• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

11. Sınıf seçmeli tarih dersi 2 dönem ortak sınavı (33 soru test)

canime

Kalfa Üye
Üye
Katılım
1 Ekim 2009
Mesajlar
54
Tepkime puanı
11
Puanları
8

İtibar:

..........................LİSESİ 2011/2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ II. DÖNEM ORTAK SINAVI

1.Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin medrese açtığı söylenemez?
A) Uygurlar B) Karahanlılar C) Gazneliler D) Selçuklular E) Osmanlılar

2. Keşfüz zunun - Cihannüma eserlerin sahibi ünlü Osmanlı tarihçisi ve coğrafyaçısı aşağıdaki bilim insanından hangisidir?
A) Şeydi Ali Reis B) Takiyüddin Mehmet C) Katip Çelebi D) Piri Reis E) Koçi Bey

3.Osmanlı Devleti’nde Darülfünun ’un açılmasıyla öğretim görevlisi ihtiyacı doğdu. Bu açığı kapatmak için Avrupa’ya öğrenciler gönderildi.
Darülfünun ‘un ders kitaplarını hazırlamak için de bilim akademisi olarak çalışmak üzere “........................” kuruldu.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan bölüme aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?
A) Sultaniler B) İdadiler C) Encümen-i Daniş D) Rüştiyeler E) Mekteb-i İptida

4.Toplum içinde paranın bol ve haliyle fiyatların düşük olmasına ne ad verilmektedir?
A) İaşecilik B) Gelenekselcilik C) Fiskalizm D) Derbent resmi E) Mukata

5.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde açılan eğitim kurumlarından değildir?
A) Ankara Hukuk Mektebi B) Güzel Sanatlar Akademisi
C) Kız Sanat Okulu D) İstanbul Üniversitesi
E) Darüşşafaka Lisesi

6.Aşağıdakilerden hangisinin Büyük Selçuklular tarafından uygulanan ikta sisteminin yararlarından birisi olduğu söylenemez?
A) Hazine harcamalarının azalması
B) Ticaretin gelişmesi
C) Bölge güvenliğinin sağlanması
D) Vergi toplamanın kolaylaşması
E) Üretimin denetlenerek artırılması

7. Selçukluların medreseleri yaygınlaştırmasında,
I. Devlet adamı yetiştirmek,
II. İslam inancını pekiştirmek,
III. Başarılı öğrencileri topluma kazandırmak
amaçlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

8.Aşağıdakilerden hangisi Fatih Döneminde İstanbul’da acılan medresedir?
A)Nizamiye B) Sahn-ı Seman C)Darulmuallim D)Süleymaniye E) Darülfünun

9. Osmanlı Devleti’nde fakir ve kimsesiz çocukların yetişmesi için açılan okul aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mekteb-i Sultani B) Galatasaray Sultanisi C) Darülmaarif
D) Darüşşafaka Lisesi E) Darülmuallimin

10. İlk Selçuklu Medresesi aşağıdaki şehirlerden hangisinde açılmıştır?
A) Cent B) Merv C) Nişabur D) Horasan E) Bağdat

11.Osmanlı Devleti’nde ilköğretim ilk kez hangi padişah zamanında zorunlu hale getirilmiştir?
A) II. Mahmut C) Abdulaziz B) Abdulmecit D) I. Mahmut E) II. Abdulhamit

12.Uluğ Bey’den astronomi ve matematik dersleri almıştır.
- Uzun Hasan tarafından, Fatih Sultan Mehmet’e elçi olarak gönderilmiştir.
- Fatih tarafından saraya davet edilmiştir.
Yukarıda özellikleri verilen ünlü Türk bilgini aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ali Kuşçu C) Takiyyüddin Mehmet B) Koçi Bey
D) İbn-i Sina E) Katip Çelebi13.Osmanlı Devleti’nde,
I. Veraset sisteminde değişiklik yapılması
II. Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi
III. Avrupa’da elçilikler açılması
gelişmelerinden hangilerinin Avrupa’yı yakından tanımaya olanak sağladığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

14 .Anadolu’da kurulan ilk medresedir.
- Niksar’da Danişmentliler tarafından kurulmuştur.
- Tıp eğitimiyle ön plana çıkmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen medrese aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yağıbasan Medresesi B) Hatuniye Medresesi C) Cacabey Medresesi
D) Çifte Minareli Medrese E) Nizamiye Medresesi

