• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

2009-2010 1. Dönem Tarih Dersleri Zümresi

Hanımeli

Usta Üye
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
1,114
Puanları
38
........................... ANADOLU LİSESİ
200..-20.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI,
I. DÖNEM, TARİH ÖĞRETMENLERİ ZÜMRESİ TUTANAĞIDIR
Toplantı No : 1
Toplantı Yeri : Kütüphane
Toplantı Tarihi : ... /../ 20..
Toplantıya Katılanlar:
H. ÇELİK, S. D. CANBAZ,
S. KÜÇÜKALİOĞLU, B. YILDIZ; F. KILINÇDOĞAN
GÜNDEM:
1. Açılış-Yoklama
2. M.E.B’ nin Genel Amaçları
3. Tarih Dersi’nin Genel Amaçları
4. Dersle İlgili Tebliğler Dergisi’nde müfredatın okunarak açıklanması
5. Dersin Atatürk İlke ve İnkılapları Doğrulturunda işlenmesi. Önemli Gün ve Haftalarla, Kutlamaların Derslere Yansıtılması, Atatürk İlke ve İnkılaplarının Ders Konularına yansıtılması ile ilgili Tebliğler Dergisi’ndeki Esaslar doğrultusunda Atatürkçülük konularının Yıllık Plana Yansıtılması.
6. 2008-2009 Öğretim yılı Zümre Kararları İncelenerek uygulamadan doğan sonuçların değerlendirilmesi.
7. Yıllık Ders Dağıtım Planlarının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Konuların Görüşülmesi
8. Günlük Planlama ve derse Hazırlık
9. Ünite Sonlarında Başarı Değerlendirmesine İlişkin Değerlendirmeler.
10. Yazılı ve Sözlü Sınavlarda Ölçme ve Değerlendirmedeki Esaslar, Derslerde uygulanacak Yöntem ve Metotların Yeniden Gözden Geçirilip Değerlendirilmesi ve Belirlenmesi.
11. Günlük Plan Uygulamalarının Değerlendirmeler Bölümü2nde konu ile ilgili ÖSS’ye Hazırlık Testler Verilmesine İlişkin Değerlendirmeler.
12. Diğer Zümre Öğretmenleri ile İşbirliği.
13. Ders Araç Gereçlerinin Kullanımı, Durumu ve Bakımı
14. Kaynak Kitaplar, Dersin Müfredatı ile ilgili önerilecek kitaplar ve Öğrencilerde geleceğe hedef belirleme yeteneğinin ve Tarih Şuurunun Kazandırılmasına yönelik Tedbirlerin Değerlendirilmesi.
15. Kütüphane ile İlgili Önerilecek Kitaplar.
16. Ödevlerin Durumu ve Değerlendirilmesi İle ilgili Esasların Belirlenmesi.
17. Tarihi Mekanlara Geziler, Kaybolmaya Yüz Tutmuş Sanatlar konusunda Alınacak Tedbirler.
18. Tarih ve Medeniyet Kulübü Olarak Gezilerin Yürütülmesine İlişkin Değerlendirmeler. Zümre Toplantıları ve Diğer Zümrelerle İşbirliği- Gezi ve Gözlemler Konusunda Karar Alma
19. 9. ve 10.sınıf tarih etkinlikleri ile ilgili fikirler.
20. Dilek ve Temenniler.


GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ:
Madde 1) Tarih dersi Zümre Öğretmenleri, 3 Eylül 2009 tarihinde saat 13 de Zümre Başkanı Sevda Dıraga Canbaz başkanlığında eksiksiz toplanmış ve aşağıdaki kararları almışlardır.
Madde 2, 3 ve 4) Türk Milli Eğitiminin amaçları ve Tarih Dersi’nin amaçları Milli Eğitim Mevzuatı, Tebliğler Dergisi’nden okunarak gereğinin yapılması öngörüldü.
Madde 5) Tarih ve TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi müfredat Programları ve Atatürk İlke ve İnkılaplarının konulara dağıtımı konusu ilgili Tebliğler Dergisi’nden( 2104, 2488) Okunarak incelendi. Ve Atatürkçülüğün öğrencilere kavratılmasına özen gösterildi, müfredat programları yeniden gözden geçirildi.
a) Atatürk’ün Türk Tarihi’ne verdiği önem;
b) Ünlü devlet adamları, kahramanları, ıslahatçılar ve başka milletlerin büyük krallarıyla, Atatürk’ün kişiliği ve inkılaplarını karşılaştırıp, onun 20. yy.daki kişiliği vurgulanacak.
c) Tarihimizde gurur duyduğumuz kahramanlıklar anlatılırken Atatürk ile ilgi kurulacak.
d) Türk Tarihi’nde gurur duyduğumuz bir dönüm noktası olan “ Malazgirt” ve “Miryakefalon” Savaşları işlenirken, Kurtuluş Savaşı sonrasındaki “ Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi” ile bağlantısı kavratılacak.
e) 1683 Viyana Bozgunu ve diğer yenilgilerimiz açıklanırken Osmanlı topraklarındaki geri çekilmemizin “ Sakarya Savaşı” ile son bulduğu; Türkiye’nin ters giden tarihinin “ Atatürk” ile birlikte değiştiği vurgulanacak.
f) Osmanlı İmparatorluğu’nda yapılan Islahat Hareketleri; 2. Mahmut’un Yenilikleri; Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi Yenilikleri açıklanırken bunların Atatürk İnkılapları ile karşılaştırılması yapılacaktır.
g) Milli Bayramlar ve Mahalli Kurtuluş gülerinde Atatürk’ün kişisel Özelliğine, düşüncelerine, fikirlerine ve başarılarına yer verilecek.
Madde 6) Önceki Eğitim - Öğretim yılına ait Zümre tutanakları okunarak incelendi. Alınan kararların isabetli bulunması nedeniyle yeri geldikçe ilgili kararları okuyarak alacağımız kararlara yansıtılmasına karar verildi.
Madde 7) S. D. Canbaz: Yıllık planlar işlediğimiz derslerde başarıya ulaşmamız ve öğrencilerde davranış değişiklikleri oluşturmamız için en önemli amaçlardan biridir,” dedi. Yıllık ders dağılım planları hazırlanırken müfredat programı; 2009-2010 Çalışma Takvimi ile önceki yılın planlarından yararlanılarak ortak olarak yapılmasını, siyasi olaylarda sebep, sonuç ilişkilerine; kültür ve Medeniyet konularına ağırlık verilmesini ve günlük planların özenle tutulmasını istedi.
Lise1 ve 2. sınıfların Tarih derslerinde, her sene belirtildiği gibi, müfredatın yoğunluğu ve ders saatinin “ 2 (iki) ders saati” gibi kısıtlı bir süreye sıkıştırılması dolayısıyla sıkıntı yaşanmaktadır. Buna zaman zaman Kurul Toplantıları, Bütünleme sınavları, Seminerler ve TKY toplantıları da bölünce içinde bulunduğumuz durumu daha da zorlaştırmaktadır.. Lise 1 Tarih Dersi konularında ÖSS de soru gelmemesini düşünerek “ Kafkaslardaki Türk Hanlıkları” konusu ile, Lise 2 Tarih konularından “ Trablusgarp ve Balkan Savaşları ve 1. dünya Savaşı konularını , Lise 3 de TC. İnk. Tar. Ve Atatürkçülük Dersi’nde teferruatlı olarak göreceği için en son konu olarak işlenmesinin daha iyi olacağını düşünüp bu şekilde planlama yapmak zorunda kalmıştık. Bu derslerin müfredat yoğunluğu için İl Milli Eğitimdeki toplantıda da bir çözüm istedik. Önümüzdeki yıllarda 2. Meşrutiyetten sonraki konular İnkılap Tarihi Dersine, Türk Hanlıkları ise 4. Yıl görülecek olan Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi’nin müfredatına aktarılacağı bildirildi. Bu konuda bir çözüme gidilmesi kayda değer bir gelişme. Önümüzdeki yıllarda Tarih Ders metotları tamamen değişiyor ve konu başlıkları bile kalkıyor ve etkinlikler üzerinden ders işleniyor. Bunları dikkate alarak planlama yapalım dedi.
Karar:1“ Kafkaslardaki Türk Hanlıkları konusu ile, Lise 2 Tarih konularından “ Trablusgarp ve Balkan Savaşları ve 1. dünya Savaşı konuları , Lise 3 de TC. İnk. Tar. Ve Atatürkçülük Dersi’nin de konuları olduğu ve önümüzdeki yıl görüleceği için en son konular olarak işlenmesini daha iyi olacağına ve Ortalama Yükseltme Sınavları’nda ve Yıllık Planların hazırlanmasında buna dikkat edilmesine ve derslerde değişik etkinlilerin de yapılarak konunun zevkli hale getirilmeye çalışılarak işlenmesine oy birliği ile karar verildi. Ayrıca yıllık Planlar yapılırken tatil günleri, kaynak kitapların belirlenmesi ve uygun yöntem ve tekniklerin kullanılmasına karar verildi..
Madde 8) Fevzi Kılınçdoğan: İşlenen konu ile ilgili anekdotlar, fıkralar da öğrencinin derse ilgisini topluyor. dedi
Günlük Planlama ve derse Hazırlık konusunda azami dikkat gösterilmesine, günlük plan veya derse hazırlıklı girdiğini belgeleyecek doküman, araç ve gereçlerle donanımlı bir şekilde derse girilmesine özen gösterilmesine ,İşlenen konu ile ilgili anekdotlar, fıkralarla dersin renlendirilmesine hata öğrencilere bu şekilde tarihi fıkralar ile ilgili bir araştırma ödevi konusu vb. çalışmalar verilebileceğine karar verildi.
