?
Cevap
: Tarih bilimini, mensubu olduğumuz toplumu, ülkeyi ve içinde yaşadığımız dünyayı anlamak için öğrenmemiz gerekir.
4. Millî kimliğimizi belirleyen unsurları yazınız.
Cevap: Tarih birliği, dinî inanışlar, devlet yapıları, coğrafi birliktelik, kültür birliği, örf-adet birliği musiki ve ülkü birliği milli kimliğimizi belirleyen unsurlardandır.
Din: Din, milletlerin milli kimlik oluşturmalarında çok önemlidir. Milletler dinleriyle diğer milletlerden ayrılırlar. Dinin emrettiği iş ve davranışları yaşamlarına uygulayarak milli bir kimliğin oluşmasını sağlarlar.
5. MÖ 220, 610, 1071, 1923 tarihlerinin yüzyıl ve dönemlerini belirtiniz.
Cevap: Cevaplanması istenilen tarihlerin yüzyıl ve dönemleri şu şekildedir;MÖ 220: MÖ 3. yüzyıl, 2. dönemi, 4. çeyrek.
610: 7. yüzyıl, 1. dönemi, 1. çeyrek.
1071: 11. yüzyıl, 2. dönemi, 3 çeyrek.
1923: 20. yüzyıl, 1. dönemi, 1. çeyrek
Kültürel Miras
On iki Hayvanlı Türk takvimi, eski Türk uygarlıklarının astronomik gözlemleri sonucunda ortaya çıkarttıkları ve günümüze bıraktıkları önemli kültürel miraslardan biridir. Türklerin, kozmografya ilmi ile uğraştıkları ve elde ettikleri yeni buluşlar sonucunda, eski takvimler üzerinde ilme en uygun şekilde düzeltmeler yaptıkları bilinmektedir. Bozkırda konar-göçer hayat tarzını benimseyen Türkler; ekip biçme zamanını belirlemek, yaylaya ve kışlağa birlikte göç edebilmek için gök cisimlerinin hareketlerini ve gökle ilgili olayları incelemiştir. Bunun sonucunda da takvimler yapmış ve zamanı sistemli kullanmaya başlamıştır.
İslam-Türk âlimleri bu on ikili sisteme “Tarih-i Türkistan” demiştir. On iki Hayvanlı Türk takvimindeki maymun, tavşan, tavuk, yılan, koyun, sığır yılları zor seneler sayılmıştır. Diğer yıllar da bahtlı anlamında “kut” yılları olarak anılmıştır.
Türklerin geliştirdikleri takvim sistemi bütün bölgeyi etkilemiş ve Asya uygarlıklarının çoğunda aynı takvim ya da benzerleri kullanılmıştır. Günümüzde Türkler; On iki Hayvanlı Türk takvimini kullanmamakta ancak bu takvim Çinliler tarafından hâlen kullanılmaya devam edilmektedir. Bu nedenle bu takvim, Çin kültürüne ait bir değermiş gibi sunulmaya çalışılmaktadır (Külcü, 2015, s.1-5’den düzenlenmiştir).
Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.
1. Türklerin takvim yapmalarının ve bunu sistemli kullanmalarının nedenleri nelerdir?
Cevap:
2. On iki Hayvanlı Türk takviminde kut yılları hangileridir?
Sırasıyla

 • Sığır,
 • Pars,
 • tavşan,
 • balık,
 • yılan,
 • at,
 • koyun,
 • maymun,
 • tavuk,
 • köpek
 • ve en son domuz (Karageyik)
 • Yıllar bu şekilde isimlendirilir.
3. Kozmografya nedir?
Cevap
: Gökbilimin, matematik ve fiziğin yalnız ana kavramlarından yararlanarak, evrenle ilgili en belli başlı olayları konu alan bir dalı.
4. Günümüzde On iki Hayvanlı Türk takviminin Çin takvimi olarak adlandırılmasının gerekçeleri neler olabilir?
Cevap
: Bu takvim halen Çinliler tarafından kullanılmaktadır. Bundan dolayı da günümüzde Çin takvimi olarak anılmaktadır.
5. Sizce, günümüzde hangi ülkeler On iki Hayvanlı Türk takvimini kullanmaktadır?
 • Çin
 • Kamboçya
 • Moğolistan
 • Vietnam
 • Diğer bazı Asya Ülkeleri
9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı
1. Tarih bilimi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Tarih biliminin yöntemi diğer bilimlerden farklılık gösterir.
B) Tarih biliminde kaynaklara ulaşmak önemlidir.
C) Tarih bilimi diğer bilim dallarından yardım alır.
D) Deney ve gözlem tarih biliminin yöntemlerindendir.
E) İnsanların faaliyetleri tarihin konusudur.

Cevap: D
2
. Tarihin tanımı üzerine farklı yorumlar yapılmıştır. Yorumlardaki bu farklılığa rağmen tarihçilerin üzerinde durduğu noktalar genelde aynıdır. Aşağıdakilerden hangisi tarihin tanımı yapılırken üzerinde durulan noktalardan biri değildir?
A) Geçmişle ilgili olduğu
B) Merkezinde insanın yer aldığı
C) Belgelere dayandığı
D) Nedenselliğe muhtaç olduğu
E) Farklı bakış açılarına dayandığı
Cevap: D
3. Orta Asya Türk tarihi ile ilgili bir araştırma yapmak isteyen Özge, Orta Asya’da bulunan Türk yazıtlarını okumak için aşağıdaki bilim dallarının hangisinden faydalanmalıdır
?
A) Arkeoloji
B) Diplomasi
C) Epigrafi
D) Kronoloji
E) Nümizmatik
Cevap: C
4
. Geçmişteki insan faaliyetlerini, neden-sonuç ilişkisi içerisinde yer göstererek ve belgelerden yararlanarak araştıran bilim dalına tarih denir.
Bu tanımda tarih biliminin hangi özelliğine yer verilmemiştir?
A) Kaynaklardan faydalandığı
B) Nedenselliğe sahip olduğu
C) Kronolojiye yer verdiği
D) Eski devirleri aydınlattığı
E) Olayların geçtiği mekânı belirttiği
Cevap: C
5. Tarihî olay ve olgular düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi olayın özelliklerinden biri değildir?

A) Biricik ve özgündür.
B) Yer ve zaman bildirir.
C) Kısa süreli gelişmelerdir.
D) Başlangıç ve bitiş zamanı bellidir.
E) Tarihî süreçte tekrar edebilir.
Cevap: E
6
. Türkler, tarih boyunca geniş bir coğrafyada hüküm sürmüş bu nedenle de farklı kültürlerle etkileşime girmiştir. Bu durum Türklerin kullandığı takvimlere de yansımıştır.
Buna göre;
I. İslam Medeniyeti,
II. İran Medeniyeti,
III. Roma Medeniyeti
Türklerin kullandığı takvimler dikkate alındığında yukarıdaki medeniyetlerin hangisinden etkilendiği söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
Cevap: E
 
Üst Alt