15.Osmanlı Devleti’nde ilk rasathaneyi (gözlemevi) kuran bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Piri Reis B) Ebusuud Efendi C) Kadızade-i Rumi
D) Takiyüddin Mehmet E) Ali Kuşçu

16.Osmanlı Devleti’nin bütçe açığını kapatmak için zengin esnaflardan borç para almasına ( iç borçlanma senedi) ne ad verilir?
A) Esham B) Müsadere C) Duyun-u Umumiye D) Devalüasyon E) Merkantilizm

17 Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Dönemiyle birlikte batı tarzında eğitim veren okulların açılmasına rağmen, mahalle mektepleri ve medreseler
varlıklarını sürdürmüşlerdir.
Osmanlıdaki bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?
A) Kültür çatışmalarının ortaya çıkmasına
B) Bilimsel ve teknolojik alanda gelişmeye
C) Dini baskıların artmasına
D) Okuryazar sayısının azalmasına
E) Eğitim politikasında yeni eğitim modellerinin ortaya çıkmasına

18 Karahanlılar’da eğitim hizmetleri devlet tarafından yürütülür, burslu öğrencilik sistemi uygulanırdı. Ülke yöneticileri medreselerin yönetimine
karışmazdı.
Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Eğitime önem verildiği
B) Medreselerde yabancı bilim adamlarının ders verdiği
C) Eğitimin devletin tekelinde olduğu
D) Öğrencilere eğitimlerinde yardımcı olunduğu
E) Medreselerin özerk bir yapıya sahip olduğu

19. Türk-İslam devletlerinden Karahanlılar döneminde Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has Hacip, Farabi, Biruni İbn-i Sina gibi dünya eğitim ve bilim tarihine geçmiş isimler yetişmiştir.
Buna göre Karahanlılarla ilgili,
I. Bilim ve eğitimin gelişmesine önem vermişlerdir.
II. Yetiştirdikleri bilim insanlarıyla dünya medeniyetine
katkı sağlamışlardır.
III. Bilimsel alanda en gelişmiş Türk-İslam devleti
özelliğine sahiptir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II B Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E)I, II ve III

20. XVII. yüzyılda yaşadım. Bir devlet adamı olarak medreselerin bozulması ve devletin durumu ile ilgili IV. Murat’a raporlar sundum.
Yukarıda kendi kimliğinden kısaca bahsedilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Evliya Celebi B) Koçi Bey C) Ali Kuşçu D) Kadızade-i Rumi E) Hezarfen Ahmet Celebi

21. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi getirilen yenilikler arasında ver almaz?
A) Rüştiye sayısının artırılması
B) Eğitimde yeni öğretim yöntemlerinin benimsenmesi
C) Matbaanın kurulması
D) Eğitim işlerinin “Maarif-i Umumiye Nezareti”ne bağlanması
E) Eğitim Meclisinin kurulması

22.Osmanlı devletinde 17. yy.dan itibaren medreselerin bozulma nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Akli bilimlerim medrese programlarından çıkarılması
B) ‘‘Beşik ulemasının’’ türemesi
C) Kapitülasyonların bilimin gelişmesini engellemesi
D) Matbaanın geç kullanılması
E) Avrupa’da eğitim ve bilim alanında meydana gelen değişmelerin takip edilememesi

23.18. yüzyılın en ünlü minyatür sanatçısıdır, mekanda derinlik, yüzlere anlam verme gibi yenilikler getiren sanatçı hangisidir?
A) Matrakçı Nasuh B) Levni C) Osman Hamdi Bey D) Nakkaş Sinan E) Naima

24. Kitapları süsleme sanatıdır el yazması eserlerin sayfa kenarlarının süsleme işi olan sanat dalı hangisidir?
A) Kalem işi B) Tezhip C) Hat D) Çini E) Kakmacılık

25 Aşağıdakilerden hangisi Klasik dönem Osmanlı Camilerinden biri değildir?
A) Sultan Ahmet Camii B) İstanbul Bayezıt Camii C) Yeni Camii D) Süleymaniye Camii E) Nuru Osmaniye Camii