Madde 9) Ünite Sonlarında Başarı Değerlendirmesi amacıyla test veya klasik değerlendirme sorularından bir kriter belirlenip ara değerlendirme olarak uygulanmasına karar verildi.
Madde 10) Yazılı ve Sözlü Sınavlarda Ölçme ve Değerlendirmedeki Esaslar, Derslerde uygulanacak Yöntem ve Metotların Yeniden Gözden Geçirilip Değerlendirilmesi ve Belirlenmesi. Konusunda:
Güncel olaylarla geçmişteki tarihi olaylar arasında bağlantı kurulmasını, yazılı kağıtların okunmasında objektif kriter kullanılmasını ve birlikte hareket edilmesine, önemli konularda öğrencilere not tutturmaya vakit kalmadığından bu önemli noktaların fotokopi edilerek verilmesine ve eksik konularda ÖSS ye ilişkin notlar ile pekiştirilmesine karar verildi. Ayrıca derslerde ve klasik yazılılarda başarıyı artırmak amacıyla önceden hazırlık çalışmaları mahiyetinde ön hazırlık etkinlikleri istenmesine karar verildi. Sema Kılıçalioğlu söz alarak, Ödev olarak konularına göre harita çizdirilip, sınavlarda da harita da sorulsun dedi.
Madde 11) Günlük Plan Uygulamalarının Değerlendirmeler Bölümü’nde konu ile ilgili ÖSS’ye Hazırlık Testler Verilmesine İlişkin Değerlendirmeler konusunda: ÖSS amaçlı olarak her ünite sonunda o konulardan çıkmış sorular öğrenciye verilebileceği gibi evde de .ÖSS ye yönelik çözmeleri için testler verilmesine, ancak bu yapılırken okulun dershaneye dönüştürülmemesi gerektiğine, Tarih Dersi’nin sadece ÖSS de işime yarar mantığından yola çıkılarak öğrenilen bir ders olmadığına vurgu yapıldı. Derlerin bu doğrultuda işlenmesine karar verildi. Bu konularda Tüm zümre öğretmenlerinin eşit katkısının olmasına karar verildi.
Madde 12) Diğer Zümre Öğretmenleri ile İşbirliği konusunda Derslerdeki konularına göre Zümre Öğretmenleri ile bu dönem de bilgi alışverişinin devamına karar verildi. Özellikle de geçen yıl 1. Dönem öğrenciler verilen dönem ödevlerinin sunumu ve hazırlığı güzel olanların okul genelinde öğrencilere konferans salonunda birkaç sınıf birleştirilerek sunumuna, bilhassa “Ermeni Meselesi” ile ilgili geçen dönem “ Demokrasi ve İnsan Hakları “ Zümresi ile ortaklaşa seçilen konular için bunun okul genelinde izletilmesine karar verilmişti. Bunun gibi bu yıl da mesela National Geografik CD.leri, GTT ve Tarih 1 Dersleri’nde oldukça işimize yarayabilir. Coğrafya zümresi için okulumuza bunlardan alınmıştı. Bu CD lerin Tarih ile ilgili olanları öğrencilere etkinlik olarak izletilebilir. Bilahare ders araç gereçlerinden Tepegöz, slayt, projeksiyon, Cd ve asetat gibi materyallerin modern eğitim açısından önemi çok büyük. Bu konuda gerekli çalışmaların yapılması iyi olabilir. Bu tip zümre işbirliğini bilgisayar teknoloji sınıfının kullanımında bilim ve teknoloji zümresiyle ve edebiyat zümresi ile de işbiriği yapılmasına karar verildi.
Madde 13) Ders Araç Gereçlerinin Kullanımı, Durumu ve Bakımı konusunda Sevda Dıraga Canbaz: “-Öğrencilere müfredat konularına göre ders araç gereçlerinin kullanımı konusunda alışkanlık kazandırmak gerekli. Ayrıca her birinde bir tarih atlası edinmesi sağlanabilir. Konuların işlenmesi görsel kaynaklar oldukça önemli. Geçtiğimiz yıllarda bu konularda asetatlar hazırlayıp dersi bu şekilde işlemeye çalıştıysam da okulumuzda tek tepegöz olması ve onunda biyoloji labaratuvarına zimmetli oluşu nedeniyle kullanımda zorluklar yaşadım.Tarih ve coğrafya dersleri görsellik açısından çok önemli bu yüzden tepegöz, slayt, asetat, CD gibi malzemelerde eksikliğimiz var. Bunlar da giderilirse Anadolu Lisesi adına yakışır bir eğitime yaklaşmış oluruz. Onun dışında ders araç-gereçlerinde fazla bir sıkıntımız yoktur,” dedi.
Karar: Okulumuzda mevcut araç- gereçlerin en iyi şekilde yararlanılmasına, araçların bakım ve onarımının zümre öğretmenleri işbirliğiyle hep beraber yapılmasına, görsel kaynakların temininde idare ile işbirliği içerisinde hareket edilmesine karar verilmiştir.
Madde 14) Kaynak Kitaplar, Dersin Müfredatı ile ilgili önerilecek kitaplar konusunda
Hasan Çelik:: Nutuk kitabının da her öğrencinin temin etmesi ve gerekirse yayınevlerinden fiyat alınarak topluca daha indirimli ve ucuz alınacak yerler araştırılmasını önerdi.
S. D. Canbaz:
Ders Müfredatlarına uygun olarak, iki senedir uyguladığımız ve geçen yıl sene başı zümre öğretmenler tutanağında belirtilip, tespit edilen roman ve kitapların öğrencilere okutulması öğrenciler tarafından ilgi ve yoğun taleple karşılandı. Konuları daha iyi anladıklarını ve tarihi bilim dili dışında edebiyat dili ile okuyunca kendilerini o devrin ve olayların içinde hissettiklerini ifade ettiler. Ayrıca geçen yıl alınan zümre kararları doğrultusunda yaz tatiline çıkarken tüm okula okunacak kitaplar verilmiş sene içerisinde zorlanmamaları için yaz tatilinde verilmişti ödevleri. TC İnk. Tarihi’nde “Nutuk” ve onun yanı sıra, Mehmet Niyazi’nin:“Çanakkale Mahşeri”ve “Yemen Ah Yemen” ve Lise 2. sınıflara da “ “Galatasaray-ı Mekteb-i sultanisinde Sekiz yılım adlı”kitaplar verilmişti.. Şimdi bunlardan vazgeçilirse planlamalarda öğrencide güven meselesi oluşturacağı için bunlar tüm bu sınıflarda okutulsun. Diğer arkadaşlarımdan da aynı titizliği rica ediyorum dedi.

