• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

18. yy. Siyasi Olayları

Hanımeli

Deniz Feneri
Emekli
Katılım
12 Mart 2009
Mesajlar
1,105
Tepkime puanı
2
Puanları
38

İtibar:

18. YÜZYIL SİYASİ OLAYLARI
TARİH PADİŞAH OLAY KİMİNLE SEBEP SONUÇ YORUM
1711 III. Ahmet Prut
Antlaşması Rusya Osmanlı Devleti'nin İstanbul An-laşmasıyla kaybettiği toprakları geri almak istemesi ve Lehistan ordusu-nun Osmanlıya sığması ile Rus as-kerlerinin Osmanlı topraklarına gir-mesi. Galip İstanbul Anlaşması ile kaybedilen tomaklar geriye alındı
1718 III Ahmet Pasarofça Antlaşması Venedik Avusturya Kartalca Anlaşması ile kaybedilen topakları gen alınmak islenmesi Mağlup Belgrat dahil olmak üzere Sırbistan kaybedildi Osmanlı Devleti’nde Lale devri başladı
1746 I. Mahmut Kerden Antlaşması Iran Batıda kaybedilen üstünlüğü doğuda koruma ve İran’ın sınır ihlalleri Ara sıra Üstün Kasrı Şirin’le çizilen sınır tekrarlanmıştır. 18 yy Osmanlı-Iran Savaşları sona ermiştir.
1739 l Mahmut Belgrat Antlaşması Avusturya, Rusya Osmanlı Devleti’nin kaybettiği top-rakları almak istemesi Üstün Gerileme Dönemi’nin en karlı anlaşmasıdır Karadeniz son kez Türk gölü olmuştur. Fransa ara-buluculuk yapmasından dolayı Kapitülasyonlar sürekli hale getirildi.
1774 III. Mustafa Küçük Kaynarca Rusya Rusya'nın sıcak denizlere inmek is-temesi ve Kırım'a saldırması Mağlup Rusya Ortodoksların koruyucusu haline geldi Ve Osmanlı Devleti içişlerine karışma fırsatı bul-du. Kapitülasyon ilk defa verildi, Kırım bağımsız oldu. Rus ticaret gemileri boğazlardan ilk defa geçiş yaptılar. Karadeniz Türk gölü olmaktan çıktı.18.Yüzyılda imzalanan en ağır antlaşmadır.
1779 I.Abdülhamit Aynalı Kavak Tenkihnamesi Rusya Rusya’nın Kırım’ı işgali Sonuç yok Rusya Kırım meselesinde nüfuz kazanmıştır.
1792 III. Selim Ziştovi Ant.
Yaş Antlaşması Avusturya Rusya
Kırım’ın işgal edilmesi Mağlup Fransız ihtilalinden endişelenen Avusturya ile Ziştovi Antlaşması imzalanmış ve kazandığı top-rakları geri vermiştir.
Rusya ile de Yaş Antlaşması imzalanarak Kırım’ın Rusya’ya ait olduğu kabul edildi.
GERİLEME DEVRİ (XVIII. YY) OSMANLI DEVLETİ İÇ VE DIŞ SİYASET (1699–1792)
Genel Özellikler III. Ahmet
(1703–1730) I. Mahmut
(1730–1754) II. Mustafa
(1757–1774) I.Abdülhamit
(1774–1789) III.Selim
(1789-1807)
İç Siyaset
*Kurumlardaki bozulmalar devam etmiş
* İç isyanlar devam etmiş.
*Islahatlar devam etmiş ancak ısla-hatların hedefi askeri ve teknik alan-da batıyı örnek almak olmuş, bu amaçla Avrupa'dan subaylar getiril-miştir.
*Osmanlı yöneticileri gaza=cihat inancını yitirmiş, bunun yerine zevk ve eğlence almaya başlamıştır. Lale Devri Islahatları 1718–1730
— Avrupa’ya ilk geçici elçiler gönderilmiş.
— İlk itfaiye bölüğü kurulmuş,
— Kâğıt, çini, kumaş atölyeleri açılmış.
— Çiçek aşısı yapılmıştır.
— Doğu klasikleri sadeleştirilip matbaada basılmıştır.
— İlk defa Avrupa'nın üstünlü-ğü kabul edilmiştir.
— Lale devrinin ıslahatları Pat-rona Hali isyanı ile sona ermiş-tir.
—İlk defa Avrupa'dan subaylar getiril-miştir.
— Mühendishane-i Bahri Hümayun adı ile batıyı örnek alan ilk askeri okul ku-rulmuştur.
—Modern topçu ve humbaracı ocakları kurulmuştur.
— Halk kütüphaneleri açılmıştır. II. Osman (1754–1757)
Devrin-de önemli bir si-yasi ge-lişme ol-mamıştır.