26. 17.yy da yaşamış. IV.Murat’ın kızının doğum gününde (1663) insanlık tarihinin ilk uçuş denemesini yapan bilim adamı hangisidir?
A) Piri Reis B) Ali Kuşçu C) Hezarfen Ahmet Çelebi
D) Lagari Hasan Çelebi E) Katip Çelebi

27.İlk Osmanlı Matbaası ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) III. Ahmet Döneminde kurulmuştur.
B) İbrahim Müteferrika tarafından kurulmuştur
C) Basımı yapılan ilk kitap Vankulu Lügatidir.
D) Tanzimat dönemi yeniliklerindendir
E) Dini kitapların basımına izin verilmemiştir.

28.Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi arasında bir bağlantı yoktur?
A) Sebil -Çeşme
B) Bedesten - Çarşı
C) Kümbet- Anıt mezar
D) Ribat- Kervansaray
E) Kurgan- Külliye

29.Aşağıdakilerden hangisinde Orta Asya’da yer alan en eski Türk Kültürü özelliğini taşımaktadır?
A) Anav B) Afenesyova C) Tagar D) Karasuk E) Andronova

30.Osmanlı Devlet’inde en fazla yabancı okul açan iki devlet hangisidir?
A) ABD -Fransa
B) İngiltere - Almanya
C) İngiltere- Fransa
D) ABD- İngiltere
E) Almanya- ABD

31.Aşağıdakilerin hangisinde medreselerin akedemik kariyer basamakları doğru verilmiştir?
A) Softa –Danişmend-Muid-Mülazım-Müderris
B) Müderris –Danişmend-Muid-Mülazım- Softa
C) Softa – Muid - Danişmend-Mülazım-Müderris
D) Müderris – Mülazım - Danişmend- Muid - Softa
E) Müderris – Muid – Danişmend -Mülazım- Softa

32.Osmanlı sınırları içindeki azınlıklar içinde, sahip olduğu okul sayısı en çok olan millet hangisidir?
A) Ermeniler B) Rumlar C) Bulgarlar D) Yahudiler E) Sırplar

33. Erken dönem Osmanlı mimari eserlerine Bursa, Edirne ve İznik’te rastlanılmasının sebebi nedir?
A) Bu şehirlerin daha güvenli olması
B) Padişahların bu şehirleri daha çok geliştirmek istemesi
C) Bu şehirlerin depreme karşı güvenli olması
D) Osmanlı kuruluş dönemi şehirleri olması
E) İstanbul’un gelişmiş şehir olmasından dolayı bu şehirlere önem verilmesi


AD- SOYAD:
SINIF- NO:A

1
A
B
C
D
E
18
A
B
C
D
E
2
A
B
C
D
E
19
A
B
C
D
E
3
A
B
C
D
E
20
A
B
C
D
E
4
A
B
C
D
E
21
A
B
C
D
E
5
A
B
C
D
E
22
A
B
C
D
E
6
A
B
C
D
E
23
A
B
C
D
E
7
A
B
C
D
E
24
A
B
C
D
E
8
A
B
C
D
E
25
A
B
C
D
E
9
A
B
C
D
E
26
A
B
C
D
E
10
A
B
C
D
E
27
A
B
C
D
E
11
A
B
C
D
E
28
A
B
C
D
E
12
A
B
C
D
E
29
A
B
C
D
E
13
A
B
C
D
E
30
A
B
C
D
E
14
A
B
C
D
E
31
A
B
C
D
E
15
A
B
C
D
E
32
A
B
C
D
E
16
A
B
C
D
E
33
A
B
C
D
E
17
A
B
C
D
E
NOT: 1. sorunun cevabı 4 puan diğer sorular 3 er puandır. Süre 40 dakikadır.
Kodlamalara dikkat ediniz ve kağıdınızı teslim etmeden önce mutlaka kontrol ediniz. BAŞARILAR
.................. Lisesi Tarih Öğretmenleri Zümresi

İsmail ASLAN Fuat SOMUNCU
 

zekoş58

Acemi Üye
Üye
Katılım
27 Mayıs 2019
Mesajlar
1
Tepkime puanı
0
Puanları
1
Yaş
28

İtibar:

cevapları alabliir miim
 
Üst Alt