Karar1)Sözü edilen kitapların, başta Nutuk olmak üzere bütün Lise 3. sınıflara okutulmasına, bunların dışında zümre öğretmen arkadaşların dilerlerse kendi inisiyatiflerine göre listelerde belirlenen ek kitaplardan da sınıflara veya istekli öğrencilere okutturulabileceğine karar verildi. Nutuk kitabının da her öğrencinin temin etmesi ve gerekirse yayınevlerinden fiyat alınarak topluca daha indirimli ve ucuz alınacak yerler araştırılmasına karar verildi.
S. D. Canbaz; öğrenciye hedef belirleme açısından değerlendirme yaparak: “Geçen yıl Öğrencilerimizde de özellikle de en belirgin olarak dikkatimizi çeken şey, hedeflerinin olmayışı, ders çalışmayı sevmiyor oluşlarıydı. Öte yandan Lise 2 Tarih konuları arasında “Eğitim ve Öğretim faaliyetlerinde Yabancı Okullar” konusu vardı. Bu konu Lise 3. sınıfta Yabancı Okullar Sorununa da temel teşkil ediyordu. Bu nedenlerle geçen yıl Lise 2. Sınıflara Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre’nin ( Türkiye’nin İlk Atom mühendisi), Galatasaray-ı Mektebi Sultanisi’nde Sekiz Yılım adlı, kitabı okutulmuş,kitapla ilgili yazılı kritik alınmıştı. Kritiklerde öğrencilerin yüzde sekseni bu kitaptan sonraki değerlendirmelerde: “bir insanın hayatta azmederse neler başarabileceğini gördüklerine ve kendilerinde çalışma gayretinin oluştuğunu, keşke bu kitabı daha Lise 1 de okusaymışız şeklinde ifade ettiler. Bu kitabı okumayan sınıflara da okutalım” dedi.
Karar:2) Hedef belirlemesindeki etki dolayısıyla bu yıl da Okumayan sınıflara ve Lise1 ve 2. sınıflara bu kitabın okutulabileceği vb. kitapların önerilebileceğine karar verildi. Hatta sadece bununla kalınmayıp bir kitap havuzu oluşturularak Zümre Öğretmenler Tutanağına ek olarak hazırlanmasına ve kütüphaneye de bu kitapların temini için gayret gösterilmesine, derslerin ünite ve konularına ilişkin paralel olarak öğrencilere bu kitaplardan seçip ikişer üçer gruplar halinde verilip ayda bir sınıfta sunularak kritik yapılmasına karar verildi. Ancak bu kitapların seçiminde Türk Milli Eğitimi’nin amaçları, Tarih Dersi’nin amaçları doğrultusunda olmasına, dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı..
Karar3) Hatta bu kaynakların Dönem Ödevleri Listesinin Yanındaki Kaynak Listesi’ne dahil edilmesine, sadece öğrencilerle ilgili değil, Öğretmenlerin de okuması ve kendilerini yenilemesi açısından mesleki katkı sağlayacak kitap listeleri oluşturup, okul kütüphanesine kazandırılmasına ve öğretmen arkadaşlarımızın bu kitapları sırayla okuyup kendi aralarında kitabım kritiğini yapıp değerlendirmelerine, ünitelere göre ortaklaşa bir ek kaynakça oluşturulmasına vr bu kaynakçanın Kaynak başucu kitapları ve okutulacak kitaplar şeklinde tasnifinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
Madde 15) B. Yıldız: Bazı ana kaynak ( 1. el ) kaynak değerindeki eserlerin okulumuzun kütüphanesine kazandırılmasının hemen öğrencimiz için zaman kaybını önleyeceği, hem de kaliteli ve kaynak değeri taşıyan kitapların kütüphanemize kazandırılmasının faydalı olacağına, bu amaçla: “ Peçevi Tarihi, Neşri Tarihi, Aşık Paşazade Tarihi, Tezakir-i Cevdet, Kısas-ı Enbiya; Netayic-ül Vukuat ( Mustafa Nuri Paşa) gibi 1. el kaynakların kütüphanemize kazandırılması için gayret gösterilmesin” dedi.
Sema Hanım söz alarak: Çeşitli Tarih dergilerinin okul tarafından abone olunmak suretiyle takip edilmesi,her sınıfın bir dergiye abone olmasını böylece okulumuza bir değil birkaç çeşit dergi girmiş olacağı vurguladı
Karar: Özellikle TTK dan çıkmış olan tüm kaynak eserlerim ve Tarih ile ilgili dergilerin okulumuza kazandırılmasına karar verildi.
Madde 16) S. Kılıçalioğlu söz alarak::Öğrencilere dönem ödevi olarak Kitap Ödevi verilsin dedi. Ayrıca öğrencilere yıl içerisinde kitaplar verilerek, sınıfta anlatılıp, tartışılmasının sağlansın. Örneğin: bir kitap iki üç öğrenciye verilip anlatılabilir. Sonra da okunan bu kitapların okul kütüphanesine bağışlanması sağlanabilir. Yine Gezi ödevleri dönem ödevi olarak da verilsin dedi. Fakat sadece istekli öğrencilere ikinci bir dönem ödevi verilebilir,” dedi..