*Mühendishane-i Bahri Hümayun kurulmuştur
— Maliyenin düzeltilmesi için çalışılmıştır.
— Sürat Topçuları ıslah edilmiştir.
— Ulufe alım satımı yasaklanmıştır
— Maliye düzeltilmeye çalışılmış
— Yeniçeri sayımı yapılmıştır. — En ciddi anlamda batıyı örnek alan ıslahat yapmıştır.
— Nizam-ı Cedid ocağı ku-rulmuş
— İrad-ı Cedit bu ocağın hazinesi olarak oluşturul-muş,
— Avrupa’da sürekli elçiler açılmış.
—Avrupa’dan subaylar geti-rilmiştir.
— Fransızca resmi yabancı dil yapılmıştır.
— III. Selim Kabakçı Musta-fa Paşa isyanı ile öldürülün-ce bu dönem sona ermiştir.
Dış Siyaset Dış Siyaset
— 1699–1718 Pasarofça Antlaşma-sı kadar Karlofça Ant. ile kaybedilen yerlerin geri alma siyaseti izlenmiş, Rusya ve Venedik'e karşı başarılı olunmuştur. 1718 Pasarofça Ant-laşması ile Avusturya'ya yenilen Osmanlı eldeki toprakları savunma siyaseti izlemiş, bu amaçla Avustur-ya, Rusya ve İran ile savaşlar yap-mıştır.
— Osmanlı kendisini savunurken Avrupa'nın üstünlüğünü anlamış ve askeri ıslahatlara önem vermiştir.
— Padişahlar sefere hiç çıkmamış.
— Rusya’nın ve Avusturya'nın izle-diği geleneksel siyaset Osmanlıya çok zarar vermiştir.
—1711 Prut Ant. ile Rusya'dan kaybedilen yerler geri alınmış-tır.
— 1716 Venedik'ten Mora geri alınmıştır.
— 1718 Pasarofça Ant. ile Avusturya'ya Belgrat ve Orta Macaristan kaptırılmıştır.
— 1722-İran ile savaşlar yeni-den başlamıştır.
— 1724-İran'a karşı Rusya ile İstanbul Antlaşması ile ittifak yapılmıştır.
— Nevşehirli Damat İbrahim Paşa etkili olmuş ne padişah ne de paşalar sefer çıkmamış-tır, —1732 İran ile Ahmet Paşa Ant. yapıldı.
— 1739 Avusturya ve Rusya ile Belgrat Ant. ile Osmanlı son kez Karadeniz’İ Türk gölü yapmış ve şerefini korumuş-tur.
— 1740 Kapitülasyonlar sürekli hale ge-tirilmiştir.
— 1746-İran ile II. Kasr-ı Şirin Ant. im-zalanmıştır.
— Lehistan korunmak is-tenmiş bu nedenle de Rusya ile savaşlar yapıl-mıştır.
— 1770 Çeşme'de Ruslar Osmanlı donanmasını yakmışlardır.
—1774 Küçük Kaynarca Ant. ile Kırım, Karadeniz ve Ortodokslar Osmanlı-dan koparılmıştır. - 1779 Aynalıkavak Tenkihnamesi ile Rus Çariçesi II. Katerina Kırımın başına kendi istediği Şahin Giray hanı seçtirmeyi başarmış arkasından da Kırımı resmen iş-gal etmiştir.
— Rusya ve Avusturya bir-leşip
*Grek Projesi* ile Osmanlıyı Avrupa’dan atmak için saldı-rırlar
— 1791 Avusturya ile Ziştovi Ant. yapıldı.
— 1792 Rusya ile Yaş Ant. İmzalandı. Kırım tamamen Rusya'ya bırakıldı.
— 1798 Napolyon Mısır'ı iş-gal etti
— Napolyon’a karşı İngiltere ve Rusya ile ittifak antlaşma-ları yapıldı.
— 1801 Fransa ile el Ariş antlaşması imzalandı
— 1804 Sırp İsyanı
 
İlginizi çekebilecek benzer konular
Üst Alt