Karar: Görüşü kabul edildi. Ve Ödev kriterleri belirlendi. Geçen yıl olduğu gibi dönem ödevi konuları konusunda öğrencilere kaynak önerilmesine, muntazam kontrollerin yapılmasına, ve eksikler tespit edildikçe kaynakçaya yeni ilaveler yapılmasına karar verildi. Ayrıca ödev değerlendirme
• Görevini zamanında Yapma Alışkanlığı: (10 puan)
• Planlı Çalışma alışkanlığı : 15 puan)
• Kompozisyona dökme : (10 puan)
• Estetik ( Temizlik, ahenk, güzellik): (8 puan)
• Ferdi Katkı, orijinal buluşlar: (7 puan)
• Konu Kapsamı, içerik, bilgi toplama: (5 puan)
• Kaynak (10 puan) oarak belirlendi.
Madde 17) Tarihi Mekanlara Geziler, Kaybolmaya Yüz Tutmuş Sanatlar konusunda Alınacak Tedbirler ile ilgili olarak, Sevda Dıraga Canbaz: İstanbul’da Osmanlı’dan ve Bizans’tan kalan sanat eserleriyle, Osmanlıdan kalma, neredeyse kaybolmaya yüz tutmuş sanatları yeniden canlandırmaya yönelik çalışmalar yapılabilir. Yapılan etkinliklerden fotoğraflar çekilip, röportajlar yapılabilir. Örneğin: “ Ebru Sanatı”, Osmanlı Bestekarları,Topkapı Sarayı, Osmanlı’dan kalma camiler, Belediyecilik Çalışmaları, Katı sanatı, Osmanlı Çeşmeleriyle kültürel içerikli ödevler daha yaygınlaştırabilir.Çekilen fotoğraflardan bir fotoğraf sergisi oluşturulabilir. Ayrıca İstanbul ile ilgili Haluk Dursun’nun İstanbul’da yaşama Sanatı ve R.Mntran’n İstanbul ve Prof.Dr. Ahmet Yüksel Özemre’nin Hasretini Çektiğim Üsküdar, Üsküdar Ah Üsküdar vb kitaplarından faydalanılabilir. Bu çalışmaları Tarik ve Medeniyet Kulübü öğrencileriyle organizeli yapabiliriz.
Madde 18) Tarih ve Medeniyet Kulübü Olarak Gezilerin Yürütülmesine İlişkin Değerlendirmeler ile ilgili olarak, Tarihi Mekanlara geziler düzenlenmesi gündeme geldi. İstanbul’un Osmanlı Devleti’nin kalbi olması nedeniyle hemen her semtte bir tarih yatıyor.Lise 2 Tarih ve Osmanlı Tarihi gören sınıflarımızda İstanbul’da Osmanlı’dan kalma önemli sanat eserlerini tanıtıp, gezdirelim, gösterelim. Ancak bunu mutlaka o yeri çok iyi bilen kaliteli rehberler ile gezdirelim, gösterelim. Ya da kendimi çalışıp gezdirebiliriz. Tarih Dersi ancak bu şekilde sevdirilebilir. Osmanlı’dan kalma saray be Tarihi eserlere geziler artırılmalı” denildi.
Madde 19) S. D. Canbaz: MEB. Talim Terbiye Kurulu Başlanlığı’nın 27.08.2007 tarih ve 7958 sayılı emirleri gereği Tarih Dersi Özel İhtisas Komisyonunca Taslak 9. sınıf tarih programı hazırlanmış ve Tarih Özel İhtisas komisyonu üyelerince İstanbul’un 16 İlçesi’nden iki pilot okul ve iki öğretmen seçilerek bir toplantı yapılmıştı.Okulumuz da Ümraniye de iki pilot okuldan biri olarak seçildi. Görülen aksaklıklarla ilgili birer rapor istenmişti. Ümraniye İlçesi olarak sunduğumuz rapordaki fikirler ilgi ile karşılanarak notlar alındı. Hatta bu taslak planın bu yıl uygulanıp uygulanmayacağını sormam üzerine, “siz zaten okulunuzda buna benzer çalışmalar yapıyormuşsunuz, yine benzeri çalışmalarınıza devam edebilirsiniz, hatta zümre tutanaklarınızı bizzat maille gönderirseniz bizler de istifade ederiz” dediler ve e-mail adreslerini verdiler. Zaten bu fikirler doğrultusunda önümüzdeki yıllardan itibaren artık ders müfredatları ve işleniş yöntemlerinde köklü değişiklikler yapılacak. Bu taslak plana tamimiyle olmasa bile etkinlikler bazında yer verilerek, dersin daha aktif kılınması ve adaptasyonu sağlanması açısından bir ön hazırlık oluşturulabileceğimiz yönünde onay aldık. Ve raporlarımızı sunduk. Sunulan raporlardaki fikirler aşağıdadır:
• Tarih 1 Dersinde görülen Kadim Medeniyetler kanaatimce oldukça önem arz etmektedir. Zira ABD ve Avrupa’da sürekli Hantington’un dünyada bir tek Medeniyet vardır o da Batı medeniyetidir diyerek meydan okuduğu ve bu meydan okuyuşa diğer devletlerin tepkisiyle başlayan “Medeniyetler Tartışması’nın izleri halen sürüyor. Medeniyetimizi ve diğer medeniyetleri ve folklorumuzu hiçe sayan bu tutum karşısında biz de talebelerimize “medeniyet bilincine” yönelik kitaplar okutmalı, planlamalarımızda ve etkinliklerimizde bu konuyu da göz önünde bulundurmamızın iyi olacağı kanaatimi belittim. Bu fikri not aldılar ve beğendiler ve bizde “Tarih Dersi’ni sıradan bir ders olarak değil, çeşitli medeniyetleri inceleyerek, kendi uygarlığını oluşturabilsin diye düşünerek programlar yapmak istiyoruz” dediler.

• Bir devletin jeopolitik konumu da çok önemlidir. Haritada yer bulma vb oyunlar ile yer bilgisi, tarihin mekânla bütünleşmesinde önemli olacağından harita oyunlarına yer verilebilir. Başta Fransa olmak üzere, batılı ülkelerde, çok küçük yaşlarda harita eksenli ve bol resimli derslerin işlendiğini biliyoruz.. Biz de bunu göz önünde bulundurmalıyız. Bu noktada “Stratejik Derinlik Kitabı başucu niteliğindedir. Bundan Türkiye’deki tüm Tarih hocaları faydalanmalıdır. Zira Ülkemizin stratejik önemini ortaua koyan bilimsel bir çalışmadır ve TYB ödüllüdür.

• Karadenizi’in kuzeyindeki hanlıklar görülürken ve Türk dünyası işlenirken, tarihten günümüze Yeni ve Yakınçağdaki durumlarıyla bağlantılı anlatılırsa daha güncel ve faydalı olacağı belirtildi.

• Lise 1. ilk ünite de, “Kurum Tarihi, Yerel Tarih, Öğretici Tarih” gibi kavramları açıklamak için Eski Tarih Anlayışları’nın kafada daha iyi şekillenmesi adına Naima, Tarih-i Cevdet, Tezakiri Cevdet ana kaynak eserlerde tür açısından örnek pasajlar seçerek sınıfta sunumu yaptırılabilir.

• Batıda Türk Tarihi çok farklı anlatılıyor. Sürekli savaşan medeniyeti olmayan barbar Türkler imajını yaymaya çalışıyorlar. Bu tip haksız yargılara karşın millet olarak imajımızı doğru çizgiye oturtma gayreti açısından Siyasi tarih eksenli bir Tarihçilik anlayışından ziyade, bütüncül bir tarih anlayışı ile yani Medeniyet ve kültür tarihi ile birleştirilerek müfredatlar ve ders kitapları hazırlansa ve bu şekilde anlatılsa daha iyi olabilir.

• Bir yazar konferansında anlatmıştı. Rusya’ya, Saint Petesbug’a gittiğinde şehirde bir kapı dikkatini çekiyor. Koca şehirde Osmanlı tarzında yapılmış tek bina ve bir Osmanlı kapısı. Bu olayın peşine düşüyor ve derken ortaya bir hayat hikâyesi ve kitap çıkıyor. Bize sunulan taslak programda da buna benzer bir etkinlik örneği vardı. Sanat eserlerinden yola çıkarak “Tarihi bir çeşmenin hatırlattıkları” şeklinde... Bu tarihi bir yalının hatırlattıkları da olabilir. Tarihi bir yalı deyince İstanbul da başlı başına bir Tarih. Bu yüzden öğrencilere bu tür etkinlik ödevleri yanısıra İstanbul ile ilgili kitaplar okutulması, sınıfta paajlar sunulması ve Tarih yanında folklorik unsurlara da yer verilmesi çok faydalı olacağı belirtildi.

• Örneğin geçen yıl öğrencilerimize Dönem Ödevi olarak, “Kaybolmaya Yüz Tutmuş Türk Sanatları” üzerine bir çalışma yapılmıştı. Bir grup öğrencimizi ebruzen Prof. Dr. Hikmet Barutçugil’ ile “ebru sanatı” üzerine ve bu sanatın ne zamandan beri kullanıldığı, geçmişi ve bugüne intikali, yurt dışı sergilerinde ilgi vb. konularda kapsamlı bir röportaj ve araştırma yapmakla görevlendirmiştim. Bu çalışmaların yanı sıra İki saat kadar da ebru uygulama yaptılar ve çalışmalarını rapor halinde getirdiler. Maalesef ki zaman yetersizliğinden dolayı ödevlerinin sınıfta diğer arkadaşlarına sunumunu yapamadılar. Oysa bunlar eğitim açısından somut ve çok daha faydalı çalışmalar. Bu tarz etkinliklerle öğrenci derse daha çok motive oluyor. Diğer grup öğrencimize de “Osmanlı’dan Günümüze kalan Tarihi Çeşmeler”ve fotoğraflarının çekimi ödevi verilmişti. Bunun gibi Bizans’tan, Osmanlı’dan kalma eserlerin de fotoğrafı çekilebilir.

• Lise 1 Anadolu ve Mezopotamya Medeniyetler Ünitesi’nde, Sümer mitolojisinin o toplumda uzay biliminin doğuşuna etkisi üzerine oluşması ve bu noktada Mitoloji ile bilim bağlantılarına yer verilmesi zaten yaptığımız bir şeydi. Bununla ilgili çalışmalar verilebilir. Örneğim Mısır’da ahiret inancı-mumya-tıp bilimi bağlantıları gibi. Sümerlerin zigguratları ile astronomi bağlantıları kurulabilir.

• Yeni, bulgular ve bilimsel gelişmeler ışığında tarihi bilginin ve yorumun değişilebilirliğine değinilirken İlk Osmanlı parasının Orhan Bey zamanına ait olduğu biliniyordu fakat, yapılan son araştırmalar bunu değiştirmiştir. Osman Bey zamanına ait olduğunu çıkarmıştır örneği gibi örneklemeler verilebilir.

• Eski Çağ Tarihi’ işlerken pover point sunumu ile çeşitli antik şehirlere yapılmış geziler ya da çekilmiş fotoğraflardan bir sunum haline hazırlanabilir.


• İkinci Ünite de uygarlıklar;Anadolu ve Mezopotamya Medeniyetleri işlenirken bilhassa hikâye ve roman türünde kitaplar verilerek konu daha zevkli hale getirilebilir. Okunan kitapla, ders kitabındaki bilgiler örtüştürülür. Öğrencileri izlenimleriyle kitabın kritiği ve o devirle ilgili nasıl bir kazanım sağladığı üzerinde bir analiz yaptırılabilir. Uygarlık mirasının önemi üzerinde karşılıklı konuşulabilir. O devrin analizini kendisi yapmış olur.

• Birkaç yıl Önce Ümraniye İlçesi, Özel Eyüboğlu Koleji’nde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yazısı üzerine tüm Tarih dersi öğretmenleri örnek bir ders dinlemiştik. Orada yıl içerisinde ders kitabı yanı sıra okunacak yardımcı materyaller öğrenciye daha tatile çıkarken veriliyor. Okul açılınca da sene başında ders kitabı ile birlikte verilen kitaplar üzerinden gidiliyordu. Örneğin Tarih yazının icadı ile Sümer’de başlar. Bu insanlık tarihini nasıl etkilemiştir fikrinden yola çıkılarak Sümerli Ludingirra okutulmuş. Zira Ludingirra tarihte ilk yazar, şair ve öğretmen olarak yaşadığı dönemi çivi yazılıyla tabletlerde anlatmış. Dersleri o konuya gelindiğinde tüm öğrenciler kitabı okumuş olduğu için ders kitabının yanı sıra bu kitaptan da karşılaştırmalı işleniyordu. Böylece öğrenci Sümerler dendiği zaman, sadece kitabi bir bilgiyle kalmıyor, o günün Sümer’inin sokaklarında, caddelerinde, mekânlarında yaşıyor. O dersten sonra ben de talebelerime Sümerler konusunda gelince bu kitabı okuttum. Avrupa Tarihi’nde Charles Dickens’in İki Şehrin Hikâyesi’ni okuttum. Böylece Fransız İhtilali’ni zihinlerinde unutulmayacak bir şekilde öğendiler. Yazılıda kitapla ilgili de 2-3 soru sordum. Yine Hititlerde Hititler ve Hattuşa adlı kitapla ders kitabı üzerinden gidilip, bölümler okutulabilir. Geçen yıl öğrencilere Sümerlerde edebiyat konusuna örnek olarak Sümerlerin ünlü Destanları ile ilgili bir internet ödevi vermiştim. Bu şekilde o devri anlatan hikaye tarzı edebi – tarihi roman değeri taşıyan kitaplarla de ders zenginleştirilebilir. Bu noktada etkinliklerin artırılmasının faydasına değinildi.

Karar: Taslak Lise 1 Planındaki etkinliklerden ve bu tip etkinliklerden yeri geldiğince faydalanılmasına ve ders işlenişinde yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmesine karar verildi.

Madde 20) Diğer bölümlerle ayrıntılı olarak görüşlerini belirttikleri için “Dilek ve Temenniler Bölümü’nde söz alan olmadı. Tüm öğretmen arkadaşlar yeni eğitim öğretim yılında birbirlerine başarılar dileyerek toplantıya son verildi.
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ:


S. D. CANBAZ H. ÇELİK B. YILDIZ
Tarih Öğretmeni Tarih Öğretmeni Tarih Öğretmeni


S. KÜÇÜLALİOĞLU F. KILINÇDOĞAN
Tarih Öğretmeni Tarih Öğretmeni


Okul Müdürü
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Tarih Öğretmeni

Sultan
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
8,564
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
Yukarıdaki zümre tutanağını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız

Bağlantıyı görüntüleme izniniz yok Giriş yap veya üye ol.


veya

Bağlantıyı görüntüleme izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
 

Tarih Öğretmeni

Sultan
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
8,564
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com

Talebe

Usta Üye
Katılım
21 Mar 2009
Mesajlar
937
Puanları
93

Tarih Öğretmeni

Sultan
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
8,564
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
öncelikle zümre için emeğinize sağlık değerli hocalarım .bizim okulda 2 yıldır bir uygulama yapıolıyor.girdiğimiz her ders için ayrı zümre hazırlamamız isteniyor (yani tarih 1-2 ,ink. tarihi,çtdt ,sanat tarihi,demok. ve ins. hakları dersleri için toplam 5 farklı zümre) böyle bir uygulama çalıştığıınz okullarda yapılıyor mu

Zümre öğretmenler kurulu
MADDE 36 – (1)Zümre öğretmenler kurulu, okulda aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşur. Kurul, ilk toplantısında o eğitim-öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer.
İdare bunu yapabilir. Ama sadece evrak ve zaman israfı.

Ayrıntılı bilgi için bakınız
http://www.tarihbilinci.com/forum/milli-e-itim-t20328.html
 

kibela24

Usta Üye
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
7,974
Puanları
48

kibela24

Usta Üye
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
7,974
Puanları
48
Asıl konuların ve iletilerin kaybolmaması,sitemizin gereksiz ileti çöplüğüne dönmemesi için lütfen teşekkür etmek istediğiniz iletinin altında gördüğünüz
You must be registered for see images
butonuna tıklayınız.


Her sayfanın başında bu uyarı yazmasına ragmen.

Her gün yöneticler 'güzel olmuş,eline saglık Vs 'iletisi silmekten biz yorulduk üyelerımız yazmaktan yorulmadı..

Bu iletiler silmeyince..Bazı üyelerimiz 'linkler nerde, neden göremiyoruz yazıyor..
Lütfen uyarıları dikkate alalım..
 

atahoca

Usta Üye
Katılım
30 Mar 2009
Mesajlar
568
Puanları
43
Özellikle okutulabilecek kitaplar ve verilebilecek ödevler, klasik stilden daha orjinal.

Bu konular ayrıntılabilirse daha faydalı olacaktır.
 
Üst